Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Στις 4 Ιουλίου η αποκοπή μερίσματος της Βογιατζόγλου Systems

Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει την Πέμπτη, 11 Ιουλίου 2019 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της Eurobank Ergasias

Στις 4 Ιουλίου η αποκοπή μερίσματος της Βογιατζόγλου Systems

Η Βογιατζόγλου Systems ανακοίνωσε ότι με απόφαση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων  της 27ης Ιουνίου 2019 εγκρίθηκε η διανομή  (καταβολή) μερίσματος και ειδικότερα αποφασίσθηκε η καταβολή ποσού 651.475,00 Ευρώ (μικτό ποσό), ήτοι 0,103 Ευρώ ανά μετοχή της Εταιρείας (μικτό ποσό), από το οποίο ποσό παρακρατείται ο αναλογούν στο μέρισμα φόρος ποσοστού 10% και συνεπώς το τελικώς καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος θα ανέλθει σε 0,0927 Ευρώ ανά μετοχή.

Ημερομηνία αποκοπής ορίσθηκε η Πέμπτη, 4 Ιουλίου 2019. Διευκρινίζεται ότι με βάση τον Κανονισμό του Χ.Α. οι εταιρικές πράξεις διενεργούνται σύμφωνα με τον κανόνα «record date» και συνακόλουθα δικαιούχοι της εταιρικής πράξης (εν προκειμένω του μερίσματος της χρήσεως 2018) είναι οι επενδυτές που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της σχετικής ημέρας (record date).

Συνεπώς δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αΰλων Τίτλων της Εταιρείας κατά την record date, ήτοι την Παρασκευή, 5 Ιουλίου 2019.

Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει την Πέμπτη, 11 Ιουλίου 2019 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της πληρώτριας Τράπεζας «Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε.», ως ακολούθως:

1. Μέσω των χειριστών των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (τράπεζες και χρηματιστηριακές εταιρείες),  σύμφωνα  με την παράγραφο 4.1.3.4 του Κανονισμού του Χ.Α. και του άρθρου 39 του Κανονισμού Λειτουργίας του Σ.Α.Τ., για τους μετόχους εκείνους, οι οποίοι έχουν εξουσιοδοτήσει τους χειριστές τους για την είσπραξη των μερισμάτων.

2. Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της πληρώτριας Τράπεζας «Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε.» για όσους εκ των μετόχων έχουν ζητήσει εξαίρεση από τον χειριστή τους στο Σ.Α.Τ. ή έχουν ανακαλέσει την σχετική εξουσιοδότηση προς τον χειριστή τους για την είσπραξη μερίσματος κατά τα ειδικότερον οριζόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας του Σ.Α.Τ. ή έχουν τις μετοχές τους στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους.

3. Με κατάθεση στο Διεθνή Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού (ΙΒΑΝ), όπου ο επενδυτής έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να εισπράττει τα διανεμόμενα ποσά σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού Λειτουργίας του Σ.Α.Τ. και την υπ' αριθ. 6 Απόφαση του Δ.Σ. της ATHEXCSD, όπως ισχύουν, για τους επενδυτές που δεν επιθυμούν να τα εισπράττουν μέσω των χειριστών τους. Αφορά μόνο επενδυτές που έχουν δηλώσει ΙΒΑΝ στην πληρώτρια Τράπεζα «Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε.».

Η είσπραξη του μερίσματος από τους δικαιούχους για την παραπάνω υπό 2 περίπτωση πραγματοποιείται με την γνωστοποίηση του Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή στο Σ.Α.Τ.) και την επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω νόμιμα εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου τους, σε οιοδήποτε κατάστημα της ως άνω πληρώτριας Τράπεζας (στην περίπτωση αυτή θα προσκομίζονται και σχετικά έγγραφα εξουσιοδότησης με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του εκάστοτε δικαιούχου).

Επιπρόσθετα, τα στοιχεία επικοινωνίας της πληρώτριας Τράπεζας  «Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E.»  είναι τα ακόλουθα: Υποδιεύθυνση Domestic Markets Custody Operations, Τμήμα Corporate Actions, Ιωλκού 8 και Φιλικής Εταιρείας, Τ.Κ. 14234 Ν. Ιωνία, τηλέφωνα επικοινωνίας 210-3522085 και 210-3522284.

Μετά την πάροδο δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία έναρξης καταβολής, δηλ. από την 10η Ιουλίου 2020, η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιείται αποκλειστικά  και μόνο από τα γραφεία της Εταιρείας, (12ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας, Τ.Κ. 14451, Μεταμόρφωση) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες .

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται οι κ.κ. μέτοχοι να επικοινωνούν με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στο τηλ. 210-2888625.

Υπενθυμίζεται ότι μερίσματα τα οποία δεν θα εισπραχθούν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2024, παραγράφονται (άρθρο 250 Α.Κ. περ. 15)  και τα σχετικά ποσά περιέρχονται οριστικά στο Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν.δ. 1195/1942. 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v