MIG: EBITDA 36,3 εκατ. από συνεχιζόμενες δραστηριότητες

Οι ενοποιημένες πωλήσεις των συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων του Ομίλου ανήλθαν σε €303,2 εκατ. έναντι €419,4 εκατ. το 2019. Ολοκληρώθηκε συμφωνία για την αναδιάρθρωση του δανεισμού.

MIG: EBITDA 36,3 εκατ. από συνεχιζόμενες δραστηριότητες

Τα αποτελέσματα του Ομίλου ΜΙG σε ενοποιημένη βάση μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας
διαμορφώθηκαν για τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες σε ζημίες ποσού € 85,7 εκ., ενώ το συνολικό αποτέλεσμα χρήσεως επιβαρύνθηκε και από τις ζημιές των διακοπεισών δραστηριοτήτων οι οποίες ανήλθαν σε €68,8 εκ. σημειώνει ο όμιλος ανακοινώνοντας τα οικονομία του αποτελέσματα.

Ετσι διαμορφώθηκε το τελικό αποτέλεσμα μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας σε ζημιά 154,5 εκατ. έναντι ζημιών 32,3 εκατ. το 2019. Το λειτουργικό αποτέλεσμα ΕΒΙΤDA των συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων στο σύνολο του Ομίλου ανήλθε σε κέρδος ποσού €36,3 εκατ.

Αναδιάρθρωση δανεισμού

Εντός του 1ου τριμήνου του 2021 η μητρική εταιρεία ΜΙG ολοκλήρωσε τις διαπραγματεύσεις για την αναδιάρθρωση του δανεισμού της βελτιώνοντας όλους τους βασικούς όρους. Ειδικότερα, επετεύχθη παράταση του χρόνου αποπληρωμής των δανείων για 3 έτη με δικαίωμα παράτασης για 1 επιπλέον έτος κατά την διακριτική ευχέρεια της πιστώτριας τράπεζας και σημαντικά μειωμένο επιτόκιο. Το σύνολο του υφιστάμενου δανεισμού της μητρικής εταιρείας θα καταστεί μακροπρόθεσμο καθώς δεν προβλέπονται ενδιάμεσες αποπληρωμές και το σύνολο των δανειακών υποχρεώσεων προβλέπεται να είναι συμβατικά πληρωτέο στη λήξη των δανείων το 2024.

Η διαδικασία αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί εντός του Μαΐου οπότε και θα ακολουθήσει λεπτομερέστερη
σχετική ανακοίνωση.

Όμιλος ATTICA

Οι ενοποιημένες πωλήσεις διαμορφώθηκαν σε € 290,4 εκατ. έναντι € 405,4 εκ. το 2019, ενώ τo ενοποιημένα κέρδη EBITDA ανήλθαν σε € 40,5 εκ., έναντι € 78,0 εκ. πέρυσι. Το συνολικό αποτέλεσμα της χρήσης του 2020 σε ενοποιημένη βάση μετά από φόρους διαμορφώθηκε σε ζημιές ποσού € 49,4 εκ. έναντι κερδών € 20,8 εκ. το 2019. Η μείωση του κύκλου εργασιών και κατ΄ επέκταση του EBITDA του ομίλου Attica το 2020 σε σχέση με την χρήση του 2019 οφείλεται στη μείωση του μεταφορικού έργου ως συνέπεια της πανδημίας του κορωνοιού COVID-19. Επισημαίνεται ότι κατά το πρώτο δίμηνο του 2020 (προ της εκδήλωσης της πανδημίας), το μεταφορικό έργο του ομίλου Attica παρουσίαζε σημαντική αύξηση σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους, τάση η οποία αντιστράφηκε πλήρως με την εμφάνιση της πανδημίας και την εφαρμογή περιοριστικών μέτρων στην ελεύθερη διακίνηση επιβατών και οχημάτων.

Πιο συγκεκριμένα, το 2020 σημειώθηκε μείωση του μεταφορικού έργου σε ποσοστό 53% στους επιβάτες, 38% στα Ι.Χ. οχήματα και 14% στα φορτηγά οχήματα, σε σχέση με το 2019. Τα δρομολόγια των πλοίων το 2020 μειώθηκαν κατά 27% σε σχέση με το 2019, ενώ ο όμιλος λόγω της πανδημίας προέβη σε επανασχεδιασμό πολλών δρομολογίων με βασικό κριτήριο την απρόσκοπτη μεταφορά αγαθών στα νησιά και την εξυπηρέτηση των κατοίκων τους. Αξίζει να αναφερθεί ότι ο όμιλος Attica στα πλαίσια του στρατηγικού σχεδιασμού βιώσιμης ανάπτυξης προχωρά σε νέες επενδύσεις στηριζόμενος στην ισχυρή χρηματοοικονομική του θέση.

Σε αυτά τα πλαίσια υπεγράφη συμφωνία με το ναυπηγείο Brødrene Aa της Νορβηγίας για την κατασκευή 3 υπερσύγχρονων πλοίων τύπου Aero Catamaran, τα οποία θα δρομολογηθούν στις γραμμές του Αργοσαρωνικού, αντικαθιστώντας παλαιότερης τεχνολογίας πλοία του oμίλου στους συγκεκριμένους προορισμούς. Επιπλέον, o όμιλος Attica ολοκλήρωσε την εγκατάσταση πλυντηρίδων καυσαερίων (scrubbers) στα πλοία BLUE STAR PATMOS, SUPERFAST XI και BLUE STAR DELOS, που συμβάλουν σημαντικά στη μείωση των αέριων εκπομπών οξειδίων του θείου (SOx). Στρατηγικές προτεραιότητες κατά τη διαχείριση της πανδημίας αποτελούν η υγειονομική ασφάλεια επιβατών και εργαζομένων και η διασφάλιση της συνδεσιμότητας της νησιωτικής χώρας για την αδιάλειπτη μεταφορά αγαθών στα νησιά και την εξυπηρέτηση των κατοίκων τους.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v