Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Μοτοδυναμική: Στις 19/12 η ΓΣ για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, μετά δικαιώματος ψήφου, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, καλείται να αποφασίσει η ΓΣ της Μοτοδυναμικής.

Μοτοδυναμική: Στις 19/12 η ΓΣ για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η Μοτοδυναμική την 19η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ. στην Αθήνα και συγκεκριμένα στην Αίγλη Ζαππείου, Κήπος Ζαππείου, Τ.Κ. 10557, Αίθουσα PRIVE, 1ος όροφος.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1ο Θέμα: Λήψη απόφασης για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, μετά δικαιώματος ψήφου, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, με τη δυνατότητα χρήσης του άρθρου 13α Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, περί δυνατότητας μερικής κάλυψης του κεφαλαίου. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρίας. Παροχή εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

2ο Θέμα: Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό των επί μέρους όρων της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, περιλαμβανομένης και της τιμής διάθεσης (κατΆ άρθρο 13 παρ. 6 του Κ.Ν. 2190/1920) και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ως και κάθε συναφούς με τα ανωτέρω θέματος. Επιπλέον, παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας για τη ρύθμιση όλων των θεμάτων που αφορούν στην κατάρτιση Ενημερωτικού Δελτίου, στη χορήγηση αδειών και εγκρίσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το Χρηματιστήριο Αθηνών και τις λοιπές εποπτικές και ρυθμιστικές αρχές.

3ο Θέμα: Διάφορες Ανακοινώσεις.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v