Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο της Δρομέας

Η θητεία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι εξαετής, δηλαδή µέχρι την 15η Ιουνίου του 2026.

Συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο της Δρομέας

Μετά την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας, της 16ης Ιουνίου 2020, η Εταιρία, γνωστοποιεί ότι το ∆ιοικητικό Συµβούλιο το οποίο εξελέγη, συγκροτήθηκε σε σώµα ως ακολούθως:

1) Αθανάσιος ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ του Κωνσταντίνου, Εκτελεστικό μέλος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

2) Κωνσταντίνος ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ του Αθανασίου, Εκτελεστικό μέλος , Αντιπρόεδρος

3) Σταυρούλα ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του Αναστασίου, Εκτελεστικό μέλος

4) Στυλιανός ΠΕΤΡΙΣΛΗΣ του Γρηγορίου, Μη εκτελεστικό μέλος

5) Γρηγόριος ΖΑΡΩΤΙΑΔΗΣ του Βασιλείου, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος

6) Παναγιώτης ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΑΚΗΣ του Αθανασίου,Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος.

Η θητεία του ως άνω ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι εξαετής, σύµφωνα µε το άρθρο 13 του καταστατικού, δηλαδή µέχρι την 15η Ιουνίου του 2026.

Η νέα τριµελής Επιτροπή Ελέγχου του άρθρου 44 Ν. 4449/2017, ο Πρόεδρος της οποίας εξελέγη από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, της 16ης Ιουνίου 2020 και τα μέλη της ορίσθηκαν με την από 16-06-2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ’ εξουσιοδότηση που τού παρασχέθηκε με απόφαση της ανωτέρω Γενικής Συνέλευσης, έχει ως ακολούθως:

1) Γρηγόριος ΖΑΡΩΤΙΑΔΗΣ του Βασιλείου, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ, Πρόεδρος

2) Στυλιανός ΠΕΤΡΙΣΛΗΣ του Γρηγορίου, Μη εκτελεστικός μέλος ΔΣ, μέλος 

3) Παναγιώτης ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΑΚΗΣ του Αθανασίου, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ, μέλος

Η διάρκεια της θητείας της, ως άνω, επιτροπής ελέγχου είναι εξαετής, λήγει ταυτόχρονα µε τη θητεία του ∆ιοικητικούΣυµβουλίου, δηλ. την 15η Ιουνίου του 2026

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v