Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Στις 31 Ιουλίου η καταβολή του μερίσματος της ΕΛΤΟΝ

Μετά την παρακράτηση φόρου 5% (ήτοι 0,002 ευρώ ανά μετοχή) το καθαρό ποσό του μερίσματος είναι 0,038 ευρώ ανά μετοχή.

Στις 31 Ιουλίου η καταβολή του μερίσματος της ΕΛΤΟΝ

Η ΕΛΤΟΝ Διεθνούς Εμπορίου γνωστοποιεί στους μετόχους της ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 17ης Ιουνίου 2020 ενέκρινε τη διανομή μερίσματος συνολικού ποσού  1.069.207,48 ευρώ ήτοι 0,04 ευρώ ανά μετοχή προ παρακράτησης φόρου για τη χρήση 2019. Το εν λόγω ποσό υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5% (ήτοι 0,002 ευρώ ανά μετοχή).

Μετά την παρακράτηση φόρου 5% (ήτοι 0,002 ευρώ ανά μετοχή) το καθαρό ποσό του μερίσματος είναι 0,038 ευρώ ανά μετοχή.

Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την Τρίτη 28 Ιουλίου 2020 (record date) για την ΕΛΤΟΝ.  Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος χρήσης 2019 είναι η Δευτέρα 27 Ιουλίου 2020.

Η καταβολή μερίσματος χρήσης 2019 θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2020 από την πληρώτρια τράπεζα – Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, με τους παρακάτω τρόπους:

1) Μέσω των χειριστών (Τράπεζες, Χρηματιστηριακές Εταιρείες) στο Σύστημα Άϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ) και σύμφωνα με τη διαδικασία διανομής όπως ορίζεται στην ενότητα 5.5 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και στο άρθρο 39 του Κωδικοποιημένου Κανονισμού Λειτουργίας του Σ.Α.Τ.

2) Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος για τους μετόχους που έχουν ζητήσει εξαίρεση από το χειριστή τους στο Σ.Α.Τ.

3) Για τους μετόχους που για διάφορους λόγους δεν κατέστη δυνατή η πίστωση μέσω των χειριστών τους θα είναι δυνατή η είσπραξη μερίσματος από την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2020 μέσω των καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος.

Για τις περιπτώσεις 2 και 3 οι μέτοχοι θα έχουν τη δυνατότητα είσπραξης μερίσματος  αυτοπροσώπως ή μέσω νόμιμα εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους για το διάστημα μέχρι την 31/7/2021 με την προσκόμιση του αντίγραφου με τα στοιχεία που τηρούν στο Σ.Α.Τ και την επίδειξη της Αστυνομικής Ταυτότητας.

Μετά την 31/7/2021 η καταβολή μερίσματος χρήσης 2019 θα πραγματοποιείται μόνο από τα γραφεία της Εταιρείας, Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων (Αυλώνα, Θέση Ντράσεζα ΒΙ.ΠΑ. τηλ. 22950-29350).

Μερίσματα που δε θα εισπραχθούν εντός πέντε (5) ετών παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v