Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΛΒΕ: Αύξηση κερδών 60% ατο εννεάμηνο

Τόσο σε επίπεδο Ομίλου όσο και σε επίπεδο Εταιρίας, καταγράφηκε σημαντική αύξηση πωλήσεων.

ΕΛΒΕ: Αύξηση κερδών 60% ατο εννεάμηνο

Η ΕΛΒΕ A.E., σε συνέχεια επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με αριθμό πρωτοκόλλου 2503/18.11.2020, η οποία κοινοποιήθηκε σε όλες τις εισηγμένες εταιρίες στην οργανωμένη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για την πορεία των εργασιών της ως ακολούθως:

Βασικά οικονομικά μεγέθη :

 

Όμιλος                                                                  (ποσά σε χιλ. ευρώ)

Εννεάμηνο 2020

Εννεάμηνο 2019

% μεταβολή

Γ' Τρίμηνο 2020

Γ' Τρίμηνο 2019

% μεταβολή

Κύκλος εργασιών

26.468

20.310

30,3%

11.018

7.177

53,5%

Μικτό κέρδος

9.265

7.687

20,5%

3.651

2.774

31,6%

Κέρδη προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων και επενδυτικών αποτελεσμάτων

4.938

3.203

54,1%

2.851

2.190

30,2%

Κέρδη προ φόρων και τόκων

3.087

1.927

60,2%

1.286

592

117,1%

Κέρδη προ φόρων

2.819

1.710

64,8%

1.181

563

109,9%

       
       

Εταιρία                                                              (ποσά σε χιλ. ευρώ)

Εννεάμηνο 2020

Εννεάμηνο 2019

% μεταβολή

Γ' Τρίμηνο 2020

Γ' Τρίμηνο 2019

% μεταβολή

Κύκλος εργασιών

11.811

4.242

178,4%

5.660

1.265

347,4%

Μικτό κέρδος

3.854

1.972

95,5%

1.652

720

129,5%

Κέρδη προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων και επενδυτικών αποτελεσμάτων

3.508

1.808

94,0%

1.762

950

85,6%

Κέρδη προ φόρων και τόκων

2.818

1.759

60,2%

1.317

580

126,9%

Κέρδη προ  φόρων

2.801

1.750

60,0%

1.322

583

126,7%

Όπως προκύπτει από την παράθεση των βασικών οικονομικών μεγεθών του εννεαμήνου,  τόσο σε επίπεδο Ομίλου όσο και σε επίπεδο Εταιρίας, καταγράφηκε σημαντική αύξηση πωλήσεων. Η αύξηση πωλήσεων εννεαμήνου αφορά στο σύνολο της τις πωλήσεις της Εταιρίας, καθώς η θυγατρική ΛΗΤΩ Α.Ε. παρουσίασε μείωση πωλήσεων κατά 8,7%. 

Ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός ήταν την 30/9/2020 μόλις 411 χιλ. ευρώ σε επίπεδο Ομίλου, ενώ σε επίπεδο Εταιρίας ήταν αρνητικός, ήτοι η Εταιρία διαθέτει ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα που υπερκαλύπτουν τον δανεισμό της.   Παράλληλα η Εταιρία διατηρούσε στις 30/9/2020 θέσεις σε διαπραγματεύσιμα χρεόγραφα αξίας 3,15 εκατ. ευρώ  (ομολογίες και αμοιβαία κεφάλαια), για τα οποία υπάρχει η δυνατότητα άμεσης ρευστοποίησης. 

Όμιλος                             (ποσά σε χιλ. ευρώ)

30/9/2020

30/6/2020

Δάνεια

2.583

1.648

Μείον Ταμιακά διαθέσιμα

-2.172

-3.524

Καθαρός δανεισμός

411

-1.876

 

 

 

Εταιρία                                    (ποσά σε χιλ. ευρώ)

30/9/2020

30/6/2020

Δάνεια

                          699

                         7

Μείον Ταμιακά διαθέσιμα

-1.092

-1.902

Καθαρός δανεισμός

-393

-1.894

 Σε επίπεδο Εταιρίας το τελευταίο τρίμηνο δεν αναμένεται να επηρεαστεί αρνητικά από το νέο κύμα της πανδημίας, καθώς τόσο τα φωτοβολταϊκά όσο και οι στολές εργασίας δεν επηρεάζονται άμεσα από τα μέτρα που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση της. Η Εταιρία εκτελεί τις συμβάσεις της χωρίς καθυστερήσεις. Τα ικανοποιητικά αποτελέσματα της Εταιρίας σε επίπεδο έτους θα αντισταθμιστούν εν μέρει από την πορεία της θυγατρικής, λόγω της αναστολής λειτουργίας των καταστημάτων το τελευταίο τρίμηνο.  Ωστόσο, τόσο σε ατομική όσο και σε ενοποιημένη βάση, η χρήση του 2020 συνολικά θα είναι μία καλή χρονιά από άποψη πωλήσεων και κερδοφορίας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v