Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΟΛΠ: Στις 17/7 η Γενική Συνέλευση για τη διανομή μερίσματος

Την σύμβαση εργασίας μεταξύ της Εταιρείας και του Προέδρου του Δ.Σ., καλείται να εγκρίνει μεταξύ άλλων η ΓΣ του ΟΛΠ.

ΟΛΠ: Στις 17/7 η Γενική Συνέλευση για τη διανομή μερίσματος

Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει ο ΟΛΠ την 17η Ιουλίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, στα γραφεία της “Ελληνικά Χρηματιστήρια ΑΕ - Χρηματιστήριο Αθηνών”, επί της Λεωφόρου Αθηνών αριθμός 110.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2019, και των σχετικών εκθέσεων του ΔΣ και των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών.

2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 108 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει, και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2019.

3. Διανομή μερίσματος εταιρικής χρήσης 1/1/2019 - 31/12/2019.

4. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 01/01/2020 ως 31/12/2020.

5. α) Έγκριση της σύμβασης εργασίας μεταξύ της Εταιρείας και του Προέδρου του Δ.Σ., β) Έγκριση καταβληθεισών αποζημιώσεων και αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01/01/2019 ως 31/12/2019, και γ) προέγκριση καταβολής αποζημιώσεων και αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01/01/2020 ως 31/12/2020, σύμφωνα με το άρθρο 109, παρ. 1 του Ν. 4548/2018.

6. Παρουσίαση και συζήτηση της Έκθεσης Αποδοχών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Νόμου 4548/2018.

7. Παρουσίαση και συζήτηση της Έκθεσης Δραστηριοτήτων της Επιτροπής Ελέγχου.

8. Επανεκλογή υφιστάμενων μελών της Επιτροπής Ελέγχου, κ. KWONG Che Keung Gordon και κ. Αρβανίτη Νικόλαου - Εκλογή νέου μέλους Επιτροπής Ελέγχου (εκπροσώπου ΤΑΙΠΕΔ), του μέλους ΔΣ κ. Καραμανέα Χαραλάμπη σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους της Επιτροπής Ελέγχου κ. Λιάγκου Αθανάσιου - Ορισμός θητείας της Επιτροπής Ελέγχου ΟΛΠ Α.Ε.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v