Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Αλλάζει σελίδα ο Μπουτάρης, τα σχέδια εξυγίανσης

Συζητήθηκαν νωρίτερα το πρωί της Τετάρτης στο Πρωτοδικείο Βέροιας τα σχέδια εξυγίανσης των δύο εταιρειών της Μπουτάρης. Τι προβλέπουν και ποια θα είναι η επόμενη ημέρα της ιστορικής οινοποιίας, που αλλάζει σελίδα υπό την Premia.

Αλλάζει σελίδα ο Μπουτάρης, τα σχέδια εξυγίανσης

Συζητήθηκαν νωρίς το πρωί της Τετάρτης, στο Πρωτοδικείο Βέροιας, οι αιτήσεις εξυγίανσης των δύο εταιρειών της Μπουτάρης, οι οποίες υπό την προϋπόθεση να λάβουν το «πράσινο φως» από το Πρωτοδικείο, θα περάσουν στον έλεγχο της Premia. Η έκδοση των αποφάσεων αναμένεται τους επόμενους μήνες.

Υπέρ των σχεδίων εξυγίανσης με πρόσθετες παρεμβάσεις κατά τη διάρκεια της συζήτησης στο Πρωτοδικείο άσκησαν 90 εργαζόμενοι, προμηθευτές, συνεταιρισμοί και το σύνολο των εταιρειών διαχείρισης δανείων των τραπεζών Eurobank, Alpha, Εθνική και Πειραιώς, ενώ κύριες παρεμβάσεις έκαναν μόνο το ΙΚΑ και το Ελληνικό Δημόσιο.

Με βάση τους όρους της Συμφωνίας Εξυγίανσης, θα μεταβιβαστεί αφενός το σύνολο των ακινήτων της Μπουτάρης, ήτοι των ακινήτων στη Μενεμένη και στο Πικέρμι Αττικής στον επενδυτή και αφετέρου, το υπόλοιπο ενεργητικό, ήτοι μηχανήματα, μεταφορικά μέσα, εξοπλισμός, συμμετοχές, απαιτήσεις κ.λπ. της Μπουτάρης στην SSG Ελληνικά Οινοποιεία Μονοπρόσωπη Α.Ε., έναντι τιμήματος, το οποίο περιλαμβάνει την ανάληψη από τη Νέα Εταιρεία υποχρεώσεων ύψους €100.665, την καταβολή από τη Νέα Εταιρεία ποσού ύψους €915.159 και την καταβολή από τον επενδυτή ή/και εταιρείας συμφερόντων του που αυτός θα υποδείξει ποσού ύψους €1.906.000, κατά τα ειδικώς οριζόμενα στην συμφωνία.

Το ποσό του τιμήματος θα χρησιμοποιηθεί για την αποπληρωμή των οφειλών της Εταιρείας προς τους πιστωτές της.

Αναφορικά με τους όρους αποπληρωμής των πιστωτών της Εταιρείας, η ως άνω Συμφωνία Εξυγίανσης προβλέπει τα εξής:

Οι οφειλές προς την doValue Greece Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (ως διαχειρίστρια των απαιτήσεων της εταιρείας «CAIRO NO. 3 FINANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY»)/Τράπεζα Eurobank A.E. και INTRUM HELLAS Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (ως διαχειρίστρια των απαιτήσεων της εταιρείας «Sunrise I NPL Finance DAC») συνολικού ύψους €27.507.755 θα εξοφληθούν με μία καταβολή ποσού ύψους €1.710.452 εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συναλλαγής και σε κάθε περίπτωση το αργότερο μέχρι την 31.12.2022 και ανεξαρτήτως τυχόν ασκηθεισομένων τριτανακοπών ή άλλων τακτικών ή έκτακτων ή οιονεί ενδίκων μέσων.

Οι ανωτέρω πιστώτριες θα λάβουν επίσης το ποσό των €4.897.229 από τη συμφωνία εξυγίανσης της θυγατρικής εταιρείας «Ι. Μπουτάρης και Υιός Οινοποιητική ΑΕ».

Οι οφειλές προς την doValue Greece Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (ως διαχειρίστρια των απαιτήσεων της εταιρείας «EAGLE ISSUER DESIGNATED ACTIVITY COMPANY») συνολικού ύψους €3.615.847 θα εξοφληθούν με μία καταβολή ποσού ύψους €233.984 εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συναλλαγής και το αργότερο μέχρι την 31.12.2022.

Η ανωτέρω πιστώτρια θα λάβει επίσης το ποσό των €2.037.760 από τη συμφωνία εξυγίανσης της θυγατρικής εταιρείας «Ι. Μπουτάρης και Υιός Οινοποιητική ΑΕ».

Οι οφειλές προς το Ελληνικό Δημόσιο και τους Ασφαλιστικούς Φορείς θα ικανοποιηθούν κατά 49,8% και 56,4% αντιστοίχως, ήτοι ποσό ύψους €702.889 και €172.416 αντίστοιχα, λόγω της προνομιακής τους θέσης. Υπόχρεος καταβολής του ως άνω ποσού είναι η Εταιρεία, μέσω του ποσού του τιμήματος, η οποία θα αποπληρώσει απευθείας με μία εφάπαξ τοις μετρητοίς καταβολή, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συναλλαγής και σε κάθε περίπτωση το αργότερο μέχρι την 31.12.2022. Οποιαδήποτε άλλη απαίτηση διαγράφεται ολοσχερώς.

Αναφορικά με τις οφειλές προς τους ανέγγυους πιστωτές (εκτός των οφειλών προς τις Συμβαλλόμενες Πιστώτριες, την Eagle Issuer DAC, των εκ τετάρτου και πέμπτου Συμβαλλόμενων, την ενδιάμεση χρηματοδότηση καθώς και των μη θιγόμενων πιστωτών, όπως ειδικά ορίζονται στην παρούσα (των οποίων οι απαιτήσεις και τα ποσοστά αναφέρονται ανωτέρω στην παρούσα) ανέρχονται σε ποσό €28.367, το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό 0,1% των συνολικών οφειλών της Εταιρείας.

Οι υποχρεώσεις των ανωτέρω ανέγγυων πιστωτών που αποτυπώνονται, μετά την αφαίρεση τυχόν χρεωστικών υπολοίπων, εφόσον αφορούν τον ίδιο πιστωτή, διαγράφονται σε ποσοστό 95%.

Το υπόλοιπο των ανωτέρω υποχρεώσεων, ήτοι ποσό €1.418 και ποσοστό 5%, παραμένει στην Μπουτάρης κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συναλλαγής, υπόχρεος καταβολής συνολικού ποσού €1.418 βάσει στοιχείων κατά την Ημερομηνία Αναφοράς είναι η Εταιρεία και η Νέα Εταιρεία εντέλλεται από την Εταιρεία να αποπληρώσει έκαστο μη ουσιώδη πιστωτή με μία εφάπαξ (τοις μετρητοίς) καταβολή, καταβλητέας εντός 3 μηνών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συναλλαγής.

Επιπλέον, ο νέος φορέας θα παράσχει ενδιάμεση χρηματοδότηση ποσού ύψους έως €1 εκατ. προς την Εταιρεία και τη θυγατρική εταιρεία «Ι. Μπουτάρης και Υιός Οινοποιητική ΑΕ» και εφόσον απαιτηθεί προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχιση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας μέχρι την έκδοση της απόφασης του δικαστηρίου επί της Συμφωνίας Εξυγίανσης και επί της συμφωνίας εξυγίανσης της θυγατρικής εταιρείας «Ι. Μπουτάρης και Υιός Οινοποιητική ΑΕ».

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v