Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ρεκόρ λειτουργικής κερδοφορίας για τη Cenergy

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών για το 2020 ανήλθε σε 908 εκατ. ευρώ, μειωμένος κατά 5,2% σε ετήσια βάση. Επενδύσεις 65 εκατ. ευρώ για διασφάλιση της μελλοντικής δημιουργίας αξίας, σύμφωνα με την εταιρεία.

Ρεκόρ λειτουργικής κερδοφορίας για τη Cenergy

Η Cenergy Holdings S.A. ανακοίνωσε τα οικονομικά της αποτελέσματα για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Αύξηση κερδοφορίας και ιστορικά χαμηλός καθαρός δανεισμός

Συνοπτικά

  • Ρεκόρ λειτουργικής κερδοφορίας, καθώς το αναπροσαρμοσμένο EBITDA1 ξεπέρασε τα 100 εκατ. ευρώ (αύξηση 13% σε ετήσια βάση)
  • Σταθερό ύψος ανεκτέλεστων παραγγελιών στα 500 εκατ. ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2020.
  • Μείωση καθαρού δανεισμού κατά 83 εκατ. ευρώ σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα στα 331 εκατ. ευρώ.
  • Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 35,4 εκατ. ευρώ έναντι 28,5 εκ. ευρώ το 2019 (αύξηση 24% σε ετήσια βάση).
  • Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 24,8 εκατ. ευρώ έναντι 20,2 εκατ. ευρώ το 2019 (αύξηση 23% σε ετήσια βάση).
  • Οι ελεύθερες ταμειακές ροές2 για το 2020 ανήλθαν σε 89 εκατ. ευρώ, αποτυπώνοντας την αυστηρή διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης.
  • Πρώτη προτεραιότητα της διοίκησης παραμένει η προστασία και διασφάλιση της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων, η εξασφάλιση της εφοδιαστικής αλυσίδας και η εγγύηση της συνέχειας της παραγωγής.
  • Επενδύσεις 65 εκατ. ευρώ για διασφάλιση της μελλοντικής δημιουργίας αξίας.

Οικονομική ανασκόπηση Ομίλου

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών για το 2020 ανήλθε σε 908 εκατ. ευρώ, μειωμένος κατά 5,2% σε ετήσια βάση, αντικατοπτρίζοντας τις επιπτώσεις της πανδημίας στη ζήτηση και τον αντίκτυπο των χαμηλότερων τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου στον κλάδο των σωλήνων χάλυβα.

Αντιθέτως, το αναπροσαρμοσμένο EBITDA αυξήθηκε κατά 13% σε ετήσια βάση στα 102 εκατ. ευρώ.

Ο κλάδος καλωδίων κατέγραψε αύξηση των λειτουργικών κερδών για δεύτερο συνεχόμενο έτος, από 35 εκατ. ευρώ το 2018 σε 65 εκατ. ευρώ το 2019, αγγίζοντας τα 81 εκατ. ευρώ το 2020 και καλύπτοντας την κάμψη του κλάδου σωλήνων χάλυβα (22 εκατ. ευρώ έναντι 27 εκατ. ευρώ το 2019).

Συνολικά, το περιθώριο α-EBITDA αυξήθηκε περαιτέρω σε 11,2% έναντι 9,4% για το 2019, πιστοποιώντας την επιτυχημένη στρατηγική εστίασης σε λύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας. Η αύξηση αυτή προήλθε, κατά το μεγαλύτερο μέρος της, από την παράδοση απαιτητικών καλωδιακών έργων.

Τα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα μειώθηκαν κατά 3 εκατ. ευρώ (9%) στα 31,6 εκατ. ευρώ, καθώς οι καθαροί τόκοι και τα συναφή έξοδα ήταν χαμηλότερα κατά 2,4 εκατ. ευρώ (7% σε ετήσια βάση), τόσο λόγω χαμηλότερων επιτοκίων όσο και λόγω της πιο αυστηρής διαχείρισης κεφαλαίου κίνησης, κυρίως στον κλάδο των σωλήνων χάλυβα.

Το ισχυρότερο EBITDA και τα χαμηλότερα χρηματοοικονομικά έξοδα οδήγησαν σε κέρδη προ φόρου εισοδήματος 35,4 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας σημαντική άνοδο 24% έναντι των 28,5 εκατ. ευρώ το 2019.

Τα μετά από φόρους κέρδη για την περίοδο ανήλθαν σε 24,8 εκατ. ευρώ, έναντι 20,2 εκατ. ευρώ το 2019, αποτελώντας το 2,7% του κύκλου εργασιών (έναντι 2,1% το 2019).

Λόγω του σημαντικού όγκου παραγγελιών που ελήφθησαν στον κλάδο καλωδίων, οι συνολικές κεφαλαιουχικές δαπάνες του Ομίλου ανήλθαν σε 65 εκατ. ευρώ, κατανεμημένες σε 49,4 εκατ. ευρώ για τον κλάδο καλωδίων και 15,5 εκατ. ευρώ για τον κλάδο σωλήνων χάλυβα.

Οι επενδύσεις στον κλάδο καλωδίων αφορούσαν κυρίως τη ενίσχυση της παραγωγικής δυναμικότητας inter-array καλωδίων της Fulgor προκειμένου να προμηθεύει ένα ευρύ φάσμα καλωδίων σε εταιρείες ανάπτυξης υπεράκτιων αιολικών πάρκων παγκοσμίως.

Στον κλάδο σωλήνων χάλυβα, το 2020 ολοκληρώθηκε το έργο «double jointing» (ένωση σωλήνων με περιφερειακή συγκόλληση) που ενισχύει τη θέση της Σωληνουργεία Κορίνθου στην αμερικανική αγορά, ενώ πραγματοποιήθηκαν επενδύσεις μικρότερης κλίμακας με στόχο την βελτίωση κόστους και την αύξηση της παραγωγικότητας στο εργοστάσιο της Θίσβης.

Το κεφάλαιο κίνησης (συμπεριλαμβανομένων των συμβατικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων) μειώθηκε αισθητά στα 100 εκατ. ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2020, καταγράφοντας πτώση κατά 49% σε ετήσια βάση (195 εκατ. ευρώ στις 31.12.2019).

Αυτή η σημαντική μείωση ήταν αποτέλεσμα αυστηρής διαχείρισης κεφαλαίων στον κλάδο σωλήνων χάλυβα αλλά και των εισπράξεων από την έγκαιρη ολοκλήρωση σημαντικών τμημάτων καλωδιακών έργων («ορόσημα»).

Σημειώνεται πως η μελλοντική εξέλιξή του κεφαλαίου κίνησης θα εξαρτηθεί από το χρονισμό τόσο της λήψης προκαταβολών από πελάτες όσο και εκπλήρωσης των ορόσημων πληρωμών των ενεργειακών έργων που αναλαμβάνουν οι θυγατρικές.

Κατά συνέπεια, ο καθαρός δανεισμός μειώθηκε σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα (331 εκατ. ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2020), καταγράφοντας πτώση 83 εκατ. ευρώ από τις 31.12.2019 (414 εκατ. ευρώ), αποδεικνύοντας περαιτέρω τις προσπάθειες και τη δέσμευση του Ομίλου για αποκλιμάκωση του δανεισμού.

*Αναλυτικά τα αποτελέσματα 2020 της Cenergy, δημοσιεύονται στη δξιά στήλη "Συνοδευτικό Υλικό".

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v