Στις 16 Ιουλίου η αποκοπή δικαιώματος μερίσματος της CNL Capital

H καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 22/07/2020

Στις 16 Ιουλίου η αποκοπή δικαιώματος μερίσματος της CNL Capital

Η CNL Capital ανακοίνωσε ότι κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, την 24η Ιουνίου 2020, αποφασίσθηκε για την εταιρική χρήση 2019 (01.01.2019-31.12.2019), η διανομή καθαρού μερίσματος 113.791,80 ευρώ που αντιστοιχεί σε 0,15 ανά μετοχή.

Σημειώνεται ότι η Εταιρεία κατέχει 25.888 ίδιες μετοχές, οι οποίες εξαιρούνται της καταβολής μερίσματος και συνακόλουθα το ποσό του μερίσματος που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές έχει προσαυξήσει το μέρισμα των λοιπών μετοχών.

Δεδομένου ότι έχει ήδη διανεμηθεί στους μετόχους προσωρινό μέρισμα ύψους 0,20 Ευρώ ανά μετοχή, το συνολικά διανεμηθέν ποσό από τα κέρδη της χρήσης 2019 ανέρχεται σε 0,35 ευρώ ανά μετοχή.

Βάσει του φορολογικού πλαισίου που διέπει τις ΕΚΕΣ για το μέρισμα αυτό καταβάλλεται εταιρικός φόρος 20% και το μέρισμα των 0,15 ευρώ ανά μετοχή καταβάλλεται στους μετόχους με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης.

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος μερίσματος, ορίσθηκε η Πέμπτη 16/07/2020. Δικαιούχοι του μερίσματος χρήσης 2019, είναι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι της εταιρείας στα αρχεία του Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) κατά την Παρασκευή 17/07/2020.

H καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 22/07/2020 από την πληρώτρια «Τράπεζα Πειραιώς» ως ακολούθως:

1. Μέσω των χειριστών Σ.Α.Τ. για τους επενδυτές που έχουν εξουσιοδοτήσει τους χειριστές τους για την είσπραξη των μερισμάτων.

2. Με κατάθεση στο Διεθνή Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού (ΙΒΑΝ), όπου ο επενδυτής έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να εισπράττει τα διανεμόμενα ποσά σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ. και την υπ' αριθ. 6 Απόφαση του Δ.Σ. της ATHEXCSD, όπως ισχύουν, για τους επενδυτές που δεν επιθυμούν να τα εισπράττουν μέσω των χειριστών τους. Αφορά μόνο επενδυτές που έχουν δηλώσει ΙΒΑΝ στην πληρώτρια «Τράπεζα Πειραιώς».

3. Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της πληρώτριας «Τράπεζας Πειραιώς» για όσους εκ των μετόχων δεν έχουν παράσχει ή έχουν ανακαλέσει τη σχετική εξουσιοδότηση προς τους χειριστές τους για την είσπραξη μερίσματος κατά τα οριζόμενα ειδικότερα στον Κανονισμό Λειτουργίας του Σ.Α.Τ. ή έχουν τις μετοχές τους στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους. Ειδικά για την περίπτωση της πληρωμής μέσω του δικτύου των καταστημάτων της πληρώτριας, είναι αναγκαία η προσκόμιση του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας και της εκτύπωσης στοιχείων του αριθμού Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδ. Αριθμ. Μερίδας Επενδυτή στο ΣΑΤ). Η πληρωμή σε τρίτο πρόσωπο πραγματοποιείται μόνον με την προσκόμιση εξουσιοδότησης, η οποία θα φέρει τα πλήρη στοιχεία τόσο του δικαιούχου μετόχου, όσο και του εξουσιοδοτούμενου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Δ.Τ. & Α.Φ.Μ.), θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του εντολέα από Αστυνομική ή άλλη Αρχή.

Μετά την 31/12/2020 η πληρωμή του μερίσματος θα πραγματοποιείται μόνο με προσέλευση του
μετόχου στα γραφεία της Εταιρείας επί της οδού Λουκιανού 6, 10675 Αθήνα.

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης
Μετόχων της Εταιρείας (τηλ. 2107239300, υπεύθυνη κ. Γιώτα Κουτσογιαννάκη).

Διευκρινίζεται στους κ.κ. Μετόχους ότι το δικαίωμα είσπραξης του μερίσματος παραγράφεται μετά την
παρέλευση πενταετίας (250 ΑΚ περ. 15) από το τέλος του έτους στο οποίο γεννήθηκε η απαίτηση και ότι
μετά την σχετική παραγραφή τυχόν μη εισπραχθέντα ποσά περιέρχονται οριστικά στο Ελληνικό Δημόσιο,
σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν.δ 1195/1942.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v