Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ευρωσύμβουλοι: Στα €901 χιλ. τα EBITDA το 2021

Η καθαρή θέση του Ομίλου, η οποία το 2020 ήταν αρνητική, για την χρήση του 2021 έγινε πλέον θετική ενώ τα αντίστοιχα μεγέθη για την Εταιρία διαμορφώθηκαν από € 244 χιλ. το 2020 σε € 805 χιλ. θετική καθαρή θέση το 2021.

Ευρωσύμβουλοι: Στα €901 χιλ. τα EBITDA το 2021

"Συνεχίζεται και κατά την χρήση του 2021 η ποσοτική αλλά και η ποιοτική βελτίωση βασικών οικονομικών δεικτών της εισηγμένης «Ευρωσύμβουλοι ΑΕ» και διατηρείται η θετική δυναμική της, παρά τις αρνητικές συνέπειες που καταγράφηκαν συνεπεία της πανδημίας του COVID-19 σε όλους τους τομείς της οικονομίας", όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της εταιρείας.

"Αν μάλιστα ληφθούν υπόψη και τα σημαντικά γεγονότα τα οποία πραγματοποιήθηκαν από του πέρατος της χρήσης 2021 μέχρι και σήμερα (π.χ. η υπερκάλυψη της αύξησης κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και η επιτυχής έκβαση σημαντικών διαγωνισμών στους οποίους συμμετείχε η εταιρία), η θετική δυναμική αποκτά μονιμότερα χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ισολογισμού της χρήσης 1.1.2021 – 31.12.2021, η Εταιρεία το 2021 διατήρησε τον κύκλο εργασιών της στα ίδια επίπεδα που είχε πετύχει το 2020 (το 2021 κατέγραψε κύκλο εργασιών € 4.054 χιλ., σε σχέση με το 2020 όταν κατέγραψε κύκλο εργασιών € 4.166 χιλιάδες). Αντίστοιχη είναι η απεικόνιση και σε επίπεδο Ομίλου, με μικρή αύξηση του κύκλου εργασιών από € 4.044 χιλιάδες το 2020 σε € 4.120 χιλιάδες το 2021.

Στα θετικά της χρήσης 2021 καταγράφεται η διατήρηση της κερδοφορίας τόσο σε επίπεδο Μητρικής (κέρδη προ φόρων ποσού € 679 χιλιάδες) όσο και σε επίπεδο Ομίλου (κέρδη προ φόρων € 850 χιλιάδες). Αντίστοιχα το EBIDTA για την Εταιρία ανήλθε σε € 951 χιλ. ενώ για το Όμιλο ανήλθε σε € 901 χιλ.

Σημαντική εξέλιξη αποτελεί και το γεγονός ότι μετά από σειρά ετών, όπου η καθαρή θέση του Ομίλου και της Εταιρίας ήταν αρνητική, ο Όμιλος και η Εταιρία έχουν πλέον επιστρέψει σε θετική καθαρή θέση.

Συγκεκριμένα, η καθαρή θέση του Ομίλου, η οποία το 2020 ήταν αρνητική (-360 χιλ. €), για την χρήση του 2021 έγινε πλέον θετική (€ 454 χιλ.) ενώ τα αντίστοιχα μεγέθη για την Εταιρία διαμορφώθηκαν από € 244 χιλ. το 2020 σε € 805 χιλ. θετική καθαρή θέση το 2021.

Παράλληλα συνεχίστηκε και κατά την χρήση 2021 η μείωση του τραπεζικού δανεισμού του Ομίλου, ο οποίος μειώθηκε κατά € 715 χιλ. ανερχόμενος πλέον σε € 3250 χιλ.

Ενδεικτικό της συνολικής βελτίωσης της τρέχουσας χρηματοοικονομικής κατάστασης του Ομίλου και της Μητρικής, αλλά και των προοπτικών που ανοίγονται πλέον για το μέλλον, συνιστά το γεγονός ότι μετά από σειρά πολλών συνεχών ετών, στο πιστοποιητικό ελέγχου των Ορκωτών Λογιστών – Ελεγκτών της χρήσης 2021, δεν υπάρχει πλέον έμφαση γνώμης για ουσιώδη αβεβαιότητα σχετικά με την συνέχιση της οικονομικής δραστηριότητας της εταιρίας.

Η διοίκηση της εταιρίας εκτιμά ότι το επιχειρηματικό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται, δημιουργεί ιδιαίτερα θετικές προοπτικές, δεδομένων των χρηματοδοτικών προγραμμάτων τα οποία καλείται να υλοποιήσει η χώρα στα πλαίσια τόσο της νέας προγραμματικής περιόδου του ΕΣΠΑ 2021 – 2027, όσο και του Ταμείου Ανάκαμψης 2020 – 2025".

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v