Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ideal: Στις 25 Ιουλίου η ΓΣ για ΑΜΚ με κάλυψη από Byte

Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου έως το ποσό των €2.515.317,20 με την έκδοση 6.288.293 νέων μετοχών με τιμή διάθεσης €4,15 εκάστη, η οποία θα καλυφθεί εξ’ ολοκλήρου με εισφορές σε είδος και συγκεκριμένα με την εισφορά των μετοχών της εταιρείας «BYTE COMPUTER».

Ideal: Στις 25 Ιουλίου η ΓΣ για ΑΜΚ με κάλυψη από Byte

Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Ideal την 25η Ιουλίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, με υβριδικό τρόπο, ήτοι με φυσική παρουσία των μετόχων στην έδρα της εταιρείας Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών, στην Αθήνα και επί της Λεωφ. Αθηνών 110 και με τη συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τηλεδιάσκεψη.

Με τον ίδιο τρόπο, δύνανται να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και τα πρόσωπα των παρ.1 και 2 του άρθρου 127 του Ν.4548/2018.

Ακολούθως τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έως το ποσό των €2.515.317,20 με την έκδοση 6.288.293 νέων κοινών ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών ονομαστικής αξίας €0,40 η καθεμία και με τιμή διάθεσης €4,15 εκάστη, η οποία θα καλυφθεί εξ’ ολοκλήρου με εισφορές σε είδος και συγκεκριμένα με την εισφορά των μετοχών της εταιρείας «BYTE COMPUTER» κατόπιν αποδοχής των μετόχων αυτής της από 1.7.2022 υποβληθείσας Προαιρετικής Δημόσιας Πρότασης, με δυνατότητα μερικής κάλυψης της εν λόγω αύξησης.

Έγκριση των σχετικών αποτιμήσεων και δη αφενός του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018 και αφετέρου των παραγράφων 4.1.3.13.1, 4.1.3.13.3 και 4.1.3.13.4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

2. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας συνεπεία της ανωτέρω αύξησης.

3. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο, κατ’ άρθρο 24 παρ. 1(β) του ν. 4548/2018, να αποφασίσει την έκτακτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, έως ποσό που δεν υπερβαίνει το τριπλάσιο του καταβεβλημένου κατά την ημερομηνία χορήγησης της εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, με την έκδοση νέων, κοινών, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών.

4. Αλλαγή της χρήσης των ήδη αποκτηθεισών ιδίων μετοχών της Εταιρείας, στο πλαίσιο του τρέχοντος προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών, ως θεσπίσθηκε δυνάμει της από 2.12.2021 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας και του οποίου οι ειδικότεροι όροι αποφασίστηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στην από 23.12.2021 συνεδρίασή του, ώστε να μπορούν εναλλακτικά να χορηγηθούν ως προσφερόμενο αντάλλαγμα στο πλαίσιο της από 1.7.2022 υποβληθείσας Προαιρετικής Δημόσιας Πρότασης.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Συνέλευση, χωρίς δημοσίευση νέας πρόσκλησης, από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, την 1 η Αυγούστου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 (εφεξής «Επαναληπτική Συνέλευση») με τα ως άνω αναφερόμενα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, χωρίς τη δημοσίευση νέας πρόσκλησης. Με τον ίδιο τρόπο, δύνανται να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και τα πρόσωπα των παρ.1 και 2 του άρθρου 127 του Ν.4548/2018.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v