Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Attica Bank: Από μηδενική βάση οι αποφάσεις για NPEs

Ανέθεσε νέο έλεγχο στο χαρτοφυλάκιο μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της. Στόχος η κατανομή προβλέψεων 300 εκατ. ευρώ και ο επανασχεδιασμός της στρατηγικής μείωσής τους. Ίσως απαιτηθεί διαπραγμάτευση με τους κατόχους mezzanine notes τιτλοποιήσεων.

Attica Bank: Από μηδενική βάση οι αποφάσεις για NPEs

Νέο έλεγχο στο χαρτοφυλάκιο μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της (Non Performing Exposures - NPEs) ανέθεσε σε οίκο η Attica Bank, προκειμένου, με βάση τα αποτελέσματά του, να χαράξει από μηδενική βάση τη στρατηγική μείωσης των NPEs.

Η άσκηση αποτελεί προαπαιτούμενο για την έναρξη της αύξησης κεφαλαίου ύψους 490 εκατ. ευρώ καθώς θα κρίνει το πώς θα κατανεμηθούν οι προβλέψεις ποσού 300 εκατ. ευρώ, που θα χρηματοδοτηθούν από τα αντληθέντα κεφάλαια.

Η κατ’ αρχήν συμφωνία (μεταξύ Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και σχήματος ΤΜΕΔΕ-Ellington προβλέπει ότι η τράπεζα θα προχωρήσει σε ΑΜΚ 490 εκατ. ευρώ (σ.σ. οι παραπάνω μέτοχοι δεσμεύονται να βάλουν περίπου 459 εκατ. ευρώ). Από το παραπάνω ποσό, τα 300 εκατ. ευρώ θα κατευθυνθούν για σχηματισμό πρόσθετων προβλέψεων, χωρίς να ορίζεται η κατανομή.

Το χαρτοφυλάκιο των NPEs της τράπεζας είχε «σκαναριστεί» τους προηγούμενους μήνες, ενόψει της πρόθεσης υπαγωγής των τιτλοποιήσεων Omega, Astir 1 και Astir 2 στο σχήμα κρατικής εγγυοδοσίας senior notes Ηρακλής ΙΙ. Το ύψος των πρόσθετων προβλέψεων ανά τιτλοποίηση είχε καθοριστεί από την DBRS, με κριτήριο την επίτευξη της απαιτούμενης ελάχιστης πιστοληπτικής διαβάθμισης για τα senior notes. Μετά την απόφαση να μην κατατεθεί αίτηση υπαγωγής, η στρατηγική για τη μείωση των NPEs πρέπει να καταρτισθεί από μηδενική βάση.

Τα προηγούμενα χρόνια, η Attica προχώρησε σε σειρά τιτλοποιήσεων, οι οποίες δεν πληρούσαν, όμως, τα κριτήρια του επόπτη, προκειμένου να επιτύχει μεταφορά σημαντικού κινδύνου (significant risk transfer - SRT) και κατ’ επέκταση να προχωρήσει σε αποαναγνώριση σταθμισμένου σε κίνδυνο ενεργητικού. Έτσι, παρότι έχει μεταβιβάσει «φέτες» mezzanine και junior notes σε ιδιώτες επενδυτές (Ellington - Omega, PIMCO - Metexelixis), δεν πέτυχε μείωση του αποθέματος NPEs.

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου, η διοίκηση της τράπεζας, σε συνεργασία με τους βασικούς μετόχους, θα χαράξει τη στρατηγική μείωσης του πιστωτικού κινδύνου από μηδενική βάση. Αυτό ενδέχεται να οδηγήσει σε επαναδιαπραγμάτευση κάποιων τιτλοποιήσεων με τους ιδιώτες επενδυτές κατόχους mezzanine notes, είτε για την εκ νέου οριοθέτηση της περιμέτρου είτε ακόμη και για την αναστροφή της τιτλοποίησης.

Η συμφωνία μετόχων

Βάσει της κατ’ αρχήν συμφωνίας, το ΤΧΣ θα ασκήσει τα δικαιώματα που του αναλογούν (σ.σ. κατέχει σήμερα το 62,93%) στην επικείμενη ΑΜΚ, βάζοντας περίπου 300 με 308 εκατ. ευρώ. Δεν πρόκειται να βάλει άλλα κεφάλαια στην τράπεζα, παρά μόνο στην περίπτωση που αυτή γυρίσει σε κερδοφορία και το Ταμείο, ως μέτοχος, εισπράττει μερίσματα. Το ποσό που μπορεί να επανεπενδύσει, δεν θα ξεπερνά, βάσει της συμφωνίας, τις προσόδους από μερίσματα που έχει σωρευτικά εισπράξει. Επιπρόσθετα, τίθεται, ως ανώτατο όριο επανεπένδυσης το ποσό των 125 εκατ. ευρώ.

Το σχήμα Ellington - ΤΜΕΔΕ θα βάλει στην ΑΜΚ περίπου 10 εκατ. ευρώ περισσότερα κεφάλαια από αυτά που αναλογούν στη συμμετοχή του. Εν συνεχεία, θα καλύψει το χρηματοπιστωτικό μέσο που πρόκειται να εκδοθεί (σ.σ. πιθανότατα warrants), με την άσκηση του οποίου θα ανεβάσει το ποσοστό του σε επίπεδα υψηλότερα του 60%, ενώ το ποσοστό του ΤΧΣ θα υποχωρήσει στο 36,5%.

Η Ellington αναλαμβάνει την υποχρέωση να καλύψει τυχόν πρόσθετη ζημιά από την τιτλοποίηση Omega, σε περίπτωση που απαιτηθούν νέες προβλέψεις, πέραν όσων κατανεμηθούν στο χαρτοφυλάκιο από τα 300 εκατ. ευρώ της ΑΜΚ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v