Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Yalco: Αναβολή της Γενικής Συνέλευσης για τις 8 Οκτωβρίου

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης μετά το αίτημα της μετόχου όρισε τη Δευτέρα 08/10/2018, ώρα 15:00, ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

Yalco: Αναβολή της Γενικής Συνέλευσης για τις 8 Οκτωβρίου

Η διοίκηση της εταιρείας ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε. - YALCO ανακοινώνει τις αποφάσεις που λήφθηκαν κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που πραγματοποιήθηκε την 10/09/2018 στην έδρα της εταιρείας στο δήμο ΔΕΛΤΑ Θεσσαλονίκης, στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής οδού Θεσσαλονίκης-Κατερίνης.

Παρέστησαν νόμιμα 8 μέτοχοι εκπροσωπώντας 8.716.317 κοινές ανώνυμες μετοχές μετά δικαιωμάτων ψήφου, επί συνόλου 13.191.620 ήτοι ποσοστό 66,07% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης μέτοχος με δικαιώματα ψήφου 1.737.826 ή ποσοστό 13,17% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου, ζήτησε από τον πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 39, παρ. 3 του νόμου 2190/1920 να αναβάλλει τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και να ορίσει ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης εντός της νόμιμης προθεσμίας.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης μετά το αίτημα της μετόχου όρισε τη Δευτέρα 08/10/2018, ώρα 15:00, ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

Στη Γενική Συνέλευση της 08/10/2018 μπορούν να μετέχουν όσοι εμφανίζονται ως μέτοχοι στα αρχεία του φορέα, στον οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της εταιρείας και έχουν την ιδιότητα του μετόχου κατά την έναρξη της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης (ημερομηνία καταγραφής) ήτοι την 4η Οκτωβρίου 2018, η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην εταιρεία το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης ήτοι την 3η Οκτωβρίου 2018.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v