Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Νέες ζημίες για τις Εκδόσεις Λιβάνη

Ο Όμιλος εμφανίζει ζημίες προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) που ανήλθαν στα € 64 χιλ. και η Εταιρεία εμφανίζει ζημίες προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) που ανήλθαν στα € 68 χιλ.

Νέες ζημίες για τις Εκδόσεις Λιβάνη

Ζημιές ύψους 181.844 ευρώ εμφάνισε το πρώτο εξάμηνο η εισηγμένη Εκδόσεις Λιβάνη

Οπως αναφέρει στις εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις, με την παρούσα οικονομική κρίση, σε συνδυασμό με την πανδημία covid-19, που έχει πλήξει σημαντικά και τον κλάδο των εκδόσεων στον οποίο δραστηριοποιείται κατά κύριο λόγο ο Όμιλος, έχει εμφανίσει μείωση του κύκλου εργασιών του ο Όμιλος σε ποσοστό 14,89% και η Εταιρεία 14,77% σε σύγκριση µε το A’ εξάμηνο 2021.

Η Εταιρεία διέθεσε τους νέους της τίτλους σε ελκυστικές για το κοινό της τιμές και προέβη σε σταθεροποίηση των παραγόμενων τίτλων και σε προσφορά παλαιών τίτλων σε μειωμένες τιμές, άλλα και σε πολτοποίηση παλαιών μη εμπορεύσιμων τίτλων της, με σκοπό να διατηρήσει το μερίδιο αγοράς της και να ελαχιστοποιήσει το κόστος της.

Οι διοικητικές δαπάνες της Εταιρείας εμφανίζονται μειωμένες κατά 49,65% και τα έξοδα διαθέσεως αυξημένα κατά 31,63%.  Ωστόσο αναμένεται να μειωθούν περαιτέρω λόγω κυρίως της μείωσης του προσωπικού αλλά και του κόστους μισθοδοσίας, πάντα στα πλαίσια κοινωνικής πολιτικής και ευαισθησίας που εφαρμόζει η εταιρεία, τα οικονομικά οφέλη της οποίας θα εμφανισθούν μεταγενέστερα.

Η εταιρεία στις παρούσες συνθήκες, επίσης, έχει προβεί σε διορθωτικές κινήσεις μειώνοντας τα λειτουργικά κόστη της.

Στο πρώτο εξάμηνο του 2022 η θυγατρική εταιρεία «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΠΙΚΑΙΡΑ Α.Ε.» εμφανίζει κέρδη προ φόρων € 1 χιλ.

Ο Όμιλος εμφανίζει ζημίες προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) που ανήλθαν στα € 64 χιλ. και η Εταιρεία εμφανίζει ζημίες προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) που ανήλθαν στα € 68 χιλ., ενώ τα αντίστοιχα αποτελέσματα του Α’ εξαμήνου 2021 ήταν ζημίες € 495 χιλ. για τον Όμιλο και € 465 χιλ. για την Εταιρεία. Οι ζημιές του Α’ εξαμήνου για τον Όμιλο μετά την αφαίρεση του αναλογούντος φόρου έφθασαν τα € 181 χιλ. και τα € 185 χιλ. για την Εταιρεία, ενώ τα αντίστοιχα αποτελέσματα του Α’ εξαμήνου 2021, ήταν ζημίες € 900 χιλ. για τον Όμιλο και € 870 χιλ. για την Εταιρεία. Η μείωση των ζημιών οφείλεται κυρίως στη μείωση των δαπανών Διοικήσεως, τόκων, αλλά και αντιστροφή προβλέψεων ακίνητων αποθεμάτων, λόγω πολτοποίησης τους.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022 ο Όμιλος και η εταιρεία εμφανίζει αρνητικές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες συνολικού ποσού € 59χιλ. και € 58 χιλ. αντίστοιχα, έναντι ζημιών του αντίστοιχου περσινού εξαμήνου συνολικού ποσού € 174 χιλ. και € 181 χιλ. αντίστοιχα.

Τα ταμειακά διαθέσιμα του ομίλου μειώθηκαν κατά € 12 και της εταιρείας κατά € 13 χιλ. την 30/6/2022 έναντι μείωσης του πρώτου εξάμηνου του 2021 κατά € 30 χιλ. και € 23 χιλ. αντίστοιχα.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v