Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Εριουργία 3Α: Ελαβε πρόσθετη πρόβλεψη ύψους 507 χιλ. ευρώ

Ο Ορκωτός Ελεγκτής είχε διατυπώσει γνώμη με επιφύλαξη στην από 27.4.2018, έκθεση ελέγχου του, αναφορικά με τη μη διενέργεια επιπρόσθετης πρόβλεψης απομείωσης

Εριουργία 3Α: Ελαβε πρόσθετη πρόβλεψη ύψους 507 χιλ. ευρώ

Η ανώνυμη εταιρία Εριουργία ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ γνωστοποίησε στο επενδυτικό κοινό ότι προέβη στην επαναδιατύπωση των ετήσιων οικονομικών της καταστάσεων, της χρήσης 2017, μετά και από την 1/1529/10.05.2018 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που κοινοποιήθηκε στην Εταιρεία στις 20.06.2018.

Ειδικότερα, στις αρχικά δημοσιοποιηθείσες, την 30.4.2018, ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2017, ο Ορκωτός Ελεγκτής είχε διατυπώσει γνώμη με επιφύλαξη στην από 27.4.2018, έκθεση ελέγχου του, αναφορικά με τη μη διενέργεια επιπρόσθετης πρόβλεψης απομείωσης επί βραδέως κινούμενων αποθεμάτων ύψους €507.405,66.

Η Διοίκηση της εταιρίας, στις επαναδιατυπωμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2017, επαναπροσδιόρισε την αρχική της εκτίμηση επί της ανακτήσιμης αξίας των βραδέως κινούμενων αποθεμάτων και προέβη στην αναγνώριση πρόσθετης πρόβλεψης απομείωσης αυτών, αξίας €507.405,66. Αυτό είχε ως συνέπεια την τροποποίηση του λογαριασμού «Αποθέματα» και των Αποτελεσμάτων Χρήσης, τα οποία επιβαρύνθηκαν κατά το ποσό 507.405,66 ευρώ σε σχέση με τις αρχικά δημοσιευμένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v