Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΟΛΘ: Υποχρεωτική δημόσια πρόταση από Belterra στα 26,5 ευρώ

Η εταιρία, συμφερόντων του Ιβάν Σαββίδη, δήλωσε ότι δεν θα ασκήσει το δικαίωμα squeeze out και δεν θα επιδιώξει τη διαγραφή των μετοχών της εταιρίας από το Χρηματιστήριο.

ΟΛΘ: Υποχρεωτική δημόσια πρόταση από Belterra στα 26,5 ευρώ

Σε υποβολή υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης για το σύνολο των μετοχών του ΟΛΘ προχώρησε η Belterra Investments, συμφερόντων του Ιβάν Σαββίδη.

Η δημόσια πρόταση αφορά στην απόκτηση του συνόλου των μετοχών τις οποίες δεν κατείχε ο προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα, κατά την ημερομηνία που κατέστη υπόχρεος για την υποβολή της Δημοσίας Πρότασης, δηλαδή στις 4/6/2021 και κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, δηλαδή στις 30/06/2021, ήτοι 3.326.400 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 33,00% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Η Belterra προσφέρει € 26,50 σε μετρητά, για κάθε Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης που του προσφέρεται νόμιμα και έγκυρα εντός της περιόδου αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης.

Εάν, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα κατέχουν συνολικά Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο του 90% του συνολικού καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ο Προτείνων:

(α) δεν θα ασκήσει το δικαίωμα εξαγοράς (squeeze out) σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου (το «Δικαίωμα Εξαγοράς»), όπως ισχύει, και

(β) υποχρεούται, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου, να αποκτά χρηματιστηριακά όλες τις Μετοχές που θα του προσφερθούν εντός περιόδου τριών (3) μηνών από την δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Τίμημα (Δικαίωμα Εξόδου).

Ο Προτείνων δηλώνει ότι δεν θα επιδιώξει τη διαγραφή των μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α.

Σχετικά με το Προσφερόμενο Τίμημα στη δημόσια πρόταση σημειώνονται τα εξής:

(α) η μέση σταθμισμένη με τον όγκο συναλλαγών χρηματιστηριακή τιμή της Μετοχής («ΜΣΧΤ») κατά τους τελευταίους έξι (6) μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας κατά την οποία ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος να υποβάλει τη Δημόσια Πρόταση, ήτοι την 4/6/2021, ανέρχεται σε € 25,7118,

(β) ούτε ο Προτείνων ούτε οποιοδήποτε Πρόσωπο που Ενεργεί Συντονισμένα με τον Προτείνοντα απέκτησαν Μετοχές κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας κατά την οποία ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος να υποβάλλει τη Δημόσια Πρόταση, ήτοι την 4/6/2021, και

(γ) η τιμή ανά Μετοχή που προέκυψε από την Αποτίμηση ανέρχεται σε € 26,26 ανά Μετοχή.

*Δείτε ολόκληρο το κείμενο της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης για ΟΛΘ στη δεξιά στήλη "Συνοδευτικό Υλικό". 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v