Μοτοδυναμική: Στις 24/6 η ΓΣ για τη διανομή μερίσματος

Τη διάθεση αποτελεσμάτων και διανομής κερδών και λήψη απόφασης περί διανομής (καταβολής) μερίσματος της εταιρικής χρήσης 01.01.2020 – 31.12.2020, καλείται να αποφασίσει η ΓΣ.

Μοτοδυναμική: Στις 24/6 η ΓΣ για τη διανομή μερίσματος

Τακτική Γενική Συνέλευση της Μοτοδυναμικής που θα λάβει χώρα την 24η Ιουνίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.30, από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, με χρήση ηλεκτρονικών μέσων και χωρίς τη φυσική παρουσία του εκάστοτε μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Χρηματοοικονομικής Έκθεσης της Εταιρίας και του Ομίλου για την εταιρική χρήση 01.01.2020 - 31.12.2020, μετά των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Εταιρίας και Ομίλου (ενοποιημένων) της ανωτέρω εταιρικής χρήσης, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών.

2. Έγκριση διάθεσης (διανομής) αποτελεσμάτων και διανομής κερδών και λήψη απόφασης περί διανομής (καταβολής) μερίσματος της εταιρικής χρήσης 01.01.2020 – 31.12.2020 και παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

3. Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 01.01.2020 - 31.12.2020 και απαλλαγή των ελεγκτών, σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του ν. 4548/2018.

4. Υποβολή προς συζήτηση, ψήφιση και έγκριση Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2020, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.

5. Τροποποίηση και έγκριση Πολιτικής Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα άρθρα 110-111 του ν. 4548/2018.

6. Έγκριση καταβολής αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2020 και προέγκριση / παροχή άδειας για την καταβολή αμοιβών για τη χρήση 2021, σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρίας.

7. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρίας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως από 01.01.2021 έως 31.12.2021 και έγκριση αμοιβής αυτών, όπως ορίζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

8. Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των υποψήφιων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 4706/2020.

9. Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης της θητείας του. Ορισμός ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατ’ άρθρο 5§2 του ν. 4706/2020.

10. Καθορισμός της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας και ειδικότερα είδους Επιτροπής Ελέγχου, θητείας, αριθμού και ιδιοτήτων των μελών της, κατά το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

11. Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018 και παροχή έγκρισης στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή/και σε διευθυντές της Εταιρίας να μετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή/και στη διοίκηση άλλων εταιριών.

12. Υποβολή και έγκριση ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για το έτος 2020.

13. Άλλα θέματα και διάφορες ανακοινώσεις.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v