Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Επιστροφή κεφαλαίου €0,75 από την Alpha Trust Ανδρομέδα

Οι μέτοχοι ενέκριναν στην γενική τους συνέλευση τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου.

Επιστροφή κεφαλαίου €0,75 από την Alpha Trust Ανδρομέδα

Tην επιστροφή κεφαλαίου ύψους 0,75 ευρώ/μετοχή προς τους μετόχους ενέκρινε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Alpha Trust-Ανδρομέδα Α.Ε.Ε.Χ. που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 5 Ιουνίου στα Κεντρικά Γραφεία της εταιρείας.

Η Γεν. Συνέλευση ενέκρινε με απόλυτη πλειοψηφία της τάξης του 70,11% την επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους που θα πραγματοποιηθεί με μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 300.852 ευρώ δηλαδή μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μίας μετοχής από 16 ευρώ σε 15,25 ευρώ και ταυτόχρονη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού.

Στις 31 Μαΐου 2019 η μετοχή της Alpha Trust-Ανδρομέδα Α.Ε.Ε.Χ. είχε εσωτερική αξία 30,0846 ευρώ και χρηματιστηριακή τιμή 23,2000 ευρώ δηλαδή διαπραγματευόταν με discount της τάξης του 22,88%.

Οι επενδυτικές εξελίξεις και η μεγάλη άνοδος των τιμών τη φετινή χρονιά στο ελληνικό χρηματιστήριο δικαιώνουν την απόφαση που έλαβε η Γενική Συνέλευση της εταιρίας στις 10/12/2018, με την οποία αποφασίστηκε η παράταση της διάρκειάς της για 3 επιπλέον έτη, μέχρι την 31.12.2022. Όπως ανέφερε ο κ. Φαίδων Ταμβακάκης «…η απόφαση αυτή μας έδωσε το χρόνο να επωφεληθούμε από την αντιστροφή της τάσης στο ελληνικό χρηματιστήριο».

Υψηλή απόδοση εσωτερικής αξίας

Η εσωτερική αξία χαρτοφυλακίου στις 31/5/2019 ήταν 12,07 εκατ. Ευρώ και η κεφαλαιοποίηση της εταιρείας είχε διαμορφωθεί στα 9,31 εκατ. Ευρώ. Η εταιρεία Alpha Trust-Ανδρομέδα Α.Ε.Ε.Χ. είναι εισηγμένη από το 2001 στο Χ.Α. και διαχρονικά η εσωτερική αξία της μετοχής είναι υψηλότερη από την απόδοση του δείκτη Συνολικής Απόδοσης του Γεν. Δείκτη στο Χ.Α. Ενδεικτικά από τις 2/10/2011 που άλλαξε την επενδυτική της στρατηγική μέχρι και τις 31/5/2019 η απόδοση της εσωτερικής αξίας της μετοχής κατέγραψε αύξηση 115,74% έναντι 27,45% του δείκτη Συνολικής Απόδοσης του Γενικού Δείκτη στο Χ.Α. ενώ από την ίδρυσή της (25/7/2000) έως τις 31/5/2019 η απόδοση της εσωτερικής αξίας της μετοχής ήταν 66,34% έναντι (-63,29%) του δείκτη Συνολικής Απόδοσης του Γεν. Δείκτη.

Επενδυτική πολιτική

Ως μία από τις αποδοτικότερες μετοχικές επενδυτικές επιλογές στην Ελλάδα για το 2018 και με μεγάλη αντοχή στη χρηματιστηριακή υποχώρηση, αναδείχθηκε η μετοχή της Alpha Trust-Ανδρομέδα Α.Ε.Ε.Χ. μοναδική πλέον εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου στο Χ.Α. Η απόδοση της εσωτερικής αξίας της μετοχής κατά το 2018 συγκρατήθηκε στο (-2,45%) όταν ο Δείκτης της Συνολικής Απόδοσης του Γενικού Δείκτη Χ.Α., υποχώρησε κατά το ίδιο διάστημα κατά (-21,97%). Στο τέλος του 2018 το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο ήταν τοποθετημένο κατά 91% σε εισηγμένες στο Χ.Α. εταιρείες, ενώ ποσοστό 2% ήταν σε ελληνικά κρατικά ομόλογα.

Στο μετοχικό της χαρτοφυλάκιο το 2018 ήταν μειωμένη η συμμετοχή του τραπεζικού κλάδου. Οι 5 μεγαλύτερες συμμετοχές κατά τη λήξη του 2018 ήταν στις εταιρείες Quest Συμμετοχών, Τιτάν, Πλαστικά Θράκης, ΕΛΒΕ.

Λοιπές αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε και εξουσιοδότησε το Δ.Σ της εταιρείας να προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την εκτέλεση και ολοκλήρωση της απόφασης επιστροφής κεφαλαίου. Ταυτόχρονα υπεβλήθησαν και εγκρίθηκαν οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2018, η συνολική διαχείριση των μελών του Δ.Σ. κατά τη χρήση 2018. Η Γενική Συνέλευση προχώρησε στην εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2019 και καθορισμός των αμοιβών των μελών Δ.Σ. καθώς την παροχή άδειας στα μέλη του Δ.Σ για τη συμμετοχή στα Δ.Σ εταιρειών οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. Επίσης εγκρίθηκε η παράταση διάρκειας της σύμβασης με τον εξωτερικό διαχειριστή Alpha Trust ΑΕΔΑΚOΕΕ και η πολιτική αποδοχών της εταιρείας. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενημερώθηκε από τον Πρόεδρο Επιτροπής Ελέγχου για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου.

Οπως αναφέρει η εταιρεία στην σχετική της ανακοίνωση, τα θέματα ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν είναι:

 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1.1.2018 – 31.12.2018 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
 2. Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν.4548/2018 της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 01.01.2018 - 31.12.2018 και απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 1.1.2018-31.12.2018.
 3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2019 και καθορισμός της αμοιβής τους.
 4. Καθορισμός αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου - Έγκριση αμοιβών προηγούμενης χρήσης και προέγκριση αμοιβών επόμενης χρήσης.
 5. Παροχή άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στα Διοικητικά Συμβούλια εταιριών οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
 6. Έγκριση παράτασης διάρκειας της σύμβασης με τον εξωτερικό διαχειριστή Alpha Trust ΑΕΔΑΚΟΕΕ σύμφωνα με τις διατάξεις της ως άνω σύμβασης και του Ν. 4209/2013
 7. Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει.
 8. Ενημέρωση από τον Πρόεδρο Επιτροπής Ελέγχου προς τους μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου.
 9. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 300.852,00 ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής, η οποία θα κατέλθει από € 16,00 σε € 15,25 η κάθε μία, με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους, και την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού.
 10. Τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρίας με σκοπό την εναρμόνισή του με τις νέες διατάξεις του ν.4548/2018 περί «αναμόρφωσης του δικαίου των ανωνύμων εταιριών».
 11. Λοιπά θέματα – Ανακοινώσεις.

Επί του πρώτου θέματος, η Γενική Συνέλευση, με νόμιμη ψηφοφορία, ενέκρινε ομόφωνα με ψήφους 281.225 ή ποσοστό 70,11% του μετοχικού κεφαλαίου τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 01.01.18-31.12.18 και συγκεκριμένα τα Στοιχεία του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσης, την Κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης και τις Ταμειακές Ροές, τη διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσης, την ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή.

Επί του δεύτερου θέματος, η Γενική Συνέλευση μετά από ψηφοφορία με ονομαστική κλήση, με ψήφους 226.379 ή ποσοστό 56,43%% του μετοχικού κεφαλαίου, στην οποία τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρίας ψήφισαν μόνον με τις μετοχές κυριότητάς των, ενέκρινε, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν.4548/2018 τη συνολική διαχείριση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 01.01.2018 - 31.12.2018.

Με ξεχωριστή ψηφοφορία η Γενική Συνέλευση ομόφωνα (με ποσοστό 70,11%% του μετοχικού κεφαλαίου ή μετοχές 281.225), αποφάσισε, επίσης, την απαλλαγή, με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4449/2017, των Ελεγκτών της Εταιρίας από ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2018 - 31.12.2018.

Επί του τρίτου θέματος, η Γενική Συνέλευση, με νόμιμη ψηφοφορία, (ομόφωνα με ψήφους 281.225 ή ποσοστό 70,11% του μετοχικού κεφαλαίου) αποφάσισε και διόρισε ως Ορκωτούς Ελεγκτές της τρέχουσας χρήσης 2019 τους:

α) Φιλίππου Ιωάννη, με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 17201, ως Τακτικό Ελεγκτή
β) Γλέζο Λογοθέτη, με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 54691, ως Αναπληρωματικό Ελεγκτή

Η αμοιβή του Ορκωτού Ελεγκτή για το προβλεπόμενο από το νόμο έργο του κατά την περίοδο 01.01.2019-31.12.2019 θα ανέλθει στο ποσό των 8.000,00 ευρώ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. Επίσης, η αμοιβή του Ορκωτού Ελεγκτή για την έκδοση του προβλεπόμενου από το νόμο φορολογικού πιστοποιητικού θα ανέλθει στο ποσό των 4.000,00 ευρώ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Επί του τέταρτου θέματος η Γενική Συνέλευση, με νόμιμη ψηφοφορία, (ομόφωνα με ψήφους 281.225 ή ποσοστό 70,11% του μετοχικού κεφαλαίου), αποφάσισε :

α. Την έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν, κατά τη χρήση 2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ποσού ευρώ 72.000,00, το οποίο είναι κατώτερο από το ποσό των 200.000,00 ευρώ που είχε προεγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 2/4/2018.
β. Την προέγκριση των αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου, συνολικού ποσού 200.000,00 ευρώ, για τη χρήση 2019 και συνολικού ποσού 100.000,00 ευρώ για το α΄ εξάμηνο του 2020.
γ. Την έγκριση της αμοιβής του μέλους του Δ.Σ. που ασκεί τα καθήκοντα του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρίας ποσού 25.000,00 ευρώ, για τη χρήση 2019 και την προέγκριση αμοιβής ποσού 12.500,00 ευρώ για το α'  εξάμηνο του 2020.

Επί του πέμπτου θέματος η Γενική Συνέλευση με νόμιμη ψηφοφορία, (ομόφωνα με ψήφους 281.225 ή ποσοστό 70,11% του μετοχικού κεφαλαίου), χορήγησε  άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας καθώς επίσης στον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, προκειμένου αυτοί να ενεργούν, για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις οι οποίες υπάγονται σε οποιονδήποτε από τους επιδιωκόμενους από την Εταιρία σκοπούς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι, καθώς και στα Διοικητικά Συμβούλια αλλά και στη διεύθυνση άλλων εταιριών, οι οποίες επιδιώκουν ίδιους ή παρόμοιους σκοπούς με αυτόν της Εταιρίας ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ.

Επί του έκτου θέματος, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα με νόμιμη ψηφοφορία, (ομόφωνα με ψήφους 281.225 ή ποσοστό 70,11% του μετοχικού κεφαλαίου) και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4209/2013 ενέκρινε την παράταση της διάρκειας των συμβάσεων τις οποίες έχει συνάψει η Εταιρία ως εξής:

α) Τη Σύμβαση Διαχείρισης Οργανισμού Εναλλακτικών Επενδύσεων με την ALPHA TRUST Α.Ε. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ και η οποία είχε εγκριθεί με την από 22/2/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.
β) Τη Σύμβαση Δανεισμού Μισθωτού με την ALPHA TRUST Α.Ε. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ η οποία είχε εγκριθεί με την από 17/12/2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

Επί του έβδομου θέματος, η Γενική Συνέλευση, με νόμιμη ψηφοφορία, (ομόφωνα με ψήφους 281.225 ή ποσοστό 70,11% του μετοχικού κεφαλαίου) ενέκρινε την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει.

Επί του όγδοου θέματος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου κος Νίκος Κυριαζής προέβη σε ενημέρωση των μετόχων σχετικά με το έργο της Επιτροπής στη διάρκεια της χρήσης 2018.

Επί του ένατου θέματος, η Γενική Συνέλευση με νόμιμη ψηφοφορία, ενέκρινε (ομόφωνα με ψήφους 281.225 ή ποσοστό 70,11% του μετοχικού κεφαλαίου) τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 300.852,00 ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής, η οποία θα κατέλθει από € 16,00 σε € 15,25 η κάθε μία, με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους ποσού € 0,75 ανά μετοχή, και την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού.

Η Γενική Συνέλευση περαιτέρω αποφάσισε και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε όλες τις αναγκαίες για την εκτέλεση και ολοκλήρωση της άνω απόφασης, ενέργειες συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, της τακτοποίησης τυχόν κλασματικών υπολοίπων, τη σύνταξη οριστικού πίνακα δικαιούχων επιστροφής κατά τα ανωτέρω, τις προβλεπόμενες δημοσιεύσεις κτλ.

Τέλος, η Γενική Συνέλευση, έκανε ομόφωνα (ομόφωνα με ψήφους 281.225 ή ποσοστό 70,11% του μετοχικού κεφαλαίου) αποδεκτή την τροποποίηση  του άρθρου 5 του Καταστατικού σύμφωνα με τις ανωτέρω αποφάσεις.

Επί του δεκάτου θέματος, η Γενική Συνέλευση με νόμιμη ψηφοφορία ενέκρινε (ομόφωνα με ψήφους 281.225 ή ποσοστό 70,11% του μετοχικού κεφαλαίου) την τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρίας με σκοπό την εναρμόνισή του με τις νέες διατάξεις του ν.4548/2018 περί «αναμόρφωσης του δικαίου των ανωνύμων εταιριών» και συγκεκριμένα ενέκρινε το καταστατικό όπως αυτό παρουσιάστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο και είναι δημοσιευμένο στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, με εμφανείς τις σχετικές τροποποιήσεις του. Επιπλέον, εξουσιοδότησε το Δ.Σ. να προβεί σε όλες τις τυχόν αναγκαίες ενέργειες για τη δημοσίευση του εν λόγω καταστατικού.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v