Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Alpha Trust: Στις 5/6 ξεκινά η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στην ΕΝ.Α

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στο spilt των μετοχών ορίζεται η 02.06.2020.

Alpha Trust: Στις 5/6 ξεκινά η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στην ΕΝ.Α

Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χ.Α. στη συνεδρίασή της, της 28.05.2020, ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των 2.319.939 νέων δωρεάν μετοχών τη Alpha Trust, που προέκυψαν από το split μετοχών της εταιρείας.

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στο spilt των μετοχών ορίζεται η 02.06.2020.

Από την ίδια ως άνω ημερομηνία οι μετοχές της Εταιρίας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική αξία 0,36 ευρώ ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στο split των μετοχών.

Από την ίδια ημερομηνία η τιμή εκκίνησης των μετοχών της Εταιρείας θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του ΧΑΑ σε συνδυασμό με την υπ’αριθ.26 απόφαση του ΔΣ του ΧΑΑ όπως ισχύει.

Δικαιούχοι του δικαιώματος συμμετοχής στο spilt των μετοχών είναι οι μέτοχοι της Εταιρίας που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων κατά την 03.06.2020 (record date).

Ως ημερομηνία ένταξης προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών ορίζεται η 05.06.2020.

Από την ίδια ως άνω ημερομηνία, οι ανωτέρω μετοχές θα είναι πιστωμένες στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των Μετόχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.).

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρείας (τηλ. 210-6289200, κα Μαίρη Σαλαμούρα).

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v