Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Αφοί Κορδέλλου: Στις 26 Ιουλίου η συνέχεια της Γενικής Συνέλευσης

Μέτοχος με ποσοστό πλέον του 5% ζήτησε την αναβολή της συζήτησης για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αφοί Κορδέλλου: Στις 26 Ιουλίου η συνέχεια της Γενικής Συνέλευσης

Η ανώνυμη εταιρεία ΑΦΟΙ .Χ. ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ ΑΕΒΕ γνωστοποιεί ότι κατά την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που πραγματοποιήθηκε σήμερα 29.06.2018 και ώρα 11.00 στα γραφεία της εταιρείας (Λούτσας & Πελοποννήσου –Μάνδρα Αττικής) στην οποία παρέστησαν 3 μέτοχοι εκπροσωπούντες το 81,301% (17.255.622 μετοχές επί συνόλου 21.224.340 μετοχών ) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, αφού επικυρώθηκε κατ' απόλυτον πλειοψηφία των εν αυτή εκπροσωπουμένων ψήφων η εκλογή των τεσσάρων μελών που εξέλεξε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας στις 20/6/2018, σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων μελών, αναβλήθηκε ύστερα από αίτημα μετόχου εκπροσωπούντος ποσοστό πλέον του 5% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, η συζήτηση και λήψη απόφασης επί όλων των θεμάτων της ημερησίας διάταξης που περιλαμβάνονται στην από 28.05.2018 Πρόσκληση, ήτοι:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1.1.2017 μέχρι 31.12.2017, της έκθεσης διαχείρισης του Δ.Σ και της έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών

2. Εγκριση της διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσης 2017.

3. Εγκριση αμοιβών και λοιπών παροχών μελών του Δ.Σ. για υπηρεσίες που προσφέρουν στην Εταιρία βάσει του νόμου και του καταστατικού (άρθρο 24 παρ. 1, 2 κ.ν. 2190/1920) για το χρονικό διάστημα 1.1.2017 –31.12.2017, και προέγκριση αμοιβών και λοιπών παροχών μελών του Δ.Σ. για υπηρεσίες που προσφέρουν στην Εταιρία βάσει του νόμου και του καταστατικού (άρθρο 24 παρ. 1, 2 κ.ν. 2190/1920), για το χρονικό διάστημα από 1.1.2018-31.12.2018 και το χρονικό διάστημα 1.1.2019 – 30.06.2019.

4. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη για την εταιρική χρήση 2017.

5. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από το Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη χρήση 1.1.2018-31.12.2018 και καθορισμός της αμοιβής τους.

6. Ανακοινώσεις και προτάσεις

για τις 26 Ιουλίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00, στον ίδιο τόπο.

Επειδή η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση της 26ης Ιουλίου 2018 αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Σε αυτήν μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, με ημερομηνία καταγραφής στις 22/7/2018, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2, 28 και 28α του κ.ν. 2190/1920.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v