Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Audiovisual: Στις 7/12 η έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών

Η 07.12.2018 ορίζεται ως η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης στο Χ.Α.,των νέων 51.728.103 κοινών ονομαστικών μετόχων καθώς επίσης από την ίδια ημερομηνία οι μετοχές της εταιρίας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική αξία 0,30 ευρώ ανά μετοχή.

Audiovisual: Στις 7/12 η έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών

Ανακοινώνεται από τηνAudiovisual ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 29.06.2018 αποφάσισε:

1) τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 53.050.911,20 ευρώ με κεφαλαιοποίηση ισόποσων συσσωρευμένων ζημιών προηγουμένων χρήσεων από το αποθεματικό αποτελεσμάτων εις νέον.

Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,70 ευρώ σε 0,30 ευρώ.

2) τη μετατροπή 51.728.103 Προνομιούχων Μετοχών άνευ δικαιώματος Ψήφου Σειράς ΑΆ & ΒΆ σε 51.728.103 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου. Ειδικότερα, οι 51.728.103 μετοχές προέρχονται από το σύνολο των μετοχών α) 23.156.673 υπολειπόμενες Προνομιούχες Μετοχές άνευ δικαιώματος Ψήφου Σειράς ΑΆ και β) 28.571.430 Προνομιούχες Μετοχές άνευ δικαιώματος Ψήφου Σειράς ΒΆ, κατόπιν άσκησης του δικαιώματος της μετόχου εταιρείας DOSON INVESTMENTS COMPANY (μετατρέπεται το σύνολο της σειράς). Ενόψει της εισαγωγής των ανωτέρω μετοχών κατατέθηκε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερωτικό δελτίο, το οποίο στις 30.11.2018 εγκρίθηκε από το ΔΣ της Ε.Κ. και δημοσιεύτηκε στις 3.12.2018.

Μετά τις ανωτέρω εταιρικές πράξεις, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των 39.788.183,40 ευρώ, διαιρούμενο σε 132.627.278 μετοχές (102.847.472 κοινές μετοχές και 29.779.806 προνομιούχες άνευ ψήφου μετοχές), ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ.

Το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης με την αριθμ. 82809/31.07.2018 απόφασή του ενέκρινε την τροποποίηση των σχετικών άρθρων του Καταστατικού της εταιρίας.

Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών στη συνεδρίασή της, στις 05.12.2018 ενημερώθηκε για την μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρίας καθώς και ενέκρινε την εισαγωγή των νέων 51.728.103 κοινών ονομαστικών μετοχών στο ΧΑ.

Κατόπιν των ανωτέρω, η 07.12.2018 ορίζεται ως η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης στο Χ.Α.,των νέων 51.728.103 κοινών ονομαστικών μετόχων καθώς επίσης από την ίδια ημερομηνία οι μετοχές της εταιρίας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική αξία 0,30 ευρώ ανά μετοχή.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v