Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Έλαστρον: Την μη διανομή μερίσματος και την αγορά ιδίων μετοχών ενέκρινε η ΓΣ

Εγκρίθηκε, το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών από την εταιρία, για αγορά μετοχών σε ποσοστό έως 10% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι έως 1.841.084 μετοχές,.

Έλαστρον: Την μη διανομή μερίσματος και την αγορά ιδίων μετοχών ενέκρινε η ΓΣ

Τις αποφάσεις που έλαβε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας την 25.06.2020, ανακοίνωσε η Έλαστρον.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή επί των Εταιρικών και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για τη χρήση 2019.

2. Υποβολή και έγκριση των Εταιρικών και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για τη χρήση 2019 οι οποίες έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, καθώς και έγκριση για την διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσης.

3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρίας από το Διοικητικό Συμβούλιο για τη χρήση 2019 και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον έλεγχο της χρήσης 2019.

4. Έγκριση της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του Νόμου 4548/2018 για τη χρήση του 2019.

5. Έγκριση αμοιβών-αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2019 και προέγκριση για το έτος 2020.

6. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού ελεγκτή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την χρήση 2020 και καθορισμός της αμοιβής τους.

7. Παροχή αδείας, κατ' άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα Διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση των εταιριών του ομίλου και των συνδεδεμένων εταιριών.

8. Έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, όπως αυτό ισχύει και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

9. Τροποποίηση του άρθρου 8 του καταστατικού, με εισαγωγή νέων ρυθμίσεων για την δυνατότητα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης και ψηφοφορίας από απόσταση πριν τη Γενική Συνέλευση.

10. Διάφορα θέματα - Ανακοινώσεις.

Στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν (είτε αυτοπροσώπως είτε νομίμως εκπροσωπούμενοι) 19 μέτοχοι που κατέχουν 11.722.101 μετοχές ή σε ποσοστό 63,67% του καταβεβλημένου μετοχικού.

Στην Γενική Συνέλευση ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις:

1. Εγκρίθηκαν οι εκθέσεις του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή επί των Εταιρικών και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για την χρήση 2019.

2. Εγκρίθηκαν οι Εταιρικές και οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση 2019 και αποφασίστηκε η μη διανομή μερίσματος.

3. Εγκρίθηκε η Συνολική Διαχείριση της εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο και η απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον έλεγχο της χρήσης 2019.

4. Εγκρίθηκε η έκθεση αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας η οποία έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.

5. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές - αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2019 και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές τους για το έτος 2020.

6. Εγκρίθηκε η εκλογή ως Τακτικού Ελεγκτή του κ. Ευστάθιου Καραλή του Ιωάννη και ως Αναπληρωματικού Ελεγκτή του κ. Βεργή Βαλασσά του Κωνσταντίνου από την ελεγκτική εταιρία Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών με διακριτικό τίτλο «ΣΟΛ α.ε.» για την χρήση 2020 και καθορίστηκε η αμοιβή τους.

7. Χορηγήθηκε, η κατά το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, άδεια συμμετοχής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυντών της Εταιρίας στην Διοίκηση των εταιριών του Ομίλου και των συνδεδεμένων εταιριών.

8. Εγκρίθηκε, το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών από την εταιρία σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, για αγορά μετοχών σε ποσοστό έως 10% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι έως 1.841.084 μετοχές, με εύρος τιμής αγοράς από είκοσι λεπτά (0,20) έως δυο (2,00) ευρώ και σε χρονικό διάστημα 24 μηνών από την επόμενη ημέρα της έγκρισης της Γενικής Συνέλευσης.

9. Εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 8 του καταστατικού με την εισαγωγή νέων ρυθμίσεων για τη δυνατότητα διεξαγωγής Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης και ψηφοφορίας από απόσταση πριν από τη Γενική Συνέλευση.

10. Δεν προέκυψε κάποια άλλη ανακοίνωση.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v