Στις 5 Σεπτεμβρίου η Γενική Συνέλευση της Attica Group

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Α΄ Επαναληπτική Συνέλευση την 12η Σεπτεμβρίου 2019.

Στις 5 Σεπτεμβρίου η Γενική Συνέλευση της Attica Group

Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η Attica Group την 5η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00, επί της οδού Λυσικράτους αρ. 29, Καλλιθέα.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Υποβολή και έγκριση των Εταιρικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2018 (01.01.2018 – 31.12.2018) με τις σχετικές Εκθέσεις και Δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Ενημέρωση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας.

Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2018 – 31.12.2018, κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.

Ανακοίνωση εκλογής νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε πλήρωση κενωθείσας θέσης.

Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 01.01.2019 – 31.12.2019 και ορισμός της αμοιβής τους.

Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2018 – 31.12.2018.

Έγκριση αμοιβών μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 109 Ν. 4548/2018.

Έγκριση Πολιτικής Αποδοχών σύμφωνα με το άρθρο 110 του ν. 4548/2018.

Σύσταση Επιτροπής Αποδοχών της Εταιρίας και εκλογή των μελών της.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των Θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης κατά την ημερομηνία της 5ης Σεπτεμβρίου 2019, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Α΄ Επαναληπτική Συνέλευση την 12η Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 17:00, επί της οδού Λυσικράτους αρ. 29, Καλλιθέα, με τα ίδια Θέματα Ημερησίας Διάταξης.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v