Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Κέρδη 12,7 εκατ. ευρώ για τη MIG στο 9μηνο

Βελτιωμένα τα οικονομικά αποτελέσματα του ομίλου. Πώς διαμορφώνεται η εικόνα στον όμιλο της Attica. Η επιβάρυνση από την αύξηση του κόστους καυσίμων.

Κέρδη 12,7 εκατ. ευρώ για τη MIG στο 9μηνο

Σε συνέχεια επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η οποία κοινοποιήθηκε στη «MARFIN INVESTMENT GROUP A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» («MIG») την 09/11/2021 σχετικά με τη γνωστοποίηση των βασικών οικονομικών μεγεθών του Ομίλου και τις επιπτώσεις από την ενεργειακή κρίση και την εξάπλωση της Covid-19, ανακοινώνονται τα εξής:

Οι ενοποιημένες Πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν σε Ευρώ 150,4 εκατ. κατά το γ' τρίμηνο 2021 και Ευρώ 280,1 εκατ. για την περίοδο 01.01.2021-30.09.2021 έναντι Ευρώ 116,9 εκατ. και Ευρώ 239,7 εκατ. κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2020, ήτοι σημείωσαν αύξηση σε ποσοστό 29% και 17% αντίστοιχα.

Τα ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε Ευρώ 46,8 εκατ. κατά το γ' τρίμηνο 2021 και Ευρώ 39,9 εκατ. για την περίοδο 01.01.2021-30.09.2021 έναντι Ευρώ 36,0 εκατ. και Ευρώ 34,6 εκατ. κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2020, ήτοι σημείωσαν αύξηση σε ποσοστό 30% και 15% αντίστοιχα.

Τα ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων και Τόκων (EBIT) ανήλθαν σε Ευρώ 32,8 εκατ. κατά το γ' τρίμηνο 2021 και Ευρώ 0,8 εκατ. για την περίοδο 01.01.2021-30.09.2021 έναντι κερδών Ευρώ 23,4 εκατ. και ζημιών Ευρώ 1,5 εκατ. κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2020.

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε κέρδη Ευρώ 20,3 εκατ. κατά το γ' τρίμηνο 2021 και κέρδη Ευρώ 12,7 εκατ. για την περίοδο 01.01.2021-30.09.2021 έναντι κερδών Ευρώ 1,7 εκατ. και ζημιών Ευρώ 55,7 εκατ. κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2020.

Όμιλος ATTICA

Οι ενοποιημένες Πωλήσεις ανήλθαν σε Ευρώ 148,3 εκατ. κατά το γ' τρίμηνο 2021 και Ευρώ 270,5 εκατ. για την περίοδο 01.01.2021-30.09.2021 έναντι Ευρώ 113,6 εκατ. και Ευρώ 230,6 εκατ. κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2020, ήτοι αύξηση σε ποσοστό 31% και 17% αντίστοιχα. Τα ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε Ευρώ 47,1 εκατ. κατά το γ' τρίμηνο 2021 και Ευρώ 42,7 εκατ. για την περίοδο 01.01.2021-30.09.2021 έναντι Ευρώ 36,9 εκατ. και Ευρώ 38,8 εκατ. κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2020.

Τα ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων και Τόκων (EBIT) ανήλθαν σε Ευρώ 33,3 εκατ. κατά το γ' τρίμηνο 2021 και Ευρώ 4,3 εκατ. για την περίοδο 01.01.2021-30.09.2021 έναντι Ευρώ 24,5 εκατ. και Ευρώ 3,3 εκατ. κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2020. Τα ενοποιημένα Κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε Ευρώ 32,7 εκατ. κατά το γ’ τρίμηνο 2021, ενώ προέκυψαν ζημίες Ευρώ 1,3 εκατ. για την περίοδο 01.01.2021-30.09.2021 έναντι κερδών Ευρώ 12,1 εκατ. και ζημιών Ευρώ 28,8 εκατ. κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2020.

Για τους επόμενους μήνες του έτους 2021, οι οποίοι αποτελούν και μήνες χαμηλής επιβατικής κίνησης, το μεταφορικό έργο του ομίλου ATTICA θα επηρεαστεί από την εξέλιξη της πανδημίας και το ενδεχόμενο επιβολής νέων περιοριστικών μέτρων στη διακίνηση των επιβατών. Ο όμιλος ATTICA διαθέτει ικανοποιητική ρευστότητα με τα ταμειακά διαθέσιμα του ομίλου να ανέρχονται στις 30.09.2021 σε Ευρώ 93,8 εκατ. έναντι 80,5 εκατ. στις 31.12.2020. Επίσης, ο όμιλος ATTICA διαθέτει ανοιχτές γραμμές χρηματοδότησης ύψους Ευρώ 34 εκατ. οι οποίες στις 30.09.2021 είναι αχρησιμοποίητες.

Κατά το γ' τρίμηνο του 2021, δεν προέκυψε σημαντική μεταβολή στη δανειακή θέση ή την κεφαλαιακή διάρθρωση του ομίλου ATTICA σε σχέση με την εξαμηνιαία οικονομική έκθεση του 2021.

Η διεθνής αναταραχή στις αγορές πετρελαίου και φυσικού αερίου έχει προκαλέσει σημαντική αύξηση στις τιμές όλων των μορφών ενέργειας. Το κόστος των ναυτιλιακών καυσίμων αυξήθηκε σημαντικά, επιβαρύνοντας το λειτουργικό κόστος των εταιρειών. Ειδικότερα, κατά το γ' τρίμηνο του 2021 το κόστος των ναυτιλιακών καυσίμων του Ομίλου αυξήθηκε κατά 74,5 % σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Η εταιρεία επεξεργάζεται μέτρα προκειμένου να μετριάσει αφενός τις επιπτώσεις της πανδημίας και την αύξηση του κόστους των καυσίμων καταβάλλοντας προσπάθεια για τη συνεχή προσαρμογή του ομίλου στα υπό εξέλιξη δεδομένα και αφετέρου να προχωρήσει την υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασμού για βιώσιμη ανάπτυξη στη μετά Covid-19 εποχή.

RKB

Οι πωλήσεις της εταιρείας ανήλθαν σε Ευρώ 1,7 εκατ. κατά το γ' τρίμηνο 2021 και Ευρώ 5,0 εκατ. για την περίοδο 01.01.2021-30.09.2021 έναντι Ευρώ 1,7 εκατ. και Ευρώ 4,6 εκατ. κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2020. Τα Κέρδη προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε Ευρώ 0,6 εκατ. κατά το γ' τρίμηνο 2021 και Ευρώ 1,6 εκατ. για την περίοδο 01.01.2021-30.09.2021 έναντι Ευρώ 0,4 εκατ. και Ευρώ 1,2 εκατ. κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2020.

Για τους επόμενους μήνες του 2021 δεν αναμένεται η πανδημία και η ενεργειακή κρίση να έχουν σημαντική επίπτωση στα αποτελέσματα της RKB. Η εταιρεία βρίσκεται σε διαδικασία συζητήσεων με τη δανείστρια τράπεζα, με στόχο την παράταση του χρόνου αποπληρωμής και τη μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους.

Κατά το γ' τρίμηνο του 2021, δεν προέκυψε σημαντική μεταβολή στη δανειακή θέση ή την κεφαλαιακή διάρθρωση του Ομίλου σε σχέση με την εξαμηνιαία οικονομική έκθεση του 2021. Η Διοίκηση του Ομίλου
καθώς και οι διοικήσεις των επιμέρους λειτουργικών τομέων, αξιολογώντας σε συνεχή βάση όλα τα νέα
δεδομένα, έλαβαν και συνεχίζουν να λαμβάνουν μέτρα αντιμετώπισης της κρίσης προκειμένου να περιορίσουν τον αντίκτυπο της πανδημίας στη λειτουργία και τη χρηματοοικονομική θέση των εταιρειών του Ομίλου. Ωστόσο η συνεχιζόμενη κρίση της πανδημίας σε συνδυασμό με την ανατίμηση της τιμής των καυσίμων και την εποχική μείωση του μεταφορικού έργου του ομίλου ΑΤΤΙCA, αναμένεται να επηρεάσουν τα ετήσια αποτελέσματα του Ομίλου.

* Δείτε αναλυτικά στη στήλη Συνοδευτικό Υλικό.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v