Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Profile: Έναρξη προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών

Υλοποίησης του Προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών με εύρος τιμών αγοράς τα 2,00 € ανά μετοχή (κατώτατο όριο), και τα 12,00 € ανά μετοχή (ανώτατο όριο) και ημερομηνία λήξεως του ως άνω Προγράμματος την 12η Μαΐου 2024.

Profile: Έναρξη προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών

Η «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE Α.Ε.» ανακοινώνει την έναρξη εφαρμογής – υλοποίησης του Προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών, δυνάμει του οποίου προβλέπεται η απόκτηση από την Εταιρεία,  κατ' ανώτατο όριο 1.000.000 ιδίων μετοχών (συνυπολογιζομένων και δη συναθροιζομένων σε σχέση με το ως άνω όριο του συνόλου των ιδίων μετοχών που ήδη κατέχει η Εταιρεία στο πλαίσιο προηγούμενων προγραμμάτων αγοράς ιδίων μετοχών), με εύρος τιμών αγοράς τα 2,00 € ανά μετοχή (κατώτατο όριο), και τα 12,00 € ανά μετοχή (ανώτατο όριο) και ημερομηνία λήξεως του ως άνω Προγράμματος την 12η Μαΐου 2024.

Οι αγορές θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και ειδικότερα σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2016.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v