Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Newsphone: Στο 1,6 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη στο 9μηνο

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθε σε € 13,26 εκατ., παρουσιάζοντας μείωση κατά 11,90% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.

Newsphone: Στο 1,6 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη στο 9μηνο

Σκοπός της παρούσης είναι να παρουσιάσει η Newsphone Hellas τα βασικά οικονομικά μεγέθη  του Ομίλου για το ενιάμηνο της τρέχουσας χρήσης.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση:

(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΚΑΤ €)

 

 

 

Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης 

30.09.2020

31.12.2019

ΜΕΤΑΒΟΛΗ   %

Σύνολο ενεργητικού

32,10

30,97

3,65%

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

22,81

21,20

7,58%

 

 

 

 

Στοιχεία Κατάστασης Συνολικού Εισοδήματος

30.09.2020

30.09.2019

ΜΕΤΑΒΟΛΗ   %

Κύκλος εργασιών

13,26

15,05

-11,90%

Μικτά κέρδη

6,36

7,76

-18,02%

Λειτουργικά έξοδα

6,44

7,24

-11,09%

Αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA)

0,73

1,19

-38,72%

Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων (EBT)

1,59

0,70

127,70%

Κέρδη / (Ζημίες) μετά από φόρους από συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες

1,61

0,58

176,06%

 

 

 

 

 

30.09.2020

30.09.2019

ΜΕΤΑΒΟΛΗ   %

Αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (ΕΒΙΤDA)

0,73

1,19

-38,72%

Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων (προ φόρων)

6,97%

3,29%

 

Αποδοτικότητα συνολικών κεφαλαίων (προ φόρων)

4,95%

2,25%

 

 Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθε σε € 13,26 εκατ., παρουσιάζοντας μείωση κατά 11,90% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης λόγω της πτώσης των εσόδων στις πολυμεσικές υπηρεσίες εξαιτίας, κυρίως, των επιπτώσεων της παγκόσμιας πανδημίας του COVID-19.

Τα μικτά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε € 6,36 εκατ., μειούμενα κατά 18,02% και τα λειτουργικά έξοδα σε € 6,44 εκατ. παρουσιάζοντας μείωση της τάξεως 11,09%, συγκριτικά με την ίδια περίοδο του 2019 ως συνεπακόλουθο της μείωσης του κύκλου εργασιών.

EBITDA – Περιθώριο EBITDA

30.09.2020

30.09.2019

Αποτελέσματα εκμετάλλευσης προ φόρων χρηματοδοτικών, και επενδυτικών αποτελεσμάτων    

0,11

0,64

Σύνολο αποσβέσεων                                                                   

0,62

0,55

EBITDA                                 (A)

0,73

1,19

 

  

Κύκλος Εργασιών                  (B)                                      

8,06

10,23

 

  

Περιθώριο EBITDA          (A) / ( B)

9,06%

11,66%

 

 

 

 

30.09.2020

31.12.2019

Ίδια κεφάλαια                        (Α)

21,18

21,20

 

  

Σύνολο Ενεργητικού

32,10

30,97

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

-7,03

-3,78

Υπόλοιπο                                (B)

25,07

27,19

 

  

Δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας ή φερεγγυότητας (A) / (B)

84,50%

77,98%

 

  

 Τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβεσέων (EBITDA) του Ομίλου την 30.09.2020 ανήλθε σε € 0,73 εκατ. παρουσιάζοντας μείωση 38,72%  σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή  περίοδο, που οφείλεται  κυρίως στην μείωση του κύκλου εργασιών και των λειτουργικών εξόδων.

Τα κέρδη μετά φόρων του Ομίλου στο 9μηνο 2020 ανήλθαν σε € 1,61 εκατ., παρουσιάζοντας αύξηση κατά 176,06%. Η αύξηση αυτή, σε αντίθεση με την μείωση του τζίρου και του EBITDA, οφείλεται κυρίως στην είσπραξη και εκκαθάριση επίδικης απαίτησης από το Ελληνικό Δημόσιο, αυξάνοντας παράλληλα και τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v