Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Διετές πρόγραμμα stock option αποφάσισε η ΓΣ της Intrakat

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε επίσης το νέο 9μελές Διοικητικό της Συμβούλιο

Διετές πρόγραμμα stock option αποφάσισε η ΓΣ της Intrakat

Τη θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών με τη μορφή δικαιώματος προαιρέσεως – stock options, ενέκριναν οι μέτοχοι της Intrakat στη σημερινή γενική τους συνέλευση, ενώ επίσης εξέλεξαν το νέο ΔΣ της εταιρείας και την Επιτροπή Ελέγχου. 

Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να θεσπίσει διετές πρόγραμμα διάθεσης μετοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντικά Στελέχη της Εταιρείας (όπως αυτά ορίζονται στο οργανόγραμμά της που εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο), με συμμετοχή των δικαιούχων σε αύξηση κεφαλαίου της Εταιρείας και λαμβάνοντας όλες τις σχετικές αποφάσεις, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 113 του Ν. 4548/2018.

Η τιμή διάθεσης των μετοχών ορίστηκε στο ποσό των τριάντα λεπτών (€0,30) ανά μετοχή. Η συνολική ονομαστική αξία των προς διάθεση μετοχών δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει συνολικά το 1/10 του καταβεβλημένου σήμερα μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Κατά τα λοιπά, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτήθηκε να καθορίσει τους δικαιούχους και τους όρους άσκησης των δικαιωμάτων προαίρεσης. Η εξουσιοδότηση αυτή ισχύει για δύο (2) έτη.

Οι ειδικότεροι όροι χορήγησης του δικαιώματος προαίρεσης και διάθεσης των σχετικών μετοχών στους δικαιούχους θα καθορισθούν σύμφωνα με αντικειμενικά κριτήρια, που λαμβάνουν υπόψη τους ενδεικτικά παραμέτρους όπως την συνεισφορά των συγκεκριμένων στελεχών της εταιρείας στην κερδοφορία και επίτευξη των στόχων αυτής (αύξηση EBITDA, αύξηση κύκλου εργασιών, λήψη εργοληπτικού πτυχίου ανώτατης κατηγορίας) κατά τα τελευταία έτη.

Την ευθύνη της παρακολούθησης της πορείας του προγράμματος διάθεσης μετοχών θα έχει το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο θα ελέγχει και θα επιβεβαιώνει την συνδρομή των αντικειμενικών κριτηρίων ανά δικαιούχο.

Επίσης, εκλέχθηκε από τη Γενική Συνέλευση νέο 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και ορίσθηκαν τα ανεξάρτητα μέλη του, ως ακολούθως:

1. Δημήτριος Κούτρας του Αθανασίου,
2. Πέτρος Σουρέτης του Κωνσταντίνου,
3. Δημήτριος Θεοδωρίδης του Σάββα,
4. Δημήτριος Παππάς του Αριστείδη,
5. Γεώργιος Άννινος του Αριστοτέλη,
6. Δημήτριος Κλώνης του Χρήστου,
7. Κωνσταντίνος Κόκκαλης του Σωκράτη,
8. Ιωάννης Τσούμας του Κωνσταντίνου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
9. Ιωάννης Μαρμαγγιόλης του Σπυρίδωνος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέχθηκε με πενταετή θητεία, ήτοι από την 20.3.2020 έως και την 19.3.2025, η οποία παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, η οποία δεν μπορεί όμως να υπερβαίνει την εξαετία.

Το ΔΣ συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξή:

1. Δημήτριος Κούτρας του Αθανασίου, Πρόεδρος Δ.Σ., Εκτελεστικό Μέλος.
2. Κωνσταντίνος Κόκκαλης του Σωκράτη, Αντιπρόεδρος ΔΣ, Μη Εκτελεστικό Μέλος .
3. Δημήτριος Θεοδωρίδης του Σάββα, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Εκτελεστικό Μέλος.
4. Πέτρος Σουρέτης του Κωνσταντίνου, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.
5. Δημήτριος Παππάς του Αριστείδη, Εντεταλμένος Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος .
6. Δημήτριος Κλώνης του Χρήστου, Μη Εκτελεστικό Μέλος .
7. Γεώργιος Άννινος του Αριστοτέλη, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
8. Ιωάννης Τσούμας του Κωνσταντίνου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
9. Ιωάννης Μαρμαγγιόλης του Σπυρίδωνος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v