Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Yalco: Τη μη διανομή μερίσματος ενέκρινε η ΓΣ

Τη μη διανομή μερίσματος λόγω ζημιών της χρήσης αποφάσισε μεταξύ άλλων η Γενική Συνέλευση με τις τράπεζες. Οι επαφές με τις τράπεζες για την αναδιάρθρωση του δανεισμού.

Yalco: Τη μη διανομή μερίσματος ενέκρινε η ΓΣ

Η διοίκηση της εταιρείας YALCO ανακοινώνει τις αποφάσεις που λήφθηκαν κατά την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε 08/10/2018 στην έδρα της εταιρείας στο Δήμο Δέλτα Ν. Θεσσαλονίκης.

Παρέστησαν νόμιμα επτά μέτοχοι εκπροσωπούντες 8.694.999 κοινές ανώνυμες μετοχές μετά δικαιωμάτων ψήφου επί συνόλου 13.191.620 κοινών ανωνύμων μετοχών ήτοι ποσοστό 65,91% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Η συνέλευση έλαβε αποφάσεις επί των κατωτέρω θεμάτων :

1ο.Έγκριση εκθέσεως πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και έγκριση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων διαχειριστικής περιόδου 1/1/2017 – 31/12/2017.

Εγκρίθηκε με 8.210.766 ψήφους, ήτοι ποσοστό 94,43% του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου η έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου, η επεξηγηματική έκθεσή του και οι οικονομικές καταστάσεις του ομίλου και της εταιρείας όπως συντάχθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Μέτοχοι που εκπροσώπησαν 484.233 ψήφους ήτοι ποσοστό 5,57% απείχαν της ψηφοφορίας.

2ο.Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 1/1/2017 – 31/12/2017.

Εγκρίθηκε με 8.210.766 ψήφους, ήτοι ποσοστό 94,43% του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου η Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 1/1/2017 – 31/12/2017.

Μέτοχοι που εκπροσώπησαν 484.233 ψήφους ήτοι ποσοστό 5,57% απείχαν της ψηφοφορίας.

3ο. Διάθεση κερδών χρήσης 1/1/2017 – 31/12/2017.

Εγκρίθηκε με 8.210.766 ψήφους, ήτοι ποσοστό 94,43% του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου η μη διανομή μερίσματος λόγω ζημιών της χρήσης. Μέτοχοι που εκπροσώπησαν 484.233 ψήφους ήτοι ποσοστό 5,57% απείχαν της ψηφοφορίας.

4ο. Εκλογή εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών για τη χρήση 2018 και καθορισμός της αμοιβής της.

Εγκρίθηκε με 8.210.766 ψήφους, ήτοι ποσοστό 94,43% του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου ο διορισμός της ελεγκτικής εταιρείας Grand Thornton A.E. με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 127 για έλεγχο της χρήσης 2018 ήτοι για τον έλεγχο των ετήσιων και εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων και καθορίστηκε η αμοιβή.

Μέτοχοι που εκπροσώπησαν 484.233 ψήφους ήτοι ποσοστό 5,57% απείχαν της ψηφοφορίας.

5ο Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός ιδιοτήτων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως εκτελεστικών, μη εκτελεστικών και ανεξάρτητων μη εκτελεστικών.

Εγκρίθηκε παμψηφεί με 8.210.776 ψήφους, ήτοι ποσοστό 94,43% του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου ο διορισμός του νέου Διοικητικού Συμβουλίου ως εξής :

Δημήτριο Κωνσταντίνου του Σωκράτη ως Εκτελεστικό μέλος.
Καλλιόπη – Αναστασία Κωνσταντίνου του Σωκράτη ως Εκτελεστικό μέλος.
Σωκράτη Κωνσταντίνου του Δημητρίου ως Εκτελεστικό μέλος.
Ιωάννη Βεζύρογλου του Αντωνίου ως Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος.
Αμεντέο Οντόνι ως Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος.
Γεώργιο Μακρή του Αποστόλου ως Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος.

Το εκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο θα διοικήσει την εταιρεία για πέντε έτη και μέχρι την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από τη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που θα γίνει μέχρι την 10/09/2023.

Μέτοχοι που εκπροσώπησαν 484.233 ψήφους ήτοι ποσοστό 5,57% απείχαν της ψηφοφορίας.

6ο. Έγκριση συμβάσεων εργασίας Μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

Εγκρίθηκαν με 8.210.766 ψήφους, ήτοι ποσοστό 94,43% του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου τα ποσά που καταβλήθηκαν ως αμοιβή για τις παρασχεθείσες έμμισθες υπηρεσίες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου για την περίοδο 01/01/2017 - 31/12/2017 και αποφασίστηκε η συνέχιση της παροχής των έμμισθων υπηρεσιών για την περίοδο 01/1/2018 - 31/12/2018 με προέγκριση των αμοιβών.

Ακόμη η Γενική Συνέλευση με τη παραπάνω πλειοψηφία, ενέκρινε τη χρήση εταιρικών αυτοκινήτων από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως και την κάλυψη δαπάνης για ασφάλεια ζωής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Μέτοχοι που εκπροσώπησαν 484.233 ψήφους ήτοι ποσοστό 5,77% απείχαν της ψηφοφορίας.

7ο. Έγκριση καταβολής αποζημίωσης σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Εγκρίθηκε με 8.210.766 ψήφους, ήτοι ποσοστό 94,43% του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου το ποσό που καταβλήθηκε ως αποζημίωση για την συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στις συνεδριάσεις του για την περίοδο 01/01/2017-31/12/2017 και προεγκρίθηκε ετήσια αποζημίωση για την συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στις συνεδριάσεις αυτού για την περίοδο 1/1/2018 - 31/12/2018.

Μέτοχοι που εκπροσώπησαν 484.233 ψήφους ήτοι ποσοστό 5,77% απείχαν της ψηφοφορίας.

8ο. Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017.

Εγκρίθηκε παμψηφεί με 8.210.766 ψήφους, ήτοι ποσοστό 94,43% του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου η σύσταση Επιτροπής Ελέγχου με μέλη της τα ανεξάρτητα και μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου : Ιωάννη Βεζύρογλου, Αμεντέο Οντόνι και Γεώργιο Μακρή.

Μέτοχοι που εκπροσώπησαν 484.233 ψήφους ήτοι ποσοστό 5,77% απείχαν της ψηφοφορίας.

9ο. Επικύρωση των αποφάσεων που ελήφθησαν κατά την έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 11/06/2018.

Με ψήφους 8.210.766, ήτοι ποσοστό 94,43% του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου, επικυρώθηκαν οι αποφάσεις που ελήφθησαν κατά την έκτακτη Γενική Συνέλευση της 11/06/2018. Μέτοχοι που εκπροσωπούν 484.233 ψήφους ήτοι ποσοστό 5,77% απείχαν της ψηφοφορίας.

10ο. Λήψη απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 47 & 48 του κ.ν. 2190/1920.

Αποφασίστηκε με 8.210.766 ψήφους, ήτοι ποσοστό 94,43% του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου η λειτουργία της εταιρείας μετά την αναφορά του Προέδρου ότι η Διοίκηση της Εταιρείας, βρίσκεται σε επαφές με τις πιστώτριες τράπεζες για την αναδιάρθρωση του δανεισμού της αλλά και εξεύρεση ενός κατάλληλου σχεδίου εξυγίανσης της Εταιρείας. Στο πλαίσιο αυτό, η Διοίκηση της Εταιρείας από τις αρχές του 2018 καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, προκειμένου να αναζητήσει πηγές κεφαλαίου κίνησης και πέραν του τραπεζικού συστήματος (η χρηματοδότηση του οποίου συνεχίζεται εντός των εγκεκριμένων ορίων).

Σε συνεργασία με τις πιστώτριες τράπεζες έχουν προχωρήσει στη διενέργεια σχετικής διαδικασίας εξεύρεσης επενδυτών, η οποία έχει οδηγήσει στην εκδήλωση δεσμευτικού ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή τους στην Εταιρεία. Συγκεκριμένα, η διαδικασία προσέλκυσης επενδυτών ολοκληρώθηκε στις αρχές του Σεπτεμβρίου 2018 και τα αποτελέσματά της εξετάζονται από τις χρηματοδοτούσες τράπεζες. Εκτιμάται ότι εφόσον οι συζητήσεις αυτές ολοκληρωθούν και εξασφαλισθούν οι αναγκαίες πηγές χρηματοδότησης εγκαίρως, η Εταιρεία θα μπορέσει να ανακάμψει, να ανακτήσει το μερίδιο αγοράς και να ανακτήσει την αναπτυξιακή της πορεία.

Ωστόσο, η ολοκλήρωση της παραπάνω λύσης απαιτεί σύνθετες διαδικασίες και διαπραγματεύσεις με τις πιστώτριες τράπεζες και ενδεχομένως την ανεύρεση επενδυτή, για τις οποίες η Διοίκηση δεν δεσμεύεται ότι θα έχουν προχωρήσει ικανοποιητικά σε εύλογο χρονικό διάστημα. Για τον λόγο αυτό, η Διοίκηση δεν είναι αυτή τη στιγμή σε θέση να εκτιμήσει βάσιμα τόσο την πιθανότητα όσο και τον χρόνο επίτευξης των παραπάνω επιλογών και σχεδίων.

Μέτοχοι που εκπροσώπησαν 484.233 ψήφους ήτοι ποσοστό 5,77% απείχαν της ψηφοφορίας.

11ο. Λοιπές ανακοινώσεις.

Κανείς από τους παριστάμενους μετόχους δεν έθεσε προς συζήτηση άλλο θέμα, πέραν των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v