Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

MLS: Στις 4 Απριλίου η Συνέλευση των ομολογιούχων

Μεταξύ άλλων η συνέλευση των ομολογιούχων καλείται να αποφασίσει την καταγγελία του προγράμματος του κοινού ομολογιακού δανείου, εκδόσεως της εταιρείας.

MLS: Στις 4 Απριλίου η Συνέλευση των ομολογιούχων

Σύμφωνα με τον όρο 11.10 του από 18.06.2019 Προγράμματος του Κοινού Ομολογιακού Δανείου (το «Πρόγραμμα») ύψους έως ευρώ 15.000.000 (το «ΚΟΔ»), εκδόσεως της εταιρείας «MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ», η «BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ», υπό την ιδιότητα του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων στο ΚΟΔ, καλεί τους κ.κ. ομολογιούχους δανειστές του ΚΟΔ σε Συνέλευση Ομολογιούχων την 4η Απριλίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, κατόπιν αιτήματος της Εκδότριας, στα γραφεία της έδρας της Εκδότριας στο Δήμο Πυλαίας - Χορτιάτη Θεσσαλονίκης, ΒΕΠΕ ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ, Τ.Κ. 55535, για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1. Ενημέρωση από την Εκδότρια αναφορικά με τον έλεγχο από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επί των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εκδότριας για τη χρήση που έληξε στις 31.12.2018, τη δημοσίευση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων των επομένων της ως άνω χρήσεων καθώς και του από 13.05.2020 Δελτίου τύπου του Χρηματιστηρίου Αθηνών περί προσωρινής αναστολής διαπραγμάτευσης των κινητών αξιών της Εκδότριας.

2. Ενημέρωση από την Εκδότρια και ανάλυση της πρότασης για τη διευθέτηση της κατάστασης που έχει προκύψει σε σχέση με το Ομολογιακό Δάνειο, την πληρωμή των τοκομεριδίων του, το σχέδιο εξυγίανσης της Εκδότριας και την συμφωνία με τους πιστωτές της.

3. Λήψη απόφασης με την οποία οι Ομολογιούχοι ως πιστωτές παρέχουν την οριζόμενη στο άρθρο 53 παρ. 1 του Ν. 4738/2020 δήλωση ότι συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις για την επίτευξη συμφωνίας εξυγίανσης της Εκδότριας. Η εν λόγω απόφαση/δήλωση δεν δεσμεύει τους Ομολογιούχους για την έγκριση και συνυπογραφή από αυτούς της επικείμενης συμφωνίας εξυγίανσης. Το θέμα εισάγεται προς συζήτηση και λήψη απόφασης κατόπιν σχετικού αιτήματος της Εκδότριας.

4. Καταγγελία του Προγράμματος ιδίως σύμφωνα με τον όρο 10.2.(α) για τη μη εμπρόθεσμη και προσήκουσα καταβολή τόκων περιόδου από 27.07.2020 έως 26.01.2022 (γεγονός καταγγελίας για υπερημερία) ή/και σύμφωνα με τον όρο 10.2.(β) (γεγονός καταγγελίας για παράβαση εγγυοδοτικής δήλωσης/υποχρέωσης) ή/και σύμφωνα με τον όρο 10.2.(η) (γεγονός καταγγελίας για μη διατήρηση πιστοληπτικής διαβάθμισης ICAP τουλάχιστον βαθμού Ε).

5. Σε περίπτωση απόφασης των Ομολογιούχων για καταγγελία του Προγράμματος, ορισμό νομικού συμβούλου για ανάληψη νομικών ενεργειών, σύμφωνα ιδίως με τους όρους 9.3., 11.4. και 11.20. του Προγράμματος.

6. Σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας και πλειοψηφίας για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ως άνω θεμάτων, ορισμό νομικού συμβούλου για εισήγηση περαιτέρω νομικών ενεργειών, σύμφωνα ιδίως με τους όρους 9.3., 11.4. και 11.20. του Προγράμματος.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του ΚΟΔ απαρτίας, για τα ως άνω θέματα της ημερήσιας διάταξης, οι Ομολογιούχοι καλούνται σε επαναληπτική Συνέλευση Ομολογιούχων, την 11η Απριλίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, ομοίως στα γραφεία της έδρας της Εκδότριας στο Δήμο Πυλαίας - Χορτιάτη Θεσσαλονίκης, ΒΕΠΕ ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ, Τ.Κ. 55535.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v