Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΧΑΕ: Στις 2 Ιουνίου η ΓΣ για τη διανομή μερίσματος

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για την λήψη αποφάσεως σε οποιοδήποτε θέμα της αρχικής ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Συνέλευση την 8η Ιουνίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00.

ΕΧΑΕ: Στις 2 Ιουνίου η ΓΣ για τη διανομή μερίσματος
Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η ΕΧΑΕ στις 2 Ιουνίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00, η οποία θα συνεδριάσει με υβριδικό τρόπο, ήτοι με φυσική παρουσία των μετόχων στην έδρα της Εταιρείας και με τη συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τηλεδιάσκεψη.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης έχουν ως εξής:
 • Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Χρηματοοικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 01.01.2021 – 31.12.2021 με τις σχετικές Εκθέσεις και Δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
 • Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 01.01.2021 – 31.12.2021 και διανομή μερίσματος.
 • Υποβολή της ετήσιας Έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1 περ. θ) του Ν. 4449/2017.
 • Υποβολή της Έκθεσης Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.
 • Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021 – 31.12.2021), σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.
 • Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2021 – 31.12.2021.
 • Προσδιορισμός των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2022 – 31.12.2022 και μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2023.
 • Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2022 – 31.12.2022 και καθορισμός της αμοιβής της.
 • Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της Έκθεσης Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2021 σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.
 • Ανακοίνωση της εκλογής μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.
 • Ανακοίνωση της εκλογής μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ως προσωρινού ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, σε αντικατάσταση παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους – Λήψη απόφασης περί οριστικής απόδοσης ιδιότητας ανεξάρτητου μέλους (ορισμού) σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
 • Αύξηση του αριθμού των ανεξαρτήτων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και απόδοση ιδιότητας ανεξάρτητου μέλους (ορισμός) σε υφιστάμενα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
 • Έγκριση αναθεώρησης της Πολιτικής Αποδοχών σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του Ν. 4548/2018.
 • Παροχή αδείας, κατ' άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα στελέχη των Διευθύνσεων της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση των θυγατρικών και των συνδεδεμένων εταιρειών της Εταιρείας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v