Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Βαρβαρέσος: Στις 7 Αυγούστου η γενική συνέλευση για ΑΜΚ

Οι μέτοχοι καλούνται να ψηφίσουν, μεταξύ άλλων, για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών έως 1,5 εκατ. ευρώ, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων

Βαρβαρέσος: Στις 7 Αυγούστου η γενική συνέλευση για ΑΜΚ

Την Τρίτη 7 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Βαρβαρέσος. 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης επί των οποίων καλούνται να αποφασίσουν οι μέτοχοι, είναι τα εξής:

1. (i) Aύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας λόγω κεφαλαιοποίησης τμήματος του κατ’ άρθρο 4 παρ. 4α κ.ν. 2190/20 ειδικού αποθεματικού της εταιρίας για λόγους στρογγυλοποίησης, ταυτόχρονη

(ii) αύξηση της ονομαστικής αξίας έκαστης κοινής ανώνυμης μετά ψήφου μετοχής της εταιρίας με μείωση του συνολικού αριθμού αυτών, συνένωση των εν λόγω μετοχών (reverse split) και

(iii) μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας έκαστης κοινής ανώνυμης μετά ψήφου μετοχής της Εταιρίας (όπως θα έχει διαμορφωθεί μετά το reverse split), με σκοπό το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 4α του κ.ν. 2190/1920 ή εναλλακτικά με συμψηφισμό ζημιών. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας. Παροχή εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο για τη ρύθμιση όλων των ανωτέρω θεμάτων της Εταιρίας και κάθε συναφούς θέματος.

2. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών μέχρι του ποσού των 1.500.000,00 Ευρώ με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, έκδοση νέων κοινών ανώνυμων μετοχών εφαρμοζομένου του άρθρου 13α του Κ.Ν. 2190/1920 σε περίπτωση μερικής κάλυψης του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.

- Καθορισμός της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών και των λοιπών όρων της αύξησης.

- Εισαγωγή των νέων μετοχών που θα εκδοθούν συνεπεία της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

-Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας για τη ρύθμιση όλων των θεμάτων που αφορούν την ανωτέρω αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, τη χορήγηση αδειών και εγκρίσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χρηματιστήριο Αθηνών, την εισαγωγή των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών και κάθε συναφούς θέματος. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρίας σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της εκ του νόμου απαιτούμενης απαρτίας για τη λήψη αποφάσεων από την
καλούμενη Έκτακτη Γενική Συνέλευση επί όλων ή μερικών από τα ανωτέρω θέματα ημερήσιας διάταξης,
καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Α’ επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 24 Αυγούστου 2018.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v