Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Επανεκκινεί το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών η Profile

Η εταιρεία κατέχει κατά την ημερομηνία λήψης της απόφασης για την επανέναρξη του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών, 1.279 ίδιες μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,01% του καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου.

Επανεκκινεί το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών η Profile

Η Διοίκηση της Profile κατ' εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας και της από 25.11.2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, στο πλαίσιο της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού γνωστοποιεί την επανέναρξη του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών, το οποίο ανεστάλη δυνάμει της από 15.11.2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σε εφαρμογή της από 07.05.2020 απόφασης της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.

Σημειώνεται ότι η Εταιρεία κατέχει κατά την ως άνω ημερομηνία της λήψης της απόφασης για την επανέναρξη του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών, 1.279 ίδιες μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,01% του καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v