Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Μύλοι Κεπένου: Στα 1,94 εκατ. ευρώ τα EBITDA στο 9μηνο

Οι πωλήσεις ανήλθαν σε €12,97 εκατ. κατά το Γ΄ τρίμηνο 2021 και €32,48 εκατ. για την περίοδο 01.01.2021-30.09.2021 έναντι €9,18 εκατ. και €25,74 εκατ. κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2020.

Μύλοι Κεπένου: Στα 1,94 εκατ. ευρώ τα EBITDA στο 9μηνο

Η εταιρεία ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε. σε συνέχεια επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με αριθμό πρωτοκόλλου 2596/09.11.2021 η οποία κοινοποιήθηκε σε όλους τους εκδότες με κινητές αξίες εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα βασικά οικονομικά μεγέθη Γ΄ τριμήνου της χρήσης 2021 καθώς και τις εξελίξεις στη δραστηριότητα της :  

Οι πωλήσεις ανήλθαν σε ευρώ 12,97 εκατ. κατά το Γ΄ τρίμηνο 2021 και ευρώ 32,48 εκατ. για την περίοδο 01.01.2021-30.09.2021 έναντι ευρώ 9,18 εκατ. και ευρώ 25,74 εκατ. κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2020.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA), ανήλθαν σε ευρώ 0,83 εκατ. κατά το Γ΄ τρίμηνο 2021 και ευρώ 1,94 εκατ. για την περίοδο 01.01.2021-30.09.2021 έναντι ευρώ 0,93 εκατ. και ευρώ 2,19 εκατ. κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2020. 

Τα κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) ανήλθαν σε ευρώ 0,56 εκατ. κατά το Γ΄ τρίμηνο 2021 και ευρώ 1,13 εκατ. για την περίοδο 01.01.2021-30.09.2021 έναντι ευρώ 0,69 εκατ. και ευρώ 1,47 εκατ. κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2020.

Ο καθαρός δανεισμός της Εταιρείας κατά την 30.09.2021 ανήλθε σε ευρώ 20,52 εκατ. αυξημένος κατά ευρώ 5,3 εκατ. το Γ΄ τρίμηνο 2021. Τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας την 30.09.2021 ανήλθαν σε ευρώ 19,06 εκατ. και ευρώ 20,58 εκατ. την 30.06.2021. 

  1. 1.    Βασικά Στοιχεία Αποτελεσμάτων      
  

01.01.2021-30.09.2021

 

01.01.2020-30.09.2020

01.07.2021-30.09.2021

01.07.2020-30.09.2020

 

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ

    

 

 

 

Πωλήσεις 

 

32.477

 

25.739

12.974

9.181

 

Κέρδη προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBITDA)

 

1.941

 

2.188

833

930

 

Κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT)

 

1.134

 

1.470

558

686

 

  1. 2.    Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης           
 

30.09.2021

 

30.06.2021

 

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ

   

 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία  

18.482

 

18.301

 

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

30.817

 

26.831

 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

5.743

 

1.057

 

Σύνολο Ενεργητικού

55.042

 

46.190

 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

19.055

 

20.578

 

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

26.424

 

21.650

 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

9.563

 

3.961

 

Σύνολο Υποχρεώσεων

35.987

 

25.611

 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων

55.042

 

46.190

 

Καθαρός Δανεισμός

20.519

 

15.204

 

 

  1. 3.    Σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης και της εξάπλωσης του Covid-19

Η σημαντική επιβάρυνση του ενεργειακού κόστους λόγω της παγκόσμιας ενεργειακής κρίσης, η άνοδος των τιμών των πρώτων υλών καθώς και η αύξηση του μεταφορικού κόστους (ναύλα) έχουν επηρεάσει το μεταβλητό κόστος γενικότερα, όπως αποτυπώνεται στο EBITDA της Εταιρείας.

Ειδικότερα, οι πωλήσεις παρουσίασαν αύξηση κατά 41,32% στο Γ τρίμηνο του 2021 και κατά 26,18% την περίοδο 01.01.2021-30.09.2021, συγκρινόμενα με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, ενώ το EBITDA παρουσίασε μείωση κατά 10,42% και 11,28% αντίστοιχα.

Ο καθαρός δανεισμός της Εταιρείας αυξήθηκε κατά ευρώ 5,3 εκατ. κατά το Γ τρίμηνο 2021 προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης.

Επιπλέον, με απόφαση της Γ.Σ των μετόχων της 16.07.2021, στο Γ τρίμηνο 2021 η Εταιρεία διένειμε μέρισμα ύψους ευρώ 1,8 εκατ.

Η πανδημία κορωνοϊού (COVID-19) συνεχίζει να επηρεάζει την παγκόσμια και την ελληνική οικονομική δραστηριότητα, πλην όμως η Εταιρεία, λόγω της φύσης της δραστηριότητας της, δεν έχει υποστεί ουσιώδη μεταβολή στα χρηματοοικονομικά της μεγέθη ως αποτέλεσμα της πανδημίας.

Η Εταιρεία, με υψηλό αίσθημα ευθύνης, συνεχίζει να παρακολουθεί προσεκτικά τις εξελίξεις σχετικά με την εξάπλωση της πανδημίας και έχει προετοιμάσει προληπτικά μέτρα και δράσεις προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη επιχειρηματική της λειτουργία, καθώς και η ασφάλεια των εργαζομένων της. Ειδικότερα, η Εταιρεία έχει θεσπίσει προληπτικά μέτρα, σύμφωνα με τους κανόνες και τις κατευθυντήριες γραμμές της κυβέρνησης και του Π.Ο.Υ. 

Η Διοίκηση της Εταιρείας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διαχειριστεί τις προαναφερθείσες εξελίξεις, προκειμένου να περιορίσει τις αρνητικές συνέπειες στα χρηματοοικονομικά της μεγέθη. Σε κάθε περίπτωση, με βάση τα σημερινά δεδομένα η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι, έως το τέλος του τρέχοντος έτους 2021, δεν θα επηρεαστούν ουσιωδώς τα χρηματοοικονομικά της μεγέθη ως αποτέλεσμα της πανδημίας και της ενεργειακής κρίσης.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v