Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Mermeren: Στα €6,37 εκατ. τα καθαρά κέρδη στο εξάμηνο

Το EBITDA γιά την περίοδο απο 1η Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2022 είναι €8.182.476, σε σύγκριση με €8.556.454 της ιδίας περιόδου του προηγουμένου έτους, δηλαδή μειωμένο κατά 4,37%.

Mermeren: Στα €6,37 εκατ. τα καθαρά κέρδη στο εξάμηνο

Για την περίοδο από την 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2022, η Mermeren Kombinat AD Prilep αναφέρει έσοδα από πωλήσεις ύψους €14.246.252, πράγμα που συνιστά αύξηση ύψους 5,6% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους.

Το λειτουργικό κέρδος για την περίοδο ανέρχεται στα €7.098.130, το οποίο συγκρινόμενο με το λειτουργικό κέρδος για την ίδια περίοδο τού 2021 ποσού €7.393.354, αντιστοιχεί σε μείωση κατά 3,99%

Το EBITDA γιά την περίοδο απο 01 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2022 είναι €8.182.476, σε σύγκριση με €8.556.454 τής ιδίας περιόδου του προηγουμένου έτους, δηλαδή μειωμένο κατά 4,37%.

Το καθαρό αποτέλεσμα μετά φόρων είναι θετικό, ύψους €6.378.665 σημειώνοντας μείωση κατά 4,64% σε σύγκριση με τα κέρδη για την ίδια περίοδο πέρυσι, ποσού €6.688.797.

Γ. Τα λειτουργικά έξοδα ανέρχονται στο ποσόν των €7.124.253 ποσό που αντιπροσωπεύει αύξηση 8.47% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους. Το κόστος των ανταλλακτικών και αναλώσιμων ήταν αυξημένο κατά 25,25% , ενώ τα έξοδα προσωπικού ήταν μειωμένα κατά 8,59%. Τα έξοδα υπηρεσιών τρίτων ήταν μειωμένα κατά 28,17%. Οι αποσβέσεις ανήλθαν σε €1.083.366, και ήταν χαμηλότερες κατά 3,79% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Δ. Δεν υπήρξε σημαντική επένδυση σε ενσώματα πάγια (ακίνητα, εργοστάσια ή εξοπλισμό) ή σημαντική διαγραφή πάνω από το 30% τής συνολικής αξίας των παγίων.

Ε. Την 20 Απριλίου 2022 και σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων με αρ. 02-1705/14, τα κέρδη εις νέον τα πραγματοποιηθέντα έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020 και μέρος των κερδών τού έτους 2021 συνολικού ποσού €16.029.054 διατέθηκαν για διανομή μερισμάτων. Το ποσόν αντιστοιχεί σε €3,42 ανά μετοχή (μεικτό) (1 Ευρώ = 61,695 Δηνάρια). Κατά την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022 η Εταιρεία κατέβαλε μερίσματα στους μετόχους της συνολικού καθαρού ποσού €15.843.573 και επιπλέον €170.916 σχετικά με φόρους επί των καταβληθέντων μερισμάτων.

ΣΤ. Τα Δάνεια της Εταιρείας έχουν πλήρως αποπληρωθεί.

Η. Η λειτουργία της Εταιρείας προχώρησε σύμφωνα με τον σχεδιασμό. Εντούτοις, υπήρξε μείωση τής κερδοφορίας σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, που σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στο αυξημένο κόστος τής ενέργειας. Η επίδραση στο δεύτερο εξάμηνο είναι δύσκολο να ποσοτικοποιηθεί, δεδομένης τής απρόβλεπτης φύσης τού κόστους ενέργειας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v