Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Intrakat: Στις 25 Ιουλίου η ΓΣ για Stock Option Plan

Θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών της Εταιρείας σε μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου και σε Διευθυντικά Στελέχη (Stock Option Plan) με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης απόκτησης μετοχών, καλείται να αποφασίσει μεταξύ άλλων η ΓΣ.

Intrakat: Στις 25 Ιουλίου η ΓΣ για Stock Option Plan

Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η Intrakat την 25η Ιουλίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10 π.μ. στο Δήμο Παιανίας Αττικής (19ο χλμ. Λεωφ. Μαρκοπούλου, Κτίριο Β7, Αμφιθέατρο, 3ος όροφος).

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή προς έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης του Ομίλου και της Εταιρείας για την εταιρική χρήση από 01.01.2018 έως 31.12.2018 που συντάχθηκε σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας, η σχετική Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και η Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή.

2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2018 (1/1/2018-31/12/2018), σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 (γ) του Ν. 4548/2018.

3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής της εταιρικής χρήσης από 01.01.2019 έως και 31.12.2019 και την έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού και καθορισμός της αμοιβής τους.

4. Έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη ΔΣ κατά την εταιρική χρήση από 01.01.2018 έως 31.12.2018, καθορισμός αμοιβών για την εταιρική χρήση 2019 (1/1/2019 – 31/12/2019) και προέγκριση καταβολής αυτών για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.

5. Έγκριση συμβάσεων της Εταιρείας και των μετ’ αυτής συνδεδεμένων μερών, υπό την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014, που συνήφθησαν εντός της χρήσης 2018, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ίσχυε.

6. Παροχή άδειας, κατ’ άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη διοίκηση των θυγατρικών και των συνδεδεμένων εταιρειών της Εταιρείας.

7. Επιβεβαίωση - ανακοίνωση εκλογής μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.

8. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών, σύμφωνα με το άρθρο 87 παρ. 5 του Ν.4548/2018 και το άρθρο 3 του Ν.3016/2002.

9. Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου και Προέδρου αυτής σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017.

10. Τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση άρθρων του Καταστατικού για σκοπούς λειτουργικότητας και προσαρμογής στο Ν. 4548/2018, σύμφωνα με το άρθρο 183 του νόμου αυτού.

11. Θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών της Εταιρείας σε μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου και σε Διευθυντικά Στελέχη (Stock Option Plan) με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης απόκτησης μετοχών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113 του Ν. 4548/2018.

12. Δωρεάν διάθεση ιδίων μετοχών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και και σε Διευθυντικά Στελέχη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του Ν. 4548/2018.

13. Διάφορες Ανακοινώσεις.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v