Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Medicon: Στα €1,59 εκατ. τα EBITDA στο 9μηνο

Την περίοδο 1.7.2020 έως 30.9.2020 υπήρξε μια μείωση στις πωλήσεις των αντιδραστηρίων και των γενικών εξετάσεων στα διαγνωστικά κέντρα, η οποία όμως υπερκαλύφθηκε από είσοδο της εταιρείας στις Διαγνωστικές εξετάσεις, για τον COVID 19, σημειώνει ηη εταιρεία

Medicon: Στα €1,59 εκατ. τα EBITDA στο 9μηνο

Σε συνέχεια της επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς η οποία κοινοποιήθηκε στην «MEDICON HELLAS» την 18/11/2020, σχετικά με τις γνωστοποιήσεις για την πανδημία Covid-19 και την επίδραση της στα οικονομικά μεγέθη της Εταιρείας και του Ομίλου, η Medicon hellas προβαίνει στην παρακάτω ανακοίνωση.

  1. Έσοδα από πωλήσεις, τα κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT), και τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), για το γ΄ τρίμηνο της χρήσης 2020 και σε σωρευτική βάση, καθώς και τα αντίστοιχα συγκριτικά μεγέθη της περσινής περιόδου

                                                                 


ΟΜΙΛΟΣ

 

 

Εννεάμηνο 2020

Εννεάμηνο 2019

Γ' Τρίμηνο
2020

Γ' Τρίμηνο
2019

Κύκλος εργασιών

 € 10,02 κατ.

€ 9,94 εκατ.

€ 3,67 εκατ.

€ 3,31 εκατ.

Μικτό Κέρδος

€ 7,47 εκατ.

€ 7,69 εκατ.

€ 2,78 εκατ.

€ 2,55 εκατ.

Κέρδη προ φόρων και τόκων EBIT

€ 0,53 εκατ.

€1,16 εκατ.

€ 0,46 εκατ.

€ 0,36 εκατ.

Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων EBITDA

€ 1,59 εκατ.

€ 1,92 εκατ.

€ 0,83 εκατ.

€ 0,66 εκατ.

Κέρδη προ φόρων

€ 0,30 εκατ.

€ 1,26 εκατ.

€ 0,38 εκατ.

€ 0,48 εκατ.

                         

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

Εννεάμηνο 2020

Εννεάμηνο 2019

Γ' Τρίμηνο
2020

Γ' Τρίμηνο
2019

Κύκλος εργασιών

 € 8,99 κατ.

€ 8,77 εκατ.

€ 3,36 εκατ.

€ 2,87 εκατ.

Μικτό Κέρδος

€ 6,58 εκατ.

€ 6,65 εκατ.

€ 2,51 εκατ.

€ 2,16 εκατ.

Κέρδη προ φόρων και τόκων EBIT

€ 0,30 εκατ.

€0,81 εκατ.

€ 0,39 εκατ.

€ 0,12 εκατ.

Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων EBITDA

€ 1,28 εκατ.

€ 1,49 εκατ.

€ 0,73 εκατ.

€ 0,39 εκατ.

Κέρδη προ φόρων

€ 0,79 εκατ.

€ 0,92 εκατ.

€ 0,31 εκατ.

€ 0,28 εκατ.

 

2. Σημαντικές μεταβολές στην δανειακή θέση ή/και κεφαλαιακή διάρθρωση καθώς και λοιπά μεγέθη της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης, οι οποίες έλαβαν χώρα κατά το γ' τρίμηνο του 2020

Κατά την 30/9/2020, δεν υπήρξαν σημαντικές μεταβολές στη δανειακή θέση ή/και κεφαλαιακή διάρθρωση, καθώς και λοιπά μεγέθη της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης της Εταιρίας σε σχέση με τα αντίστοιχα μεγέθη κατά την 30/6/2020

3. Επιπτώσεις από την εξάπλωση του Covid - 19

Για την εταιρεία από την αρχή της υγειονομικής κρίσης, η ασφάλεια των εργαζομένων και των συνεργατών της αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα και παρακολουθεί  συνεχώς την εξέλιξη της πανδημίας και επεκτείνει και εμπλουτίζει  τα μέτρα που λαμβάνει προς αυτήν την κατεύθυνση.  Στα πλαίσια αυτά έχουν θεσπιστεί προληπτικά μέτρα, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΠΟΥ, όπως η εφαρμογή ειδικής πολιτικής προστασίας που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, Διενέργεια μοριακού test κάθε 15 ημέρες σε όλο το προσωπικό, περιορισμό των επαγγελματικών ταξιδιών, απολυμαντικά σε κάθε τμήμα, υποχρεωτική χρήση μάσκας μιας χρήσης σε όλο το προσωπικό, ειδικές στολές και γάντια για τους τεχνικούς και πωλητές που πηγαίνουν  σε νοσοκομεία αναφοράς καθώς και σε αυτούς που διενεργούν test covid-19. Επίσης έχουν εγκατασταθεί σε όλα τα τμήματα της εταιρείας, αλλά και στις λοιπές εταιρείες του Ομίλου ειδικά μηχανήματα καθαριστών αέρα HEPA FILTERS προς ελαχιστοποίηση της μετάδοσης των μολυσμένων σωματιδίων.

Επισκόπηση για την περίοδο 1.7.2020 έως 30.9.2020

Για την περίοδο 1.7.2020 – 30.9.2020 δεν υπήρξε αρνητική επίπτωση στα Οικονομικά μεγέθη του Ομίλου και της εταιρείας, όπως προκύπτει και από την παραπάνω ανάλυση των αποτελεσμάτων.

Συγκεκριμένα υπήρξε μια μείωση στις πωλήσεις των αντιδραστηρίων και των γενικών εξετάσεων στα διαγνωστικά κέντρα, η οποία όμως υπερκαλύφθηκε από είσοδο της εταιρείας στις Διαγνωστικές εξετάσεις, για τον COVID 19 (μοριακών και rapid test), που πραγματοποιήθηκε κυρίως  κατά το τρίτο τρίμηνο του 2020.  

Όπως προκύπτει και από την παραπάνω ανάλυση των αποτελεσμάτων το μικτό, αλλά και το καθαρό κέρδος εμφανίζονται μειωμένα, ήδη από τις δημοσιευμένες καταστάσεις της 30/06/2020 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019 και αυτό οφείλεται στα αυξημένα έξοδα, κυρίως στις αμοιβές προσωπικού και στις αποσβέσεις, ως αποτέλεσμα της εισόδου της εταιρείας στον κλάδο των μοριακών εξετάσεων. Τα αποτελέσματα της εισόδου στον τομέα αυτό, ήδη αντικατοπτρίζονται στα έσοδα και τα αποτελέσματα του 3ου τριμήνου. 

4. Προοπτικές

Το δεύτερο κύμα της πανδημίας του COVID 19 το οποίο ξεκίνησε από τον μήνα Οκτώβριο του 2020 δεν έχει επιδράσει αρνητικά στα Οικονομικά μεγέθη του Ομίλου και της εταιρείας.

Ελπίζουμε ότι δεν θα υπάρξει διαφοροποίηση  μέχρι το τέλος της χρήσεως 2020, και αυτό ισχύει και για το επόμενο έτος 2021.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v