Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Audiovisual: Καλύφθηκε πλήρως η ΑΜΚ

Ποσοστό 77,07% καλύφθηκε μέσω των εγγραφών από ασκήσαντες το δικαίωμα προτίμησης μετόχους ενώ μέσω της άσκησης του δικαιώματος προεγγραφής καλύφθηκε το εναπομείναν ποσοστό 22,93%

Audiovisual: Καλύφθηκε πλήρως η ΑΜΚ

Η  Audiovisual ανακοίνωσε ότι η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της με καταβολή μετρητών (0,30 ευρώ ανά μετοχή) και  δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων που αποφασίστηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 17.07.2019, εξειδικεύτηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας της 11.02.2020 και πραγματοποιήθηκε από τις 26/02/2020 έως και τις 11/03/2020, ολοκληρώθηκε επιτυχώς με την κάλυψη του συνόλου των κεφαλαίων ποσού  7.999.999,50 ευρώ μέσω της άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης και του δικαιώματος προεγγραφής των δικαιούχων μετόχων.

Ειδικότερα, η Αύξηση καλύφθηκε κατά 100%, αφού η συνολική ζήτηση από τους επενδυτές ανήλθε σε 26.666.665 μετοχές. Ποσοστό 77,07% καλύφθηκε μέσω των εγγραφών από ασκήσαντες το δικαίωμα προτίμησης μετόχους με την καταβολή συνολικού ποσού  6.165.803,40 ευρώ που αντιστοιχεί σε 20.552.678 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές. Μέσω της άσκησης του δικαιώματος προεγγραφής καλύφθηκε το εναπομείναν ποσοστό 22,93% με την καταβολή συνολικού ποσού  1.834.196,10 ευρώ που αντιστοιχεί σε 6.113.987 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές.

Κατόπιν των ανωτέρω, δεν έμειναν αδιάθετες μετοχές με αποτέλεσμα το τελικό ποσοστό κάλυψης της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου να ανέλθει σε 100,00%.

Συνεπεία των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά  7.999.999,50 ευρώ, με την έκδοση 26.666.665 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε 47.788.182,90 ευρώ διαιρούμενο σε 159.293.943 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκ των οποίων οι 129.514.137 είναι κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ενώ οι υπόλοιπες 29.779.806 είναι προνομιούχες άνευ ψήφου μη εισηγμένες  μετοχές, μετατρέψιμες εντός 5ετίας από την έκδοσή τους σε κοινές.

Οι νέες μετοχές, που προέκυψαν από την Αύξηση θα αποδοθούν στους δικαιούχους σε άυλη μορφή με πίστωση στη Μερίδα και τον Λογαριασμό Αξιών στο ΣΑΤ, που έχει δηλωθεί από τους δικαιούχους.

Η ημερομηνία πίστωσης των νέων μετοχών στους λογαριασμούς των δικαιούχων και η έναρξη διαπραγμάτευσής τους στο Χ.Α. θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση της Εταιρίας.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v