Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΑΕΓΕΚ: Γιατί δεν έχει δημοσιεύσει οικονομικές καταστάσεις 2019

Η καταγγελία δανείων σε συνδυασμό με τα προβλήματα στη θυγατρική της Αλβανίας αλλά και η πανδημία στη χώρα μας έχουν καταστήσει αδύνατη την έγκαιρη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων, είπε ο πρόεδρος του Δ.Σ.

ΑΕΓΕΚ: Γιατί δεν έχει δημοσιεύσει οικονομικές καταστάσεις 2019

Τη μη λήψη αποφάσεων επί του συνόλου των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, αναμένοντας την κατάρτιση της ετήσιας χρηματοοικονομικής έκθεσης του 2019, αποφάσισε η σημερινή επαναληπτική γενική συνέλευση των μετόχων της ΑΕΓΕΚ

Οπως αναφέρεται σχετικά, κατά τη σημερινή Επαναληπτική Γενική Συνέλευση παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν συνολικά 12.912.363 μετοχές με δικαίωμα ψήφου επί συνόλου 33.301.715 μετοχών και συνεπώς η επιτευχθείσα απαρτία ανήλθε σε ποσοστό 38,7739 % του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Μετά τη διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας στην παρούσα Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 130 παρ. 2 του N. 4548/2018 και όπως ισχύει, άρχισε η κυρίως συζήτηση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους μετόχους σχετικά με τα προβλήματα και τα θέματα που εκκρεμούν για την εταιρία, μετά και την γνωστοποίηση σε αυτήν της από 12.06.2020 εξώδικης καταγγελίας των δύο Ομολογιακών Δανείων της συνδεδεμένης εταιρίας ΑEΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε, που αιφνίδια επέφερε όχι μόνο μεγάλη χρονική καθυστέρηση στην δημοσίευση της χρηματοοικονομικής έκθεσης της εταιρίας για τη χρήση 2019, αλλά την ανάγκη για την κατάρτισή της σε εντελώς νέα πλέον βάση και με νέες εκτιμήσεις και μελέτες, των δεδομένων και των επιπτώσεων του γεγονότος αυτού στη χρηματοοικονομική κατάσταση της Εταιρίας και του Ομίλου.

Επαυξητικά στο παραπάνω πρόβλημα, προστέθηκε η από 2.7.2020 επιδοθείσα εξώδικη καταγγελία Δανείστριας Τράπεζας της σύμβασης πίστωσης με ανοικτό λογαριασμό και πάλι της συνδεδεμένης εταιρείας.

Ο κος Πρόεδρος επισήμανε ότι παράλληλα με την παραπάνω νέα κατάσταση, που η Εταιρεία καλείται να αντιμετωπίσει ούσα εγγυήτρια και πλέον ευθυνόμενη ως αυτοφειλέτρια, μετά την ως άνω καταγγελία, των ως άνω δανείων της εκδότριας συνδεδεμένης ΑEΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. συνεχίζει να αντιμετωπίζει αδυναμία επίλυσης του συνεχόμενου τα τελευταία χρόνια προβλήματος του Ομίλου, στην πλήρη και έγκαιρη συγκέντρωση όλων των αναγκαίων οικονομικών στοιχείων από το υποκατάστημα της συνδεδεμένης εταιρίας ΑEΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. στην Αλβανία, αλλά και την ύπαρξη εκκρεμών οικονομικών υποχρεώσεων κυρίως των συνδεδεμένων που αφορούν σε ενέργειες απαραίτητες και προαπαιτούμενες για την πλήρη κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για τις οποίες δεν έχει ακόμη βρεθεί τρόπος αντιμετώπισης και επίλυσης.

Η κατάσταση αυτή σε συνδυασμό με τα προβλήματα που έχει δημιουργήσει η πανδημία στη χώρα, προεξαρχόντως οικονομικά αλλά και λειτουργικά και με την μέχρι σήμερα μη εξεύρεση μιας επιχειρηματικής διευθέτησης μεταξύ της συνδεδεμένης και των Ομολογιούχων δανειστών, δεν επιτρέπουν ακόμη την ολοκλήρωση των διαδικασιών για την κατάρτιση και δημοσίευση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2019, παρά τις συνεχείς προσπάθειες και την καθημερινή ενασχόληση για την εξεύρεση λύσεων.

Κατά τούτο η Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση για την χρήση 2019 δεν έχει ακόμη καταρτισθεί πλήρως με τον ενδεδειγμένο τρόπο και μεθοδολογία, ούτε έχει ολοκληρωθεί ο εκ του νόμου τακτικός έλεγχος επί των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης από τον ορκωτό λογιστή – ελεγκτή, ως εκ τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται δυστυχώς στην θέση να αναφέρει στους μετόχους ότι η συζήτηση εφ’ όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης δεν μπορεί να διενεργηθεί, καθώς άπαντα τα θέματα της Γενικής Συνέλευσης συνέχονται απολύτως με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2019.

Μετά από διαλογική συζήτηση, προτάθηκε στη Γενική Συνέλευση η υιοθέτηση της παραπάνω εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, για τη μη συζήτηση και τη μη λήψη απόφασης επί του συνόλου των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, έως ότου καταρτιστεί η Ετήσια χρηματοοικονομική έκθεση της Εταιρείας για τη χρήση 2019 και ολοκληρωθεί ο εκ του νόμου τακτικός τους έλεγχος επί των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης από τον ορκωτό λογιστή-ελεγκτή και την παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει αυτό την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, με τη δημοσίευση της σχετικής πρόσκλησης.

Μετά από διαλογική συζήτηση επί της παραπάνω εισήγησης η Γενική Συνέλευση αποφάσισε με τη θετική ψήφο 12.912.363 μετοχών του συνόλου των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων στη Γενική Συνέλευση μετόχων, ήτοι με ποσοστό 100%, τη μη συζήτηση και τη μη λήψη απόφασης επί του συνόλου των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και παρέχει εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει αυτό την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και την σχετική πρόσκληση των μετόχων, μετά την κατάρτιση της Ετήσιας Χρηματοοικονομικής έκθεσης της Εταιρίας για τη χρήση 2019, την ολοκλήρωση του εκ του νόμου τακτικού ελέγχου επί των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης από τον ορκωτό λογιστή-ελεγκτή και την δημοσίευση της εν λόγω έκθεσης.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v