Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Τζιρακιάν: Το νέο διοικητικό συμβούλιο εξέλεξε η ΓΣ

Τις οικονομικές καταστάσεις 2017 ενέκριναν μεταξύ άλλων οι μέτοχοι της εισηγμένης.

Τζιρακιάν: Το νέο διοικητικό συμβούλιο εξέλεξε η ΓΣ

H Σωληνουργεία Τζιρακιάν ανακοίνωσε ότι στις 29/06/2018 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην οποία παρέστησαν εννέα (9) μέτοχοι και εκπρόσωποι αυτών, αντιπροσωπεύοντας ποσοστό 79,69 % περίπου του συνόλου των μετοχών της, ήτοι 1.214.484 κοινές ανώνυμες μετοχές επί συνόλου 1.524.000 κοινών ανώνυμων μετοχών. Κατά τη Συνέλευση, συζητήθηκαν και ελήφθησαν ομόφωνα και παμψηφεί οι κατωτέρω αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1) Εγκρίθηκε, ομόφωνα και παμψηφεί, με ψήφους 1.214.484 υπέρ και καμία (0) κατά, η Ετήσια Οικονομική Έκθεση που συντάχθηκε σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς της εταιρικής χρήσης 1/1/2017 – 31/12/2017, μετά από ακρόαση και έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή, επί της ανωτέρω Οικονομικής Έκθεσης.

2) Αποφασίστηκε, ομόφωνα και παμψηφεί, με ψήφους 1.214.484 υπέρ και καμία (0) κατά, μετά από ονομαστική κλήση των μετόχων και εκπροσώπων αυτών, η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2017 – 31/12/2017 καθώς και για τη σύνταξη της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της χρήσης 1/1/2017 – 31/12/2017.

3) Αποφασίστηκε ομόφωνα και παμψηφεί, με ψήφους 1.214.484 υπέρ και καμία (0) κατά, και ορίστηκε ως ελεγκτής της Εταιρείας η ανώνυμη ελεγκτική εταιρεία «DELTA PARTNERS Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Ανώνυμη Εταιρεία» με ΑΜ 153, και ειδικότερα ως Τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής ο κ. Βασίλειος Γιαννακουλόπουλος (ΑΜ 24571) και ως Αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής η κα Ελένη Μανώλη (ΑΜ 47641), με αμοιβή την προτεινόμενη από την ανωτέρω ελεγκτική εταιρεία στην αντίστοιχη οικονομική προσφορά της, η οποία και θα βαρύνει την Εταιρεία.

4) Εγκρίθηκαν ομόφωνα και παμψηφεί, με ψήφους 1.214.484 υπέρ και καμία (0) κατά, οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που καταβλήθηκαν για την εταιρική χρήση από 01/01/2017 – 31/12/2017.

5) Εκλέχθηκε ομόφωνα και παμψηφεί, με ψήφους 1.214.484 υπέρ και καμία (0) κατά, νέο επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από τα εξής μέλη, εκ των οποίων καθορίστηκαν δύο ανεξάρτητα μέλη:

(1) Αρις Τζιρακιάν του Λιμπαρέτ, κάτοικος Νέας Ερυθραίας Αττικής (οδός Καστρίτσας 208), ΑΔΤ ΑΚ 803507, ΑΦΜ 028044307, ΔΟΥ Κηφισιάς,
(2) Μάιντα Τζιρακιάν του Λιμπαρέτ, κάτοικος Εκάλης Αττικής (οδός Θέτιδος 7), ΑΔΤ ΑΚ 109955, ΑΦΜ 050263373, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς,
(3) Λιμπαρέτ Τζιρακιάν του Αρι, κάτοικος Νέας Ερυθραίας Αττικής (οδός Μιλτιάδου 12), ΑΔΤ ΑΚ 551589, ΑΦΜ 143502119, ΔΟΥ Κηφισιάς,
(4) Ανούς Τζιρακιάν του Κρικόρ, κάτοικος Διονύσου Αττικής (οδός Καβάφη 54), ΑΔΤ ΑΗ 590739, ΑΦΜ 069175951, ΔΟΥ Κηφισιάς.
(5) Ειρήνη Κεβορκιάν του Παύλου, κάτοικος Δροσιάς Αττικής (οδός Ήρας 21), ΑΔΤ ΑΚ 695533, ΑΦΜ 079194334, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς,
(6) Νικόλαος Κοντόπουλος του Χρήστου, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής (οδός Ζαν Μωρεάς 99Δ), ΑΔΤ ΑΒ 001315, ΑΦΜ 034174075, Δ.Ο.Υ. ΙΓ Αθηνών, Ανεξάρτητο μέλος,
(7) Γεώργιος Γκουζούλης του Αγγελου, κάτοικος Διονύσου Αττικής (οδός Κίου, αριθμ. 69Β), ΑΔΤ ΑΙ 647684, ΑΦΜ 014744190, ΔΟΥ Κηφισιάς, Ανεξάρτητο μέλος.

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και θα διαρκέσει μέχρι τις 29.06.2023.

6) Αποφασίσθηκε ομόφωνα και παμψηφεί, με ψήφους 1.214.484 υπέρ και καμία (0) κατά, η εκλογή Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το αρ. 44 του ν. 4449/2017, αποτελούμενη από τους κ.κ. Νικόλαο Κοντόπουλο του Χρήστου, Γεώργιο Γκουζούλη του Αγγελου και Ειρήνη Παρασκευοπούλου του Παναγιώτη. Πρόεδρος της Επιτροπής θα αναλάβει ο κ. Γεώργιος Γκουζούλης του Αγγελου.

7) Προεγκρίθηκε, ομόφωνα και παμψηφεί, με ψήφους 1.214.484 υπέρ και καμία (0) κατά, η καταβολή αμοιβής προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της χρήσεως 1.1.2018 – 31.12.2018, η οποία θα συνεχίσει να καταβάλλεται αναλογικά και για τη χρήση 2019, μέχρι την παροχή νέας έγκρισης από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της χρήσης 2018 (η οποία θα συγκληθεί ως την 10.09.2019).

8) Παρασχέθηκε ομόφωνα και παμψηφεί η άδεια κατ άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων εταιρειών που επιδιώκουν παρεμφερείς με την Εταιρεία σκοπούς.

9) Στη συνέχεια, η Επιτροπή Ελέγχου ενημέρωσε τη Γενική Συνέλευση για τα πεπραγμένα της κατά τη χρήση 2017 και έπειτα πραγματοποιήθηκε ελεύθερη συζήτηση μεταξύ των παρισταμένων μετόχων, χωρίς να υπάρξουν άλλες ανακοινώσεις ή λήψη αποφάσεων επί άλλων θεμάτων.

Συγκροτήθηκε σε σώμα το ΔΣ

Στις 29/06/2018 η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία “ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” (εφεξής «η Εταιρεία») εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, το οποίο συνεδρίασε και συγκροτήθηκε σε σώμα την ίδια ημέρα, καθορίζοντας ταυτόχρονα τις ιδιότητες των μελών του (ως εκτελεστικών και μη εκτελεστικών), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002, ως εξής :

(1) Αρις Τζιρακιάν του Λιμπαρέτ, Πρόεδρος Δ.Σ., εκτελεστικό μέλος,
(2) Μάιντα Τζιρακιάν του Λιμπαρέτ, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., μη εκτελεστικό μέλος,
(3) Λιμπαρέτ Τζιρακιάν του Αρι, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος,
(4) Ανούς Τζιρακιάν του Κρικόρ, μη εκτελεστικό μέλος,
(5) Ειρήνη Κεβορκιάν του Παύλου, μη εκτελεστικό μέλος,
(6) Νικόλαος Κοντόπουλος του Χρήστου, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,
(7) Γεώργιος Γκουζούλης του Αγγελου, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και θα διαρκέσει μέχρι τις 29.06.2023.

Την Εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν απεριόριστα και αδιάφορα ποσού, ο καθένας χωριστά, με μόνη την υπογραφή ενός εξ αυτών κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Αρις Τζιρακιάν του Λιμπαρέτ και ο Διευθύνων Σύμβουλος Λιμπαρέτ Τζιρακιάν του Αρι.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v