Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Audiovisual: Επανεξέτασε την υπεραξία από την Ster Cinemas

Στο νέο μοντέλο επαναπροσδιορισμού της υπεραξίας τροποποιήθηκε ο ρυθμός εξέλιξης του κύκλου εργασιών των κινηματογραφικών αιθουσών κατά την πενταετία 2019-2023 με ρυθμούς ανάπτυξης από 5% έως 7%.

Audiovisual: Επανεξέτασε την υπεραξία από την Ster Cinemas

Η Διοίκηση του Ομίλου της Audiovisual στο πλαίσιο της διαδικασίας κατάρτισης του Ενημερωτικού Δελτίου για την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, προέβη σε επανεξέταση της υπεραξίας που προέρχεται από τη θυγατρική της εταιρεία Ster Cinemas.

Στο νέο μοντέλο επαναπροσδιορισμού της υπεραξίας τροποποιήθηκε ο ρυθμός εξέλιξης του κύκλου εργασιών των κινηματογραφικών αιθουσών κατά την πενταετία 2019-2023 με ρυθμούς ανάπτυξης από 5% έως 7%.

Από την παραπάνω χρηματοοικονομική διαδικασία προέκυψε ανάγκη απομείωσης ποσού 1 εκ ευρώ περίπου, η οποία επιφέρει τις ακόλουθες μεταβολές στα οικεία κονδύλια των οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου για τη χρήση 2018 (01.01-31.12.2018) καθώς και για την ενδιάμεση περίοδο της 01.01-30.06.2019:

Ποσά σε χιλ. ευρώ

Δημοσιευμένα Στοιχεία Ομίλου χρήσης 2018

Αναμορφωμένα μεγέθη μετά την Απομείωση της Υπεραξίας

Σύνολο Ενεργητικού

131.233 

130.208 

Καθαρή Θέση

2.730 

1.705 

Καθαρά κέρδη / (ζημιές ) χρήσης  από συνεχιζόμενες δραστηριότητες

(8.184 )

(9.209 )

 

Ποσά σε χιλ. ευρώ

Δημοσιευμένα Στοιχεία Ομίλου για την περίοδο 01.01-30.06.2019

Αναμορφωμένα μεγέθη μετά την Απομείωση της Υπεραξίας

Σύνολο Ενεργητικού

169.591 

168.566 

Καθαρή Θέση

1.144 

119 


 

Οι παραπάνω μεταβολές που επέρχονται βάσει των διατάξεων του ΔΛΠ 8, επηρεάζουν τα μεγέθη της χρήσης 2018 που θα απεικονιστεί ως συγκριτική της χρήσης 2019 κατά τη δημοσίευση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της χρήσης 2019 (01.01-31.12.2019).

Σημειώνεται, τέλος, ότι ο Όμιλος θα προβεί σε νέο έλεγχο απομείωσης της υπεραξίας της “Ster Cinemas”, με ημερομηνία 31.12.2019, που θα περιληφθεί στις οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2019.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v