Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Γενική Εμπορίου: Τη διανομή μερίσματος και την επιστροφή κεφαλαίου ενέκρινε η ΓΣ

Εγκρίθηκε η διανομή συνολικού μερίσματος, 360.900 €. Το μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται σε Ευρώ 0,015 και θα διανεμηθεί σε πλήθος 24.060.000 μετοχών. Επιπλέον, επιστροφή μετρητών στους μετόχους, με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 0,32 σε 0,30 ευρώ.

Γενική Εμπορίου: Τη διανομή μερίσματος και την επιστροφή κεφαλαίου ενέκρινε η ΓΣ

Η Γενική Συνέλευση της Γενικής Εμπορίου και Βιομηχανίας συνεδρίασε με απαρτία 72,93%, παραστάθηκαν ή εκπροσωπήθηκαν δια αντιπροσώπου είκοσι δύο (22) μέτοχοι που κατείχαν 17.547.898 μετοχές και ψήφους, επί συνόλου 24.060.000 μετοχών και ελήφθησαν ομόφωνα και παμψηφεί οι παρακάτω αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ον

Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018 (01.01.2018 – 31.12.2018), καθώς και των σχετικών Ετησίων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2018, η σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της 03.04.2019 και η από 03.04.2019 έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή, χωρίς καμμία τροποποίηση.

Θέμα 2ον

Έγκριση της διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσης 2018 (01.01.2018 – 31.12.2018).

Εγκρίθηκε η διανομή συνολικού μερίσματος, τριακόσιων εξήντα χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (360.900 €). Το μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται σε Ευρώ 0,015 και θα διανεμηθεί σε πλήθος 24.060.000 μετοχών. Από το ποσό του μερίσματος θα παρακρατηθεί σύμφωνα με τον ν. 4172/2013, φόρος υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου με συντελεστή 10% και συνεπώς το καθαρό μέρισμα που θα διανεμηθεί στους μετόχους της εταιρίας θα ανέλθει σε 0,0135 Ευρώ ανά μετοχή, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 48 και 63 του νόμου.

Η αποκοπή του σχετικού δικαιώματος για το μέρισμα της χρήσης 2018 θα γίνει την Δευτέρα 01 Ιουλίου 2019. Δικαιούχοι μερίσματος για την χρήση 2018 θα είναι οι μέτοχοι της εταιρίας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αύλων Τίτλων την Τρίτη 02.07.2019 «record date».

Η καταβολή του μερίσματος στους μετόχους της εταιρίας θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 08 Ιουλίου 2019 μέσω του δικτύου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (πληρώτρια τράπεζα).

Σχετικά με την καταβολή του μερίσματος της χρήσης 2018, θα επακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση με αναλυτικότερες πληροφορίες, σύμφωνα με τις παραγράφους 4.1.3.4. και 5.2. του κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, προς πλήρη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού.

Περαιτέρω εγκρίθηκε η διανομή από τα κέρδη της χρήσης 2018, του ποσού των εκατόν είκοσι χιλιάδων ευρώ (120.000 €) για αμοιβές του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας.

ΘΕΜΑ 3ον

Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της εταιρίας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη χρήση 2018, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.

Εγκρίθηκε η συνολική διαχείριση της χρήσης 2018 της εταιρίας από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και απαλλάχθηκαν οι ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2018 (01.01.2018 – 31.12.2018).

ΘΕΜΑ 4ον

Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από το Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση του 2019 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Εξέλεξε για τον έλεγχο της χρήσης 2019, από το Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, ως Τακτικό τον νόμιμο ελεγκτή τον κ. Δημήτριο Σαμαρά (Α.Μ. ΣΟΕΛ 34161) και ως αναπληρωματικό την νόμιμο ελεγκτή κ. Αγγελική Μιχαήλ (Α.Μ. ΣΟΕΛ 5124), της εταιρίας MPI ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Α.Μ. 155) και εγκρίθηκαν παμψηφεί οι αμοιβές των παραπάνω ελεγκτών, που ανέρχονται στο ποσό των έντεκα χιλιάδων Ευρώ (11.000 €), όπως αυτές καθορίζονται στην σχετική προσφορά τους.

ΘΕΜΑ 5ον

Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ιδιοτήτων τους σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 3016/02.

Εκλέχθηκε νέο 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο, με πενταετή θητεία που αρχίζει από την εκλογή του και παρατείνεται, σύμφωνα με το άρθρο 19 του καταστατικού της εταιρίας, μέχρι την ημερομηνία της πρώτης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης μετά την λήξη της πενταετίας, ήτοι το αργότερο μέχρι 30.06.2024.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τους:

Γεώργιο Κρεμύδα του Κωνσταντίνου και της Άννας.
Κωνσταντίνο Κρεμύδα του Γεωργίου και της Μαρίας.
Μιλτιάδη Κούρβα του Αλεξάνδρου και της Μαρίας.
Θεόδωρο Κονιδάρη του Βασιλείου και της Πηνελόπης.
Αχιλλέα Γλαβά του Μιχαήλ και της Φωτεινής, ιδιωτικό υπάλληλο.
Παναγιώτη Κρεμύδα του Γεωργίου και της Μαρίας.
Ιωάννη Λέτσιο του Δημητρίου και της Κατίνας, ως Ανεξάρτητο μέλος.
Ελευθέριο Κονδύλη του Λάσκαρη και της Ευτυχίας.
Περικλή Βασιλόπουλο του Τίτου, ως Ανεξάρτητο μέλος.

Θέμα 6ον

Σύσταση και ορισμός των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/17.

Όρισε την σύσταση, την σύνθεση, την θητεία και τις ιδιότητες των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, που συμμορφώνεται πλήρως με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 και αποτελείται αποκλειστικά από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, δύο εκ των οποίων είναι οι κ.κ.:

α) Ιωάννης Λέτσιος του Δημητρίου, ως Πρόεδρος

β) Περικλής Βασιλόπουλος του Τίτου, ως μέλος

και ως προς το τρίτο μέλος εξουσιοδότησε το Δ.Σ. να ορίσει ένα μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μετά την συγκρότηση του σε σώμα, τηρουμένων των κριτηρίων της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4449/2017.

ΘΕΜΑ 7ον

Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής.

Αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας κατά τετρακόσια ογδόντα μία χιλιάδες διακόσια ευρώ (481.200,00 €) με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 0,30 σε 0,32 ευρώ.

ΘΕΜΑ 8ον

Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας με επιστροφή μετρητών στους μετόχους, με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής.

Αποφασίσθηκε η μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας κατά τετρακόσια ογδόντα μία χιλιάδες διακόσια ευρώ (481.200,00 €) με επιστροφή μετρητών στους μετόχους, με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 0,32 σε 0,30 ευρώ.

Η αποκοπή του σχετικού δικαιώματος για την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου να γίνει την Δευτέρα 01 Ιουλίου 2019. Δικαιούχοι της επιστροφής του μετοχικού κεφαλαίου θα είναι οι μέτοχοι της εταιρίας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αύλων Τίτλων την Τρίτη 02.07.2019 «record date».

Η καταβολή της επιστροφής του μετοχικού κεφαλαίου στους μετόχους της εταιρίας θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 08 Ιουλίου 2019 μέσω του δικτύου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (πληρώτρια τράπεζα).

Σχετικά με την καταβολή της επιστροφής του μετοχικού κεφαλαίου, θα επακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση με αναλυτικότερες πληροφορίες, σύμφωνα με τις παραγράφους 4.1.3.4. - 5.2. και 5.3.5.2 του κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, προς πλήρη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού.

ΘΕΜΑ 9ον

Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας

Μετά τις προηγούμενες ληφθείσες αποφάσεις για αύξηση και μείωση του Μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, αποφασίσθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας, που έχει μετά την τροποποίησή του ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 5
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 05/06/2019, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ευρώ τετρακόσια ογδόντα μία χιλιάδες διακόσια (481.200) με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 0,30 σε 0,32 ευρώ.
Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 05/06/2019, το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά ευρώ τετρακόσια ογδόντα μία χιλιάδες διακόσια (481.200) με επιστροφή μετρητών στους μετόχους με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 0,32 σε 0,30 ευρώ.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε ευρώ επτά εκατομμύρια διακόσιες δέκα οκτώ χιλιάδες (7.218.000) και διαιρείται σε είκοσι τέσσερα εκατομμύρια εξήντα χιλιάδες (24.060.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


ΘΕΜΑ 10ον

Έγκριση της πολιτικής αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των ανωτάτων διευθυντικών στελεχών, σύμφωνα με το άρθρο 110 του ν.4548/2018.

Εγκρίθηκε η υποβαλλόμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο πολιτική αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα ανώτατα διευθυντικά στελέχη, και αποφασίσθηκε να υποβληθεί σε διατυπώσεις δημοσιότητας και να αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο της εταιρίας https://www.geb.gr, στον οποίο θα παραμείνει διαθέσιμη, χωρίς χρέωση, τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα ισχύει.

Η διάρκεια ισχύος της πολιτικής αποδοχών είναι τετραετής, αρχίζει από την έγκρισή της και παρατείνεται μέχρι την ημερομηνία της πρώτης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης μετά την λήξη της τετραετίας, ήτοι το αργότερο μέχρι 30.06.2023 και υπόκειται σε τροποποίηση σε περίπτωση που σημειώνεται ουσιώδης μεταβολή των συνθηκών, με τις οποίες καταρτίσθηκε.

ΘΕΜΑ 11ον

Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2018.

Εγκρίθηκαν οι συνολικές μικτές αμοιβές και αποζημιώσεις του Προέδρου του Δ.Σ. Κου Γεωργίου Κρεμύδα και του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. Κου Κωνσταντίνου Κρεμύδα, που είναι εντός των ορίων όπως αυτά προεγκρίθηκαν από την προηγούμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, οι οποίες ανήλθαν στο ποσό των 218.400 Ευρώ και οι συνολικές μικτές αποδοχές του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και Προέδρου της επιτροπής ελέγχου Κου Νικολάου Διαμαντόπουλου 6.000 ευρώ.

Επιπλέον, εγκρίθηκε η καταβολή ποσού 10.200,00 ευρώ του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. Κου Κωνσταντίνου Κρεμύδα, για την οργάνωση, το συντονισμό και την επίβλεψη των εργασιών και διαδικασιών συγχώνευσης με απορρόφηση των θυγατρικών εταιριών της εταιρίας, που χορηγήθηκε με ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επίσης, εγκρίθηκαν οι συνολικές μικτές αποδοχές των υπολοίπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εργαζομένων στην εταιρία με σχέση εξηρτημένης (έμμισθης) εργασίας, κ.κ. Θεοδώρου Κονιδάρη, Αχιλλέα Γλαβά και Παναγιώτη Κρεμύδα που ανήλθαν συνολικά σε 155.541,29 Ευρώ.

ΘΕΜΑ 12ον

Παροχή άδειας για σύναψη συμβάσεων εργασίας ή εντολής της εταιρίας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντές της και καθορισμός ανωτάτου ορίου των αποδοχών τους.

Καθορίσθηκαν, σύμφωνα με τις παρ. 4.1.2 και 4.1.3 της πολιτικής αποδοχών της εταιρίας, μέχρι του ποσού των 222.000 ευρώ, οι συνολικές ετήσιες εκτός μισθού αμοιβές και αποζημιώσεις, των εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. με διευθυντικά καθήκοντα κ.κ. Γεωργίου Κρεμύδα και Κωνσταντίνου Κρεμύδα, για την εν γένει διοίκηση της εταιρίας, την εποπτεία των εταιρικών θεμάτων και την συμμετοχή τους στον καθορισμό των γενικών κατευθύνσεων της επιχείρησης, για την περίοδο 01.07.2019 - 30.06.2020.

Καθορίστηκε, μέχρι του ποσού των 16.000 ευρώ, η συνολική ετήσια αμοιβή των μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. που μετέχουν στην επιτροπή ελέγχου, από την εκλογή τους μέχρι την 30.06.2020.

Επικυρώθηκε η σύμβαση εξηρτημένης εργασίας που υφίσταται με το εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. κ. Παναγιώτη Κρεμύδα.

ΘΕΜΑ 13ον

Τροποποίηση και συμπλήρωση του καταστατικού της εταιρίας με σκοπό την εναρμόνιση του με τις διατάξεις του ν. 4548/2018, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 183 του συγκεκριμένου νόμου.

Αποφασίσθηκε η τροποποίηση και συμπλήρωση του καταστατικού της εταιρίας ώστε να εναρμονιστεί με τις διατάξεις του ν. 4548/2018.

ΘΕΜΑ 14ον

Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v