Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Τράπεζα Αττικής: Ενα χρόνο πίσω οι στόχοι του business plan

Για το 2023 μετατέθηκε ο στόχος διπλασιασμού του ισολογισμού. Ξεκινά η διαχείριση του συνόλου των NPEs από την QQuant. Στόχος να τιτλοποιηθούν μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες.

Τράπεζα Αττικής: Ενα χρόνο πίσω οι στόχοι του business plan

Στην αναθεώρηση του επιχειρησιακού της σχεδίου τριετίας 2020-22 προχώρησε η διοίκηση της Τράπεζας Αττικής, μετά το ξέσπασμα της πανδημίας του Covid-19, μεταθέτοντας, κατά ένα έτος, τους στόχους που είχαν τεθεί για το 2022.

Το επιχειρησιακό πλάνο 2020-2022, σύμφωνα με όσα δηλώνει η διοίκηση της τράπεζας, εισάγει νέο μοντέλο για την Αττικής, το οποίο βασίζεται σε στοχευμένες χρηματοδοτήσεις, σημαντικούς ρυθμούς πιστωτικής επέκτασης και αύξησης καταθέσεων, ταυτόχρονα με ενέργειες εξορθολογισμού της κοστολογικής βάσης και σύναψης στρατηγικών συνεργασιών.

Το πλάνο προέβλεπε διπλασιασμό του ισολογισμού της τράπεζας στο τέλος του 2022, στόχος που μετά το ξέσπασμα της πανδημίας μετατέθηκε για ένα χρόνο. Ωστόσο, διατυπώνεται η εκτίμηση πως η επίπτωση από την COVID - 19 δεν θα επηρεάσει τους στόχους, κυρίως χάρη στα μέτρα που έχουν πάρει κυβέρνηση και εποπτικές αρχές. Στο αισιόδοξο σενάριο η Αττικής θα πετύχει μερικούς μήνες νωρίτερα από το αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα το διπλασιασμό του ισολογισμού της.

Η τράπεζα καλείται να διευρύνει, σημαντικά, την πελατειακή της βάση. Αυτό προβλέπεται να συμβεί με εστίαση σε δύο άξονες: στην αγορά των επαγγελματιών (μηχανικοί, δικηγόροι, γιατροί, μεγάλοι αγρότες) και στο οικοσύστημα γύρω από το περιβάλλον, την ενέργεια και τις υποδομές. Έμφαση δίνεται στον κλάδο των μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των επαγγελματιών. Ταυτόχρονα, ξεκίνησε, σύμφωνα με τη διοίκηση, ο ψηφιακός μετασχηματισμός της τράπεζας, με στόχο την απλοποίηση διαδικασιών και την πλήρως κεντροποιημένη υποστήριξη.

Τα μεγέθη της χρήσης 2019 αποτυπώνουν την αδήριτη ανάγκη να μεγαλώσει ο ισολογισμός καθώς η τράπεζα έκλεισε τη χρήση 2019 με προ προβλέψεων κέρδη μόλις 1,5 εκατ. ευρώ, συνολικό ενεργητικό 3,5 δισ. ευρώ και προ προβλέψεων δάνεια 1,8 δισ. ευρώ, με συσσωρευμένες προβλέψεις 0,28 δισ. ευρώ.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους μειώθηκαν κατά 36,7% και ανήλθαν σε 43,8 εκατ. ευρώ, λόγω της μείωσης του συνολικού χαρτοφυλακίου δανείων και ειδικότερα των υπολοίπων των δανείων στα στάδια 1 και 2 κατά ΔΠΧΑ 9 και λόγω των αυξημένων εξόδων από τόκους.

Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες μειώθηκαν κατά 5,8% στα 6,5 εκατ. ευρώ, ενώ καταγράφηκαν μη επαναλαμβανόμενα κέρδη από πωλήσεις – ελληνικών κρατικών- ομολόγων 13,6 εκατ. ευρώ και λοιπά έσοδα 7,6 εκατ. ευρώ, χάρη στα οποία τα συνολικά έσοδα υπερέβησαν οριακά τα λειτουργικά έξοδα προ προβλέψεων.

Η τράπεζα έκλεισε τη χρήση με ζημιές προ φόρων 23,6 εκατ. ευρώ, ενώ μετά από φόρους το αποτέλεσμα διαμορφώνεται σε κέρδη 5 εκατ. ευρώ, χάρη στη χρήση αναβαλλόμενου φόρου.

Οι νέες χορηγήσεις και αναχρηματοδοτήσεις ανήλθαν το 2019 σε 158 εκατ. ευρώ ενώ οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 14,3% σε σχέση με το τέλος του 2018. Ο δείκτης χορηγήσεις προς καταθέσεις διαμορφώθηκε στο 70,1%, επιτρέποντας τη στρατηγική στόχευση της πιστωτικής επέκτασης. Η Αττικής στοχεύει στην αξιοποίηση του πλέγματος στήριξης των επιχειρήσεων μέσω δράσεων όπως τα δάνεια με κρατική εγγύηση, προκειμένου να αυξήσει τις νέες χορηγήσεις.

Ξεκινά η συνεργασία με την QQuant για τα NPEs

Στην κατεύθυνση πλήρους εξυγίανσης του ισολογισμού της Αττικής η τράπεζα υπέγραψε στις 24 Μαρτίου συμφωνία ανάθεσης της διαχείρισης χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων, ύψους 435 εκατ. ευρώ στην QQuant Master Servicer.

Η διαχείριση του χαρτοφυλακίου προβλέπεται να ξεκινήσει στο τέλος Μαΐου. Ο ενδιάμεσος χρόνος αξιοποιείται για την ολοκλήρωση των αναγκαίων διαδικασιών μετάπτωσης της διαχείρισης και ενημέρωσης. Η QQuant πρόκειται να προσλάβει μέρος του προσωπικού της Αττικής (περίπου 18 άτομα), που ασχολούνταν με τη διαχείριση των NPEs.

Η συμφωνία αποτελεί μέρος του επιχειρησιακού σχεδίου για την καλύτερη διαχείριση και εν τέλει μηδενισμό των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων του παρελθόντος. Στόχος είναι το χαρτοφυλάκιο να τιτλοποιηθεί, όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες. Προς την κατεύθυνση αυτή η Αττικής έχει ξεκινήσει σχετική προεργασία (σύσταση SPV στο οποίο θα μεταφερθούν τα NPEs). Η QQuant θα διατηρήσει τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου για τουλάχιστον ένα έτος μετά την τιτλοποίηση.

Οι προβλέψεις της Αττικής για πιστωτικούς κινδύνους κατά τη χρήση 2019 ανήλθαν σε 24,2 εκατ. ευρώ, οι οποίες αναλύονται σε προβλέψεις απομείωσης δανείων και απαιτήσεων κατά πελατών ύψους 31,1 εκατ. ευρώ, σε αναστροφή προβλέψεων απομείωσης στοιχείων εκτός ισολογισμού ύψους 7 εκατ. ευρώ και σε προβλέψεις απομείωσης επενδυτικών τίτλων ύψους 0,1 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης κάλυψης των συνολικών μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE’s EBA Definition) διαμορφώθηκε σε 39,01%.

Χρήστος Κίτσιος [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v