Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο της Flexopack

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, ήτοι μέχρι την 25η Ιουνίου 2026, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

Συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο της Flexopack

Η «FLEXOPACK Α.Ε.» ανακοίνωσε σύμφωνα με τις παραγράφους 4.1.3.1 και 4.1.3.6 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει σήμερα, σε συνδυασμό με το άρθρο 17 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, ότι το νέο εννεαμελές (9μελές) Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, το οποίο εξελέγη από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 25ης Ιουνίου 2021, συγκροτήθηκε αυθημερόν σε σώμα ως ακολούθως:

1) Γεώργιος Γκινοσάτης του Σπυρίδωνος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (μη εκτελεστικό μέλος).

2) Σταματίνα Γκινοσάτη του Γεωργίου, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικό μέλος).

3) Σταμάτιος Γκινοσάτης του Σπυρίδωνος, Διευθύνων Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος).

4) Ασημίνα Γκινοσάτη του Δημητρίου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικό μέλος).

5) Δημήτριος Γκινοσάτης του Σταματίου, Α Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος).

6) Σπυρίδων Γκινοσάτης του Σταματίου, Β Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος).

7) Ιωάννης Τσουκαρίδης του Πέτρου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).

8) Ιωάννης Παπαμιχάλης του Ευστρατίου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).

9) Αλίκη Μπενρουμπή του Σαμ Σαμουήλ, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).

Σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας, η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, ήτοι μέχρι την 25η Ιουνίου 2026, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη σχετικής αποφάσεως, σε καμία περίπτωση όμως δεν δύναται να υπερβεί τα έξι (6) έτη.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v