Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Intracom: Αυξημένες πωλήσεις και ζημιές το 2018

Ο όμιλος εμφάνισε EBITDA ύψους 32,3 εκατ. έναντι 29,3 εκατ. ευρώ το 2017. Ο όμιλος εμφάνισε ενοποιηµένες πωλήσεις € 470,7 εκατ., αυξηµένες κατά 18,5% αλλά και ζημιές ύψους 2,3 εκατ. ευρώ. Τι λέει ο Δ. Κλώνης.

Intracom: Αυξημένες πωλήσεις και ζημιές το 2018

Η Intracom Holdings ανακοίνωσε τα ετήσια οικονοµικά αποτελέσµατα για το 2018, σύµφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς.

Σχολιάζοντας τα ετήσια οικονοµικά αποτελέσµατα για το 2018, ο Διευθύνων Σύµβουλος του Οµίλου INTRACOM HOLDINGS κ. Δηµήτρης Κλώνης ανέφερε: «Aυξηµένες πωλήσεις, υπογραφή σηµαντικών νέων συµβάσεων και ενισχυµένη κερδοφορία, συνοψίζουν τα οικονοµικά µας αποτελέσµατα.

Οι επιδόσεις του Οµίλου INTRACOM HOLDINGS στο 2018 επισφραγίζουν τον νέο δυναµικό κύκλο ανάπτυξης στον οποίο εισέρχεται ο Όµιλός µας. Σε εφαρµογή του στρατηγικού µας σχεδιασµού και υλοποιώντας τις αποφάσεις της ΤΓΣ ο Όµιλος INTRACOM HOLDINGS προχώρησε στο 2018 σε αναδιάρθρωση στοιχείων του ενεργητικού του, οργανώνοντας τις δραστηριότητές του σε τέσσερις βασικούς πυλώνες: τεχνολογικό, κατασκευαστικό, ανάπτυξης ακινήτων και ενέργειας.

Το 2018 αποτελεί το εφαλτήριο για δυναµικότερη ανάπτυξη, µε ολοκληρωµένη στρατηγική ενίσχυσης του καινοτοµικού µας χαρακτήρα, διεύρυνση του χαρτοφυλακίου µας και κεφαλαιοποίηση της µέχρι τώρα εµπειρίας και τεχνογνωσίας µας στην υλοποίηση σύνθετων έργων. Βασικοί µοχλοί ανάπτυξης παραµένουν οι επιχειρηµατικές επιλογές που διέπουν διαχρονικά την πορεία του Οµίλου µας, οι οποίες είναι η έµφαση στην εξωστρέφεια, οι στρατηγικές συνεργασίες και η προσήλωση µας στον µακροπρόθεσµο στρατηγικό σχεδιασµό µας»

Οι ενοποιηµένες πωλήσεις ανέρχονται σε € 470,7 εκατ., αυξηµένες κατά 18,5 % σε σχέση µε το 2017, που διαµορφώθηκαν σε €397,1 εκατ. Σηµαντικότερος παράγοντας αύξησης των πωλήσεων είναι η INTRAKAT που υπεραπέδωσε καταγράφοντας αύξηση πωλήσεων 58%.

Η λειτουργική κερδοφορία EBITDA του Οµίλου διαµορφώθηκε σε € 32,3 εκατ. έναντι € 29,3 εκατ. το 2017, καταγράφοντας αύξηση 10%. Όλες οι εταιρίες του Οµίλου, ακόµα και αν συγκράτησαν σταθερό το επίπεδο πωλήσεων σε σχέση µε το προηγούµενο έτος βελτίωσαν τη λειτουργική τους κερδοφορία.

Τα κέρδη προ φόρων του Οµίλου ανήλθαν σε € 6,8 εκατ. αυξηµένα κατά 64% σε σχέση µε το 2017. (ΕΒΤ 2017: € 4,2 εκατ.)

Ο όμιλος εμφάνισε και ζημιές μετά φόρων ύψους 2,3 εκατ. ευρώ, αυξημένες σε σχέση με το προηγούμενο έτος. 

Τι έκαναν οι θυγατρικές 

Η INTRAKAT στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης των δραστηριοτήτων του Οµίλου εστιάζει πλέον στους τοµείς των κατασκευών, Σ&ΙΤ, και παραχωρήσεων, µεταβιβάζοντας τις δραστηριότητες της Ενέργειας και του Real Estate στην INTRACOM HOLDINGS. Οι ενοποιηµένες πωλήσεις του οµίλου INTRAKAT διαµορφώθηκαν σε € 232,1 εκατ. από € 147,2 εκατ. το 2017, χάρη στην υλοποίηση των νέων έργων της εταιρείας και ειδικότερα του έργου των 14 Περιφερειακών Αεροδροµίων.

O όµιλος κατέγραψε αύξηση στη λειτουργική του κερδοφορία µε EBITDA € 10,3 εκατ. έναντι € 9,6 εκατ. το 2017. Αντίστοιχα, κατέγραψε κέρδη προ φόρων € 0,6 εκατ., έναντι ζηµιών € 3,4 εκατ. το 2017.

Με την υπογραφή νέων συµβάσεων ύψους € 150 εκατ. ο όµιλος INTRAKAT, την 31/12/2018, διαθέτει ανεκτέλεστο υπόλοιπο ύψους € 440 εκατ. Πλέον του ανεκτέλεστου, έχει µειοδοτήσει σε νέα έργα ύψους € 120 εκατ., για τα οποία αναµένεται να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για την υπογραφή τους.

Ο όµιλος INTRASOFT INTERNATIONAL καταγράφει ενοποιηµένες πωλήσεις € 169,9 εκατ. έναντι € 173,0 εκατ. το 2017. Παρά την οριακή απώλεια του επιπέδου των πωλήσεων, ο όµιλος βελτιώνει σηµαντικά τα περιθώριά του, αυξάνοντας την κερδοφορία του EBITDA κατά 15,4% και κατά 35% σε επίπεδο προ φόρων. To ανεκτέλεστο υπόλοιπο ανέρχεται σε € 355 εκατ., ενώ µέσα στο έτος υπέγραψε νέες συµβάσεις αξίας € 195 εκατ.

Η IDE (Intracom Defense Electronics) κατέγραψε πωλήσεις € 59,8 εκατ., µειωµένες κατά 9,2% σε σχέση µε το 2017. Παρά ταύτα, η εταιρεία ενίσχυσε την λειτουργική της κερδοφορία κατά 10% διαµορφώνοντας EBITDA € 4,2 εκατ. έναντι € 3,8 εκατ. το 2017. Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο της εταιρείας ανέρχεται σε € 80 εκατ., ενώ οι νέες υπογεγραµµένες συµβάσεις ανήλθαν σε € 63 εκατ.

Ο όµιλος της INTRADEVELOPMENT αποτελεί για την Intracom Holdings το όχηµα δραστηριοποίησής της στο χώρο της ανάπτυξης ακινήτων. Ο όµιλος µέσα στο 2018 πραγµατοποίησε κύκλο εργασιών € 4,5 εκατ., κατέγραψε λειτουργικά κέρδη € 1,7 εκατ. έναντι ζηµιών του 2017 και περιόρισε τις ζηµιές προ φόρων σε € 0,8 εκατ. έναντι ζηµίας € 4,2 εκατ. το 2017.

Η Κ-WIND µε κύκλο εργασιών € 6,7 εκατ. αυξηµένο κατά 18,2% σε σχέση µε το 2017, διαµόρφωσε EBITDA 5,4 εκατ. (αύξηση 13,6%) και κέρδη προ φόρων € 2,1 εκατ. αυξηµένα κατά 62%.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v