Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

VIDAVO: Στις 10/9 η ΓΣ για την αγορά ιδίων μετοχών

Την αγορά ιδίων μετοχών καλείται μεταξύ άλλων να αποφασίσει η ΓΣ της VIDAVO.

VIDAVO: Στις 10/9 η ΓΣ για την αγορά ιδίων μετοχών

Ετήσια τακτική γενική συνέλευση θα πραγματοποιήσει η Vidavo την 10η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πρωινή στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στο 10ο χιλ. Θεσσαλονίκης - Ν. Μουδανιών.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Υποβολή και έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2018 (01.01.2018–31.12.2018) μετά των επ’ αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Έγκριση συνολικής διαχείρισης της εταιρείας κατά την εταιρική χρήση 2018 (01.01.2018–31.12.2018) κατ’ άρθρο 108 του Ν. 4548/2018.

3. Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 2019 (01.01.2019-31.12.2019).

4. Έγκριση όλων των συμβάσεων της εταιρείας, που υπογράφηκαν από την 01.01.2018 έως την 31.12.2018.

5. Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2019, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

6. Επικύρωση όλων των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το χρονικό διάστημα από την 01.01.2018 έως την 31.12.2018.

7. Έγκριση αμοιβών και συμβάσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατ΄ άρθρο 23α και 24 του Κ.Ν. 2190/1920 και ήδη κατ’ άρθρα 99 επ. και 109 επ. του Ν. 4548/2018 για την εταιρική χρήση (01.01.2018 – 31.12.2018)

8. Προέγκριση αμοιβών και συμβάσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατ’ άρθρα 99 επ. και 109 επ. του Ν. 4548/2018 για τη χρήση 2019 (01.01.2019 – 31.12.2019.

9. Εναρμόνιση άρθρων του Καταστατικού της εταιρείας στις διατάξεις του νόμου 4548/2018 περί αναμόρφωσης του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών. 2

10. Έγκριση απόκτησης ίδιων μετοχών κατ΄ άρθρα 49 επ. του ν. 4548/2019.

11. Διάφορες ανακοινώσεις.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v