Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ave: Αύξηση 62% στα EBITDA το γ’ τρίμηνο

Οι πωλήσεις από την εκμετάλλευση ψυχαγωγικών πάρκων έκαναν "βουτιά" το εννιάμηνο λόγω της πανδημίας και των μέτρων για τον περιορισμό της, ωστόσο η διανομή προϊόντων τηλεπικοινωνίας και τεχνολογίας κινήθηκε ανοδικά.

Ave: Αύξηση 62% στα EBITDA το γ’ τρίμηνο

Βελτιωμένα μεγέθη τόσο σε επίπεδο γ’ τριμήνου όσο και σε επίπεδο εννεαμήνου εμφανίζει η Ave.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε, το γ’ τρίμηνο οι πωλήσεις του ομίλου αυξήθηκαν κατά 16% στα 37,24 εκατ. ευρώ, ενώ τα EBITDA αυξήθηκαν κατά 62% στα 1,37 εκατ. ευρώ. Οι ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων περιορίστηκαν σε 178.233 ευρώ από 6.87.953 ευρώ πέρυσι.

Όπως επισημαίνει η εταιρεία, η αύξηση των πωλήσεων προήθλε κυρίως από τις πωλήσεις προϊόντων τηλεπικοινωνίας και τεχνολογίας, οι οποίες, σε συνάρτηση με τις μειωμένες δαπάνες προώθησης και τις λοιπές λειτουργικές ανελαστικές δαπάνες του τομέα επίδρασαν καταλυτικά στην αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας του Ομίλου (EBIT) και (EBITDA).

Τα ανωτέρω αποτελέσματα, σημειώνει στην σχετική της ανακοίνωση η Ave, προστιθέμενα σε αυτά του πρώτου εξαμήνου της τρέχουσας χρήσης, διαμορφώνουν τα βασικά οικονομικά μεγέθη του Ομίλου για το εννεάμηνο του 2020, ως ακολούθως :

α) Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε € 95,83 εκ. ευρώ, έναντι € 51,43 εκ. Η αύξηση αυτή σε επίπεδο ομίλου οφείλεται στο ότι κατά το εννεάμηνο του 2019 τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας «KRISTELCOM LIMITED» ενσωματώθηκαν μόνο για τέσσερις μήνες (από τις 07/06-30/09/2019). Η μη συγκρισιμότητα των δύο περιόδων αιτιολογεί τη μη παράθεση των ποσοστιαίων μεταβολών.

β) Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) ήταν αρνητικά κατά € 3,25 εκ έναντι ζημιών € 3,67εκ το αντίστοιχο 9μηνο της προηγούμενης χρήσης.

γ) Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) υπερδιπλασιάστηκαν σε επίπεδο Ομίλου σε € 1,64 εκ έναντι € 714 χιλ για το 9μηνο 2019.

δ) Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες κατά το εννεάμηνο της τρέχουσας χρήσης ανήλθαν σε κέρδη € 6,58 εκ έναντι ζημιών ποσού € 6,54 εκ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Το γεγονός που επέφερε το ιδιαίτερα υψηλό αυτό θετικό αποτέλεσμα κατά τη φετινή χρήση ήταν η διαγραφή δανειακών υποχρεώσεων που συνεισέφερε στην κερδοφορία κατά ποσό € 15,55εκ.

ε) Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων από διακοπείσες δραστηριότητες κατά το 9μηνο της τρέχουσας χρήσης ανήλθαν σε κέρδη € 14,15 εκ έναντι ζημιών ποσού € 2,74 εκ της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Ουσιαστικά καθοριστικός παράγοντας διαμόρφωσής τους είναι το κέρδος ποσού € 15,98 εκ. που προέκυψε από τη μη ενσωμάτωση στον Όμιλο της θυγατρικής εταιρείας Ster Cinemas λόγω μεταβίβασης των μετοχών της.

στ) Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων του Ομίλου κατά την 30.09.2020 ανέρχεται σε € 27,60 εκ έναντι € 1,014εκ την 31.12.2019, λόγω της πολύ αυξημένης κερδοφορίας, όπως παρουσιάζεται υπό σημείο (δ) και (ε) καθώς και της ΑΜΚ των € 6,5 εκ που πραγματοποιήθηκε στο γ’ τρίμηνο της χρήσης. Σημειώνεται ότι, πλέον, κατόπιν των ως άνω ενεργειών της Διοίκησης, ισχυροποιήθηκε η κεφαλαιακή βάση του Ομίλου στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων ετών.

ζ) Το σύνολο του δανεισμού κατά την 30.09.2020 σε επίπεδο Ομίλου υποχώρησε σε € 65,5εκ εκ έναντι € 88,08εκ την 31.12.2019 σημειώνοντας μείωση κατά €22,6 εκ. (-25,6%), ως συνέπεια της διαγραφής δανειακών υποχρεώσεων μέσω της υπογραφής των δυο συμβάσεων στερητικής αναδοχής χρέους και της μη ενσωμάτωσης στις οικονομικές καταστάσεις του (ζημιογόνου) τομέα εκμετάλλευσης των κινηματογραφικών αιθουσών.

η) Τέλος, για τους ίδιους υπό (ζ) λόγους, το σύνολο των υποχρεώσεων σε ενοποιημένο επίπεδο μειώθηκε την 30.09.2020 σε € 110,12 εκ έναντι € 163,43 εκ. (-32,63%) την 31.12.2019.

Αναφορικά με την επίπτωση της πανδημίας του COVID-19 στις δραστηριότητες του Ομίλου, σημειώνεται ότι, δύο εκ των επιχειρησιακών πυλώνων του, ήτοι αυτός της εκμετάλλευσης ψυχαγωγικών πάρκων (Allou Fun Park) και της εκμετάλλευσης των κινηματογραφικών αιθουσών (Ster/Odeon) [πριν τη μεταβίβασή του στο γ’ τρίμηνο 2020], παρέμειναν σε καθεστώς υποχρεωτικής αναστολής της λειτουργίας τους, με κρατική εντολή, για σημαντικό χρονικό διάστημα εντός του 9μηνου 2020, με αποτέλεσμα να παρουσιάζουν σημαντική υστέρηση στον κύκλο εργασιών τους.

Πιο συγκεκριμένα οι πωλήσεις από την εκμετάλλευση ψυχαγωγικών πάρκων για το εννεάμηνο του 2020 ανήλθαν σε € 1,83 εκ. έναντι € 3,55 εκ. πέρυσι, το δε πάρκο δεν αναμένεται να επαναλειτουργήσει πριν το τέλος της τρέχουσας χρήσης. Επιπρόσθετα, η ζημιά από τη λειτουργία των κινηματογραφικών αιθουσών ανήλθε σε € 1,8 εκ. για το εννεάμηνο 2020, ενσωματωμένη στο αποτέλεσμα από διακοπείσες δραστηριότητες (άρα μη επαναλαμβανόμενο κόστος σε επόμενη περίοδο).

Αναφορικά με τον τομέα διανομής προϊόντων τηλεπικοινωνίας και τεχνολογίας , ο οποίος αποτελεί πλέον και τη βασική εμπορική συνιστώσα του Ομίλου (συνεισφέροντας € 81,01 εκ. ήτοι το 85% των ενοποιημένων πωλήσεων κατά το εννεάμηνο 2020), η θέσπιση της εξ αποστάσεως εργασίας στις επιχειρήσεις και εκπαίδευσης στα σχολεία, η διενέργεια ανέπαφων συναλλαγών (πωλήσεων- πληρωμών) για τον περιορισμό της διασποράς του ιού και γενικά η ανάγκη για επικοινωνία με τους πολίτες περιορισμένους στα σπίτια τους, οδήγησαν στην μαζική χρήση του διαδικτύου και στην ενίσχυση της ζήτησης για τηλεπικοινωνιακά προϊόντα (laptops, κινητά και tablets) που λόγω των κλειστών εμπορικών καταστημάτων, διοχετεύτηκε στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Για τους παραπάνω λόγους οι πωλήσεις της εν λόγω περιόδου παρουσίασαν αύξηση κατά 4,9% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2019, με μείωση, ωστόσο, του ποσοστού μικτού κέρδους, που προήλθε από τα πιεσμένα περιθώρια κέρδους στο άκρως ανταγωνιστικό ηλεκτρονικό εμπόριο. Ακόμα και κατά την περίοδο του Νοεμβρίου, οπότε είχε επιβληθεί το δεύτερο lockdown, οι ηλεκτρονικές πωλήσεις, ειδικά κατά την Black Friday, υπήρξαν ιδιαίτερα ισχυρές, υπερακοντίζοντας μάλιστα αυτές του Νοεμβρίου του 2019 όταν ήταν ανοιχτά τα εμπορικά καταστήματα.

Η Διοίκηση, όπως τονίζεται, κατέβαλε και συνεχίζει να καταβάλει μέσα στις πρωτόγνωρες αυτές συνθήκες, κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να περιορίσει τις αρνητικές συνέπειες στα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου, κάνοντας πλήρη χρήση, στο βαθμό που της αναλογεί, των διαθέσιμων μέτρων που θέσπισε η Ελληνική Κυβέρνηση για τη στήριξη των εργαζομένων, και τον περιορισμό του κόστους των ενοικίων για τις πληττόμενες από την πανδημία επιχειρήσεις. Παράλληλα, λόγω της υφιστάμενης μεταβλητότητας των δεδομένων και προβλέψεων αναφορικά με τα αποτελέσματα και την εξέλιξη των επιπτώσεων της πανδημίας, η Διοίκηση έχει συστήσει ειδική ομάδα εργασίας που διενεργεί σχετικές αξιολογήσεις και πλάνα δράσης σε τακτική βάση.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v