Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Lamda Development: Αλλαγές στη χρήση των κεφαλαίων της ΑΜΚ

Η μερική αλλαγή αφορά στην απόκτηση μεριδίου στη Lamda Marinas Investments καθώς και στην κάλυψη ομολογιακού δανείου έκδοσης θυγατρικής εταιρείας.

Lamda Development: Αλλαγές στη χρήση των κεφαλαίων της ΑΜΚ

H εταιρεία Lamda Development ανακοίνωσε ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο την 28η Μαΐου 2020 αποφάσισε τη μερική αλλαγή της χρήσης των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, που ενέκρινε η από 10 Οκτωβρίου 2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και τα οποία ανήλθαν στο καθαρό ποσό των ευρώ 640 εκατ. (συνολικά έσοδα ευρώ 650 εκατ., μείον έξοδα έκδοσης ευρώ 10 εκατ.) (η Αύξηση).

Ειδικότερα, όπως αναφέρει η εταιρεία στη σχετική της ανακοίνωση, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε, με γνώμονα το εταιρικό συμφέρον:

- εκ των €133 εκατ. που είχε προϋπολογιστεί ότι θα χρησιμοποιηθούν εντός 3 ετών από την ολοκλήρωση της Αύξησης με σκοπό την ανάπτυξη δύο εμπορικών κέντρων στο πλαίσιο του έργου του Ελληνικού μέσω συμμετοχής σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου εταιρείας που θα ιδρυθεί για τον σκοπό αυτό, ποσό €12,4 εκατ. χρησιμοποιήθηκε για την απόκτηση μεριδίου στην εταιρεία LAMDA MARINAS INVESTMENTS S.M.S.A (της οποίας η προηγούμενη επωνυμία και προ της απόκτησης του μεριδίου ήταν LAMDA DOGUS INVESTMENTS S.A.), με σκοπό την αύξηση του ποσοστού συμμετοχής και τον έλεγχο της εταιρείας  LAMDA Flisvos Marina Α.Ε. Η επενδυτική αυτή ευκαιρία κρίθηκε συμφέρουσα από την Εταιρεία για στρατηγικούς λόγους. Η χρήση αυτή δεν είχε συμπεριληφθεί στις χρήσεις των αντληθέντων κεφαλαίων της Αύξησης και

- εκ των €40 εκατ. που είχε προϋπολογιστεί ότι θα χρησιμοποιηθούν εντός 3 ετών από την ολοκλήρωση της Αύξησης για την κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης, ποσό των €11 εκατ. θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη ομολογιακού δανείου έκδοσης θυγατρικής εταιρείας, με σκοπό την κάλυψη ανειλημμένων υποχρεώσεων της τελευταίας. Η αλλαγή οφείλεται στην καθυστέρηση της χρηματοδότησης της εν λόγω υποχρέωσης μέσω τραπεζικού δανεισμού, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που δημιούργησε η πανδημία της Covid-19. Ο σχεδιασμός είναι όταν ολοκληρωθεί ο εν λόγω τραπεζικός δανεισμός, το ομολογιακό δάνειο να αποπληρωθεί. Η χρήση αυτή δεν είχε συμπεριληφθεί στις χρήσεις των αντληθέντων κεφαλαίων της Αύξησης.

Κατά τα λοιπά, όπως αναφέρει η εταιρεία, ισχύουν τα αναφερόμενα στην ενότητα 4.1.2 (Λόγοι της Προσφοράς και Χρήση των Εσόδων) του εγκεκριμένου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικού Δελτίου για την Αύξηση, χωρίς περαιτέρω τροποποίηση.

Η ως άνω αναφερόμενη απόφαση τελεί υπό την έγκριση της συγκληθείσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v