Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Audiovisual: Στις 23/3 στο ταμπλώ οι νέες μετοχές από την ΑΜΚ

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης στην Αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 21η Φεβρουαρίου. Το χρονοδιάγραμμα της ΑΜΚ.

Audiovisual: Στις 23/3 στο ταμπλώ οι νέες μετοχές από την ΑΜΚ

To χρονοδιάγραμμα της δημόσιας προσφοράς των 26.666.665 νέων, κοινών, μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, που θα εκδοθούν στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων και θα εισαχθούν για διαπραγμάτευση στην κατηγορία «Χαμηλής Συναλλακτικής Δραστηριότητας» της κύριας αγοράς της αγοράς αξίων του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το «ΧΑ»), ανακοίνωσε η Audiovisual. 

Η αποκοπή του δικαιώματος προτίμησης στην ΑΜΚ ορίστηκε για τις 21 Φεβρουαρίου, ενώ στις 26 Φεβρουαρίου θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση και άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφής. 

Η περίοδος άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφής θα λήξει στις 11 Μαρτίου, ενώ στις 23 Μαρτίου θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση στο ΧΑ των νέων μετοχών της Αύξησης Μετοχικού κεφαλαίου

Κατωτέρω, παρατίθεται το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της Αύξησης:

Ημερομηνία

Γεγονός

18.02.2020

Έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου από το ΔΣ της ΕΚ

18.02.2020

Έγκριση από το ΧΑ της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων προτίμησης

18.02.2020

Δημοσίευση στο ΗΔΤ του ΧΑ της ανακοίνωσης για την ημερομηνία αποκοπής των δικαιωμάτων προτίμησης και την περίοδο άσκησης και διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων

19.02.2020

Δημοσίευση της ανακοίνωσης για τη διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου στο ΗΔΤ του ΧΑ και την ιστοσελίδα της Εταιρείας

19.02.2020

Δημοσίευση του Ενημερωτικού Δελτίου. Ανάρτηση στις ιστοσελίδες της Εταιρείας,  της ΕΚ και του ΧΑ

20.02.2020

Τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης της τιμής της Μετοχής της Εταιρείας με το δικαίωμα προτίμησης 

21.02.2020

Αποκοπή δικαιωμάτων προτίμησης - Προσαρμογή της τιμής

24.02.2020

Ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων στην Αύξηση (record date) 

25.02.2020

Πίστωση από την ΕΛΚΑΤ των δικαιωμάτων προτίμησης στους λογαριασμούς των δικαιούχων στο ΣΑT

26.02.2020

Έναρξη διαπραγμάτευσης και άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφής 

06.03.2020

Λήξη διαπραγμάτευσης δικαιωμάτων προτίμησης 

11.03.2020

Λήξη περιόδου άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφής 

12.03.2020

Δημοσίευση στο ΗΔΤ, την ιστοσελίδα του ΧΑ και την ιστοσελίδα της Εταιρείας  ανακοίνωσης για το τελικό ποσοστό κάλυψης της ΑΜΚ και τον τρόπο διάθεσης τυχόν αδιάθετων μετοχών

19.03.2020

Έγκριση από το ΧΑ της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών *

19.03.2020

Δημοσίευση στο ΗΔΤ, την ιστοσελίδα του ΧΑ και την ιστοσελίδα της Εταιρείας για την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών 

23.03.2020

Ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών της ΑΜΚ 

 

 

 

 

*  υπό την αίρεση της σύγκλησης της Επιτροπής Εταιρικών Πράξεων του ΧΑ κατά την ανωτέρω ημερομηνία. 

Σημειώνεται ότι το παραπάνω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από πολλούς αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Σε κάθε περίπτωση θα υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με σχετική ανακοίνωση της Εταιρείας.

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της Εταιρείας επί της Πάρνωνος 3, ΤΚ 151 25,Μαρούσι (Αρμόδιος: Υπεύθυνος Υπηρεσιών Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρείας, κος Σταματάκος Ιωάννης τηλ. 2108092000.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v