Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Alpha Trust: Εγκρίθηκαν μέρισμα €0,42/μετοχή και μετοχές Ανδρομέδα

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος μερίσματος ορίστηκε η 4η Ιουνίου 2019. Εγκρίθηκε και η επιστροφή κεφαλαίου σε είδος και μετρητά.

Alpha Trust: Εγκρίθηκαν μέρισμα €0,42/μετοχή και μετοχές Ανδρομέδα

Την καταβολή μερίσματος για τη χρήση 2018 συνολικού μικτού ποσού ύψους 300.632,64 ευρώ ή 0,42 ευρώ ανά μετοχή, συνυπολογιζομένης και της προσαύξησης λόγω ύπαρξης 57.521 ιδίων μετοχών, αποφάσισε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Alpha Trust.

Οπως σημειώνει στην σχετική της ανακοίνωση η Alpha Trust,  το εν λόγω ποσό μερίσματος υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 10% και συνεπώς οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό ποσό 0,378 ευρώ ανά μετοχή.

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος μερίσματος ορίστηκε η 4η Ιουνίου 2019. Δικαιούχοι του μερίσματος χρήσης 2018 είναι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι της Εταιρίας στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων κατά την 5η Ιουνίου 2019 (record date).

Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 10 Ιουνίου 2019, από την πληρώτρια Τράπεζα Πειραώς, με τους παρακάτω τρόπους:

1.     Μέσω των Χειριστών Σ.Α.Τ., για τους επενδυτές που έχουν εξουσιοδοτήσει τους Χειριστές τους για την είσπραξη.

2.     Με κατάθεση στο Διεθνή Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού (IBAN), όπου ο επενδυτής έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να εισπράττει τα διανεμόμενα ποσά σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ. και την υπ' αριθμ. 6 απόφαση του Δ.Σ. της ATHEXCSD, όπως ισχύουν, για τους επενδυτές που δεν επιθυμούν να τα εισπράττουν μέσω των Χειριστών τους. Αφορά μόνο επενδυτές που έχουν δηλώσει ΙΒΑΝ στην πληρώτρια Τράπεζα Πειραιώς.

3.     Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς για τους επενδυτές που για διάφορους λόγους δεν κατέστη δυνατή η καταβολή των διανεμόμενων ποσών στις περιπτώσεις (1) και (2) παραπάνω.

Για την είσπραξη των μετρητών από το Δίκτυο καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς είναι αναγκαία η προσκόμιση του Δελτίου Αστυνομικής τους Ταυτότητας και της εκτύπωσης στοιχείων του αριθμού Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδ. Αριθμ. Μερίδας Επενδυτή στο ΣΑΤ). Η πληρωμή σε τρίτο πρόσωπο πραγματοποιείται μόνον με την προσκόμιση εξουσιοδότησης, η οποία θα φέρει τα πλήρη στοιχεία τόσο του δικαιούχου μετόχου, όσο και του εξουσιοδοτούμενου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Δ.Τ. & Α.Φ.Μ.), θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από Αστυνομική ή άλλη Αρχή. Η καταβολή του μερίσματος από την Τράπεζα λήγει στις 31.12.2019. Από 1.1.2020 η πληρωμή του μερίσματος θα πραγματοποιείται μόνο από τα γραφεία της εταιρείας, (Τατοΐου 21,145 61 Κηφισιά).

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρείας (τηλ. 210-6289200 κα Ευθαλία Πάσχου).

Εξάλλου, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 201.061.38 ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής, η οποία θα κατέλθει από € 0,30 σε € 0,04 η κάθε μία.

Η μείωση θα πραγματοποιηθεί:

(α) εν μέρει με καταβολή σε είδος, ήτοι με τη μεταβίβαση από την  Εταιρία προς τους μετόχους μετοχών εισηγμένων στην κύρια αγορά του Χ.Α. κυριότητας της Εταιρίας και συγκεκριμένα μετοχών της εισηγμένης εταιρίας ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ., με αναλογία μία (1) μετοχή της εταιρίας ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. για κάθε εκατό (100) μετοχές της εταιρίας ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ καθώς η μέση σταθμισμένη τιμή της μετοχής Alpha Trust ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. κατά το τελευταίο εξάμηνο ανέρχεται στα 21,11 ευρώ ανά μετοχή και

(β) εν μέρει με καταβολή μετρητών στους μετόχους. 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v